Archeologia https://journals.iaepan.pl/arch <p>Rocznik „Archeologia” (wyd. 1947-2018) był periodykiem o międzynarodowej renomie, integrującym polskie środowisko archeologów klasycznych i wiodącym czasopismem z zakresu archeologii starożytnej w Europie Środkowej. Opublikowane prace obejmują starożytność grecko-rzymską, od początków cywilizacji egejskiej do końca świata starożytnego w V w. n.e. Terytorialnie jest to cały obszar śródziemnomorski oraz, w kontekście kontaktów i wpływów cywilizