Przegląd Archeologiczny http://journals.iaepan.pl/pa <p><strong>Przegląd Archeologiczny </strong>to rocznik poświęcony archeologii. Na łamach wychodzącego od stu lat Przeglądu Archeologicznego swoje prace opublikowało kilka pokoleń polskich i zagranicznych archeologów, znacznie przyczyniając się do rozwoju archeologii Polski i Europy Środkowej. Tematyka prac drukowanych na kartach periodyku obejmowała zagadnienia dotyczące metodologii oraz problematyki wszystkich epok od paleolitu po średniowiecze, na obszarze Europy, Ameryki i Bliskiego Wschodu. Redakcja Przeglądu Archeologicznego dąży do publikowania większych opracowań monograficznych dotyczących archeologii prehistorycznej i wczesnośredniowiecznej, głównie z krajów europejskich, a także metodologii i historii badań archeologicznych. Dużo miejsca również poświęca recenzjom, dyskusjom i polemikom. <em>Przegląd Archeologiczny</em> jest otwarty dla naukowców z różnych instytucji polskich i zagranicznych. Jakość artykułów jest gwarantowana przez licznych członków Komitetu Redakcyjnego, a także recenzentów, profesorów-specjalistów z Uniwersytetów, Instytutów Polskiej Akademii Nauk i instytucji zagranicznych.</p> pl-PL <p>Oświadczam, że przesłany rękopis jest oryginalny, nie został wcześniej opublikowany, jak również nie jest obecnie rozważane do publikacji w innym miejscu. <br>Potwierdzam, że manuskrypt został przeczytany i zatwierdzony przez wszystkich wymienionych autorów i że nie ma innych osób, które spełniłyby kryteria autorstwa, ale nie zostały wymienione. Dodatkowo potwierdź, że kolejność autorów wymienionych w rękopisie została zatwierdzona przez wszystkich Autorów. <br>Potwierdzam, że autor korespondencyjny jest jedynym kontaktem z Redakcją w procesie redakcyjnym. Odpowiedzialny jest za komunikowanie się z pozostałymi autorami i informowanie ich o postępach, wprowadzanych korektach oraz o ostatecznym zatwierdzeniu artykułu.</p> <p>Z poważaniem, w imieniu wszystkich autorów</p> przeglad.archeologiczny@gmail.com (Małgorzata Markiewicz) ojs@fimagis.pl (Firma Magis) Wed, 04 Dec 2019 00:00:00 +0100 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Na Stulecie rocznika Przegląd Archeologiczny http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1579 <p><span style="font-weight: 400;">W roku 1919 w polskim piśmiennictwie archeologicznym pojawia się ponownie czasopismo pt. „Przegląd Archeologiczny” jako organ Komisji Archeologicznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, a jego Redaktorem zostaje wówczas Dr Józef Kostrzewski. W Zeszycie 1-2 z 1919 roku z informacji skierowanej przez Redakcję do Czytelników dowiadujemy się, że celem tego, jeszcze nie periodycznego czasopisma, ma być przywrócenie,po prawie 30 latach zawieszenia, „Zapisów Archeologicznych Poznańskich”, a także ożywienie i pobudzenie zainteresowań dla badań archeologicznych.W dalszej części Autor tej informacji,jak nietrudno się domyślić, był nim J. Kostrzewski,informuje, iż w nowym czasopiśmie Redakcja zamierza uwzględniać nie tylko „prehistorię naszej dzielnicy lecz objąć – o ile możności – całą Polskę”.Zamieszczane w nim będą: „Oprócz sprawozdań z poszukiwań archeologicznych Komisji”również referaty wygłaszane na jej posiedzeniach,a także „prace i materiały, dotyczące prehistorii innych ziem Polski”. Redakcja wyraziła również życzenie, aby „Przegląd nie zatracając charakteru naukowego, zrozumiały był także dla szerszych warstw inteligencji, aby zachęcał ją do współpracy z nami […]”.Tytuł naszego jubilata – „Przegląd Archeologiczny”– miał swojego poprzednika w XIX wieku we Lwowie. Tam właśnie 20 kwietnia 1876 roku ukazuje się pierwszy zeszyt zatytułowany „Przegląd Archeologiczny” jako organ Towarzystwa Archeologicznego Krajowego we Lwowie, a od roku 1882 staje się również wydawnictwem cesarsko królewskiego Konserwatora Pomników. Schyłek lat osiemdziesiątych XIX wieku to zanik działalności Towarzystwa Archeologicznego i również działalności publikacyjnej.Redakcja poznańskiej nowej edycji czasopisma„Przegląd Archeologiczny” z 1919 roku nie nawiązuje do lwowskiej tradycji, będąc bardziej związana z własnym, wielkopolskim środowiskiem,deklaruje wypełnienie luki powstałej po zawieszeniu publikacji „Zapisków Archeologicznych Poznańskich”w postaci „Przeglądu”. Rok 1919 niesie z sobą zupełnie inną sytuację polityczną w Europie,jaka nastąpiła po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Fakt ten uwzględnia deklaracja Redakcji, aby „Przegląd” nie był jedynie czasopismem archeologicznym regionalnym,lecz ogólnopolskim. Z kolei różne dalsze losy naszego kraju, głównie w zakresie organizacji nauki w okresie po II wojnie światowej, sprawiły,że „Przegląd Archeologiczny” od 1973 roku i tomu 21 staje się organem ówczesnego Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk (dziś Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Nastąpiło to po śmierci jego wieloletniego Redaktora Prof.Dra Józefa Kostrzewskiego, wybitnego uczonego– archeologa, o olbrzymich zasługach dla polskiej archeologii, ale też w tym przypadku dla formowania oblicza redagowanego przez niego „Przeglądu Archeologicznego”. Od tego momentu czasopismo staje się regularnie opublikowanym rocznikiem,obchodzącym w 2019 roku i z tomem 67 na stulecie rocznika przegląd Archeologiczny setny jubileusz istnienia. Pierwszym Redaktorem,po wspomnianej zmianie, poczynając od tomu 21 z roku 1973 zostaje Prof. dr hab. Tadeusz Wiślański,a po jego przedwczesnej śmierci, poczynając od tomu 39 z roku 1992 autor tej jubileuszowej notatki,Prof. dr hab. Bogusław Gediga.Redakcja „Przeglądu Archeologicznego” od momentu, gdy stał się czasopismem Instytutu Polskiej Akademii Nauk, kontynuuje generalny profil nadany mu przez Profesora J. Kostrzewskiego.W związku z tym dominuje w publikacjach tego czasopisma problematyka rozwijana w polskiej archeologii, przeważnie jednak ukazywana w szerszym kontekście europejskim. W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się artykuły wkraczające w problematykę archeologii europejskiej, a sporadycznie także pozaeuropejskiej, których Autorami lub Współautorami są badacze zagraniczni.W ostatnich latach członkami Komitetu Redakcyjnego I Autorami recenzji wydawniczych są również badacze zagraniczni, a mając na uwadze częste publikowanie artykułów z innych dyscyplin, niż archeologia,ale uczestniczących w procesie badawczym archeologów, również recenzenci z innych dziedzin nauki. Tym samym „Przegląd Archeologiczny”staje się archeologicznym rocznikiem formatu europejskiego. Znajduje to wieloraki wyraz m.in. w fakcie, że jest indeksowany w liczących się bazach bibliometrycznych, takich jak: ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities And Social Sciences, SCOPUS, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, ICI – Index Copernicus International.Dbałość o wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Archeologicznego” to przede wszystkim zasługa Autorów, ale też Szanownych Recenzentów,Członków Komitetu Redakcyjnego oraz zapewne samej Redakcji i te grona zasługują nie tylko z okazji Jubileuszu na słowa wdzięczności.Przed laty, w 1999 roku w 47 tomie z okazji 80.rocznicy ukazywania się „Przeglądu Archeologicznego”Prof. dr hab. Witold Hensel napisał o ideach przyświecających kierownictwu tego czasopisma i zakończył zdaniem: „W roku jubileuszowym można życzyć kierownictwu pisma, by tym ideom dobrze służyło nadal, aby za lat 20 liber saecularis„Przeglądu Archeologicznego” było dobrymświadectwem, że jest on najdostojniejszym i corazwspanialszym propagatorem myśli twórczej polskiej archeologii prahistorycznej, nawiązującym do ściśle z nami złączonej i coraz bardziej kwitnącej,wzajemnie się wspomagającej archeologii wszystkich krajów europejskich, a wolałbym że i całego świata”.Temu życzeniu, traktując je jednocześnie jako trudne zadanie, staramy się sprostać i nadal będziemy to czynili.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-weight: 400;">W imieniu Redakcji Bogusław Gediga Redaktor naczelny</span></p> Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1579 Mon, 25 Nov 2019 00:00:00 +0100 On the one-hundredth anniversary of our journal Przegląd Archeologiczny http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1580 <p>In 1919 the journal Przegląd Archeologiczny [Archaeological Review] appeared in Polish scholarly literature as the platform of the Archaeological Commission of the Friends of the Sciences Society in Poznań, with Dr. Józef Kostrzewski as its editor. In issues 1 and 2 from 1919, the Editorial Office informed its readers that the purpose of the as yet non-periodical journal was to restore, after a hiatus of nearly 30 years, Poznań’s archeological journal Zapiski Archeologiczne Poznańskie, as well as to channel and stimulate interest in archaeological research. Thereafter, the author of this statement of purpose (and it is not difficult to guess that it was Dr. Kostrzewski himself) wrote that in the new journal the Editorial Board intended to include not only ‘the prehistory of our own province, but to cover – if possible – the whole of Poland’. The journal was therefore to contain ‘In addition to reports from the archaeological efforts of the Commission’ also papers presented at its meetings, as well as ‘works and materials on the prehistory of other Polish provinces’. The editors also expressed the wish that ‘the Review, without losing its scientific character, also be understandable for broader milieux of the intelligentsia, whom the Review encourages to cooperate with us [...]’. The name of our birthday boy – Przegląd Archeologiczny – had its predecessor in Lviv in the 19th century. There, on April 20, 1876, the first volume entitled Przegląd Archeologiczny appeared as the organ of the National Archaeological Society in Lviv, and from 1882 it also became the publication of the Imperial-Royal Conservator of Monuments. However, the late 1880s saw the demise of the Archaeological Society, including its publishing activities. The editors of the new, Poznań-based journal Przegląd Archeologiczny, created a century ago, in fact did not refer to the Lviv tradition. Being most closely connected to their own region, Greater Poland, they declared the intention to fill the vacuum created after the suspension of the publication Zapiski Archeologiczne Poznańskie. The year 1919 ushered in a completely transformed political situation in Europe, one shaped above all by the end of World War I and Poland’s recovery of statehood. This fact is reflected in the Editorial Office’s declaration that Przegląd Archeologiczny was not to be only a regional archaeological journal, but one that served the entire newly independent country. However, various of Poland’s further fates, mainly regarding the re-organization of science in the period after World War II, meant that Przegląd Archeologiczny from 1973 and volume 21 became a platform of the Institute of the History of Material Culture of the Polish Academy of Sciences (today the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences). This happened after the death of its longtime editor, Professor Józef Kostrzewski, an outstanding scientist and archaeologist who contributed richly to Polish archaeology, including in establishing the profile of the journal Przegląd&nbsp; Archeologiczny he edited. Thus, from 1973, our journal became an annually published one, and now, in 2019, celebrates its 100th anniversary with volume 67. Following the change from volume 21 in 1973, the new editor was Prof. dr hab. Tadeusz Wiślański, and after his untimely death, starting with volume 39 in 1992, that office fell to author of this jubilee note, Prof. dr hab. Bogusław Gediga. From the moment Przegląd Archeologiczny became the journal of the Institute of the Polish Academy of Sciences, the editors have pursued the course laid down by Professor J. Kostrzewski. Therefore, issues developed within Polish archaeology predominate in the publications of our journal, but they are usually presented in a broader European context. Recently, articles pertaining to European and sporadically also to non-European archaeology, have been appearing more frequently, the authors or coauthors of which are foreign researchers. In recent years, foreign researchers have also been members of the Editorial Committee and authors of editorial reviews – and considering the frequent publication of articles from disciplines outside, but related to archaeology, among them have been reviewers from other fields of science. Thus, Przegląd Archeologiczny has become an archaeological journal of European-wide standing. Reflecting this is the fact that our journal is indexed in such major bibliometric databases as: ERICH PLUS – European Reference Index for the Humanities and Social Sciences, SCOPUS, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, and ICI – Index Copernicus International. Care for the high scientific level of Przegląd Archeologiczny is primarily to the credit of the authors, but also to the honorable reviewers, members of the Editorial Committee, and of course to the Editorial Board. These groups therefore deserve expressions of gratitude not only on the occasion of the Jubilee. Years ago in 1999, in our 47th volume commemorating the 80th anniversary of Przegląd Archeologiczny, Prof. dr hab. Witold Hensel described the ideas guiding the journal’s Editorial Board and concluded by saying: “In this anniversary year we wish our journal’s editors every success in continuing to ensure that the Review’s ideals be served, and that in twenty years’ time this liber saecularis will go on shouldering the mantle of being the most distinguished and ever more marvelous propagator of Polish genius in prehistoric archaeology. May Przegląd Archeologiczny ever contribute to the breathtaking, ongoing blossoming of our field within the ever richer co-operation of all the European countries, and I dare say of all the world”. We are striving to live up to this wish, treating it as a lofty, inspiring goal – and a challenge we shall unflaggingly pursue.</p> <p>On behalf of the Editorial Board Bogusław Gediga Editor in Chief</p> Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1580 Mon, 25 Nov 2019 00:00:00 +0100 Od archeologii osadnictwa do biografii krajobrazu: archeologia polska wobec współczesnych perspektyw badań relacji między człowiekiem a środowiskiem w przeszłości http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1581 <p>The paper contains a review of theoretical and methodological approaches to the issue of archaeological research on the relationship between humans and their environment in the second half of the 20th and the beginning of the 21st&nbsp;century. In culture-historical and processual archaeology, settlement research plays an important role both in American&nbsp;New Archaeology and in Polish archaeology, emphasizing the ecological and economic determinants of spatial settlement&nbsp;patterns. Post-processual archaeology introduced an interest in the landscape, which is understood to be a result of the&nbsp;mutual interactions of humans and the environment, with an emphasis on intangible, symbolic aspects and mental imaging&nbsp;of the landscape. An attempt to synthesize these research orientations is what compels the writing of cultural biographies&nbsp;of landscapes, in which, apart from the results of scientific research, elements of folklore and social memory are also taken&nbsp;into account.</p> Zbigniew Kobyliński Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1581 Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0100 Chronologia i periodyzacja cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Domasławiu, pow. wrocławski, na podstawie datowania radiowęglowego http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1582 <p>The article presents the results of the radiocarbon dating and Bayesian analysis of 14C dates of bones from the burial ground in Domasław. The Bayesian analysis used the relative chronology obtained based on the characteristic features&nbsp;of grave goods and the assigning of individual burials to specific periods of the late Bronze Age (III EB – V EB ) or the&nbsp;early Iron Age (HC – LtA). A coherent chronological model of the burial ground was accepted after assuming that graves&nbsp;with transitional features, attributable to two subsequent periods, could have been contemporary of graves from one or the&nbsp;other period. The temporal frames of particular periods calculated by the model allow us to improve previously published&nbsp;chronological diagrams of the late Bronze Age and the early Iron Age in the region.</p> <p>&nbsp;</p> Tomasz Goslar Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1582 Mon, 25 Nov 2019 00:00:00 +0100 Uwagi do datowania i periodyzacji użytkowania cmentarzyska w Domasławiu-Chrzanowie, pow. wrocławski http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1583 <p>The paper contains the comments of an archaeologist on the results of dating the Bronze and early Iron Age burial&nbsp;ground in Domasław, Wrocław district by the 14C method. Most of the dates obtained correlate well with previous archaeological&nbsp;dating to the Bronze and early Iron Age. There are, however, a few exceptions (namely, the stylistic characteristics&nbsp;of grave inventories) in which the established typological classification contrasts with the radiocarbon dates determined&nbsp;for these features and situates them much earlier, largely during the period of the Tumulus cultures in Polish territory&nbsp;in the II period of the Bronze Age in the periodization by O. Montelius/J. Kostrzewski and BC and BD in the southern&nbsp;periodization system. Similarly, several other assemblages from the youngest phase of the use of the burial ground from&nbsp;the HC period obtained much older dates.<br><br></p> Bogusław Gediga Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1583 Mon, 25 Nov 2019 00:00:00 +0100 70 years of Polish research on archaeological textiles http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1584 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Jerzy Maik Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1584 Mon, 25 Nov 2019 00:00:00 +0100 Loom weights – a general typology of finds from Poland http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1585 <p><span style="font-weight: 400;">This article presents a proposal for the general classification of loom weights used as elements of the warp-weighted&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">loom, which is the oldest and longest used tool for the production of fabrics. Loom weights entail that loom’s only archaeologically&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">perceptible remains. Despite this, they do not enjoy the particular interest of Polish researchers, which is reflected&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">in their lack of typological systematization. This article aims to correct this state of affairs.</span></p> Joanna Słomska Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1585 Mon, 25 Nov 2019 00:00:00 +0100 Visual presentation of settlement complexes from the early Iron Age from Milejowice, site 19, and selected problems of 3D modelling in archaeology http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1586 <p>Archaeological excavations in Milejowice, Wrocław district, were carried out in 1999-2002 in connection with the&nbsp;modernization of the A-4 motorway. During those excavations, relics of a settlement from the early Iron Age were discovered that were distinguished by the layout of the buildings. The visual presentation in the form of a 3D reconstruction of the Hallstatt settlement from Milejowice is a computer created image based on analysis of the sources obtained duringexcavation work. The purpose of 3D imaging of the features discovered on site was to provide a spatial representation of the settlement’s buildings, divided into individual phases. An analysis of the development and spatial organization of the&nbsp;settlement complexes discovered at site No. 19 in Milejowice, was carried out by Jarosław Kopiasz from the Archaeological Museum in Biskupin. For spatial reconstruction, one of many possible suggestions for interpreting the buildings of this settlement was selected. In the 3D technique six separate settlement zones were reconstructed at this site, along with the individual phases of their functioning. The visual presentation of settlement complexes discovered at the Milejowice site is a valuable source of information on early Iron Age construction. The visualization verified the collected data, and 3D modelling facilitated the interpretation of the research results. With the help of Computer Aided Design (CAD) and three-dimensional modelling, it was possible to analyze the spatial organization of settlement complexes from Milejowice&nbsp;and to separate the individual phases of development of the designated zones. It should be noted, however, that digital&nbsp;reconstructions of settlement complexes from Milejowice remain the hypothesis of researchers, based on their analysis of documentation and theoretical assumptions.<br>KEY WORDS: visualization, 3D reconstruction, early Iron Age, Milejowice</p> Małgorzata Markiewicz Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1586 Mon, 25 Nov 2019 00:00:00 +0100 Enklawa scytyjskiego kręgu kulturowego w południowo-wschodniej Polsce http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1587 <p><span style="font-weight: 400;">In 2016-2018 archaeological excavations were carried out on a large stronghold in Chotyniec, Jarosław district&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">(south-eastern Poland), and they are still underway. Their results can already be deemed a breakthrough in understanding&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">the cultural situation of the early Iron Age in the borderland area of central and eastern Europe. This article, which is&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">the first broad presentation of the findings, indicates the connection of the site with the Scythian cultural circle. This is&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">evidenced by many facts: the large strategically-located defensive complex with open settlements around it; the material&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">culture (militaria, jewellery, pottery made according to the style in force in the eastern European forest steppe zone); and&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">the ceremonial-ritual feature, i.e., the zolnik, with fragments of Greek wine amphorae found within it. The latter are the&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">only finds of this type in Poland. The article also presents the significance of the discoveries in Chotyniec, both for the&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">entire Scythian circle and for the interpretation of Scythian finds from the Vistula River basin.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">early Iron Age, south-eastern Poland, Scythians, stronghold, zolnik (ash feature), Greek amphorae</span></p> Sylwester Czopek Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1587 Mon, 25 Nov 2019 00:00:00 +0100 Canine burials from the Roman period on the northern Black Sea coast in the light of materials from the Neyzats cemetery http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1588 <p>The article tackles the question of the “canine burials” from the northern Black Sea coast area in the light of materials&nbsp;from the Neyzats cemetery (Belogorsky Raion, Crimean peninsula) dated from the 2nd to the 4th century AD. In this&nbsp;necropolis, 22 dog remains have been discovered in 20 archaeological features (in pit, undercut, and vaulted graves, as&nbsp;well as in pits). These burials are divided into three basic groups: independent canine burials, burials of dogs with other&nbsp;animals, and canine burials clearly associated with human graves. Each of the types is discussed in detail in the context&nbsp;of its broad cultural background. The analyzed material also makes it possible to attempt to explain the genesis of such&nbsp;burials and to interpret their meaning.<br><br></p> Beata Polit Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1588 Mon, 25 Nov 2019 00:00:00 +0100 Pielgrzymowice – A Przeworsk culture iron smelting site from the Roman period in Silesia http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1589 <p>In 2013 and 2014 fieldwork was carried out in the Widawa valley near Namysłów (Opole voivodeship) to investigatesites with iron smelting slag assumed to belong to Przeworsk culture. It was supposed that these surface sites dated back&nbsp;to the late pre-Roman Iron Age (phases A1–A3) and thus belonged to the earliest Przeworsk culture. To verify this chronological&nbsp;classification, we conducted surveys at various sites and investigated the structure of iron smelting and especially&nbsp;its chronological position at the Pielgrzymowice site (municipality Wilków) by trial trenching. This paper presents the&nbsp;results of geophysical and archaeological as well asarchaeobotanical investigations. Our studies in Pielgrzymowice show&nbsp;that iron smelting was carried out during the middle to late Roman period and under no circumstances during the late pre-Roman period. This unambiguous result is based on radiocarbon data from the lowest charcoal layer of a furnace and is supported by further absolute data from features in the surrounding area. The furnaces are those with a ‘very big’ slag pit,&nbsp;which are typical for the Roman period in Silesia and are themselves a relative means for chronological classification.</p> Enrico Lehnhardt, Artur Błażejewski, Paweł Madera, Julia Meister Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1589 Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0100 MtDNA analysis of early-medieval human remains from the cemetery in Grodowice (PL) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1590 <p>The genetic composition of the medieval populations of Central Europe, Poland in particular, has been poorly investigated to date. Although a few DNA datasets from Poland have been published recently, no large-scale ancient DNA study on medieval populations has hitherto been reported. This paper reports the study of mitochondrial DNA (mtDNA) and presents the first population-level human DNA study from Lesser Poland by establishing mitochondrial DNA profiles for 13 samples from the Grodowice cemetery dated to the Medieval Period (11th to mid-13th century). The medieval sequences encompass almost the entire range of Western Eurasian macro-haplogroups: H, J, U. Interestingly, there is one sample which belongs to the Asian haplogroup G. aDNA sequences were compared with a dataset of 35,203 present-day sequences of the HVR I region of mtDNA including European, Near Eastern, and Asian populations, as well as 775 ancient sequences. Analyses of population genetics were performed, including genetic distances (FST), multidimensional scaling (MDS), principal component analysis (PCA) and shared haplotype analysis (SHA). The shared haplotype analysis (SHA) showed that the medieval population from Grodowice shares the majority of haplotypes with the medieval populations from the contact-zones of today’s Slovakia and Croatia (53.85%) as well as with Hungarian conquerors (46.15%).&nbsp;</p> Anna Kubica-Grygiel, Veronika Csáky, Balázs Gusztáv Mende Copyright (c) 2019 Przegląd Archeologiczny http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1590 Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0100 A hackbut from the Museum in Jarosław – a contribution to our knowledge of the hand-held firearms of the Polish infantry in the 16th c. http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1591 <p>Hackbuts as infantry weapons lose their military importance in the late 15th c. in favour of handgonnes, but they still&nbsp;play an important role as siege defence weapons in fortresses. On the other hand, sporadic mentions of hackbuts appear in&nbsp;registers of infantry detachments as late as the first half of the 16th c. These hackbuts were light, smaller calibre weapons&nbsp;that could be easily operated by a single soldier. An example of such a weapon is offered by a barrel safeguarded at the&nbsp;Museum of Jarosław, which is the subject of this paper.</p> <p>&nbsp;</p> Piotr Strzyż Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1591 Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0100 The population of the early Polish Christian cemetery in Grodowice on the basis of archaeological, anthropological, and molecular research http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1592 <p>The aim of this study is to present a full characterization and catalogue of the graves of the early medieval inhumation&nbsp;necropolis that was recently found at the edge of the loess uplands in the western part of Małopolska (Lesser Poland)&nbsp;– specifically, in Grodowice, Kazimierza Wielka district. The second aim is to determine the matrilineal genetic structure&nbsp;and to present the first medieval population-level human DNA study from Małopolska.&nbsp;The necropolis, which was excavated in 2005-2008 at site 1, is situated in an open field on the culmination of a broad,&nbsp;flat hill being part of a longitudinal range of hills separating the valleys of two larger rivers – namely, the Nidzica and&nbsp;Młyńska. The excavations resulted in the discovery of 35 inhumation graves, partly arranged in regular rows, dating to&nbsp;the early medieval period. The deceased were placed mostly in regular pits with their heads to the west. Very few traces&nbsp;of wooden coffins were recorded. 32 skeletons were classified in anthropological analysis. They present all age classes:&nbsp;Infans/Juvenis (13 graves), Juvenis/Adultus (8 graves, incl. 3 females and 3 males), Adultus/Maturus (9 graves, incl.&nbsp;3 females and 3 males), and Senilis (1 grave). Various pathological changes and injuries were recorded: teeth plaque,&nbsp;enamel hypoplasia, caries, spine and long bone degenerations, cribra orbitalia, Schmorl’s nodes. Thirteen mtDNA&nbsp;sequences were made which encompass almost the entire range of Western Eurasian macro-haplogroups.&nbsp;Artefacts were recorded in 11 graves, such as: temple rings, coins, finger rings, beads, and coins. They occurred in<br>female, male, and child graves alike. The cemetery at Grodowice, like the majority of inhumation cemeteries in Małopolska, was probably founded in the<br>second half or towards the end of the 10th century. Graves with coins indicate that it still functioned in the late 11th century.&nbsp;It cannot be ruled out that the Grodowice necropolis ceased to function as a result of the construction of churches in nearby&nbsp;Kazimierza Mała (probably as early as in the 11th century) and Bejsce (12th century or the first half of the 13th century).&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Anna Kubica-Grygiel Copyright (c) 2019 http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1592 Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0100 Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski (Joanna Urban) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1593 <p>Review</p> Bogusław Gediga, Anna Józefowska Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1593 Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0100 Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej (Michał Pawleta) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1594 <p>Recenzja</p> Bogusław Gediga, Anna Grossman, Wojciech Piotrowski Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1594 Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0100 Thunau am Kamp – Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf der Oberen Holzwiese (Justyna Kolenda) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1595 <p>Review</p> <div>Elisabeth Nowotny,</div> <div>Thunau am Kamp – Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf der Oberen Holzwiese</div> <div>mit Beiträgen von Karina Grömer, Martin Ježek, Mathias Mehofer, Erich Nau, Gabriela Ruß-Popa</div> <div>und Sirin Uzunoglu-Obenaus, Verlag der Österreichische Akademie der Wissenschaften 2018, ss. 399,</div> <div>ISBN 978-3-7001-8066-1, ISSN 0065-5376.</div> Elisabeth Nowotny Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1595 Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0100 Krowie królestwa. Zwierzęta w historii Doliny Środkowego Nilu. Studium archeozoologiczne (Michał Kobusiewicz) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1596 <p>Review</p> Marta Osypińska Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1596 Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0100 A shadow of war. Archaeological approaches to uncovering the darker sides of conflict from the 20th century (Jolanta Adamek) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1597 <p>Recenzja</p> <p>Claudia Theune, A shadow of war. Archaeological approaches to uncovering the darker sides of conflict from the 20th century, Sidestone Press, Leiden 2018, ss. 208, 138 ryc.</p> Claudia Theune Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1597 Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0100 Prof. dr hab. Tadeusz Malinowski (8 kwietnia 1932 – 12 grudnia 2018) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1598 <p>Kronika</p> Bogusław Gediga Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1598 Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0100 Prof. dr hab. Jerzy Lodowski (29 marca 1934 – 1 marca 2019) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1599 <p>Chronicle</p> Domański Domański Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1599 Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0100 Prof. dr hab. Karol Modzelewski (23 listopada 1937 – 28 kwietnia 2019) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1600 <p><sub>Chronicle<br><br></sub></p> Bogusław Gediga Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1600 Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0100 Lidia Nowacka (14 stycznia 1955 – 3 lutego 2019) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1601 <p>Chronicle</p> Małgorzata Markiewicz Copyright (c) http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1601 Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0100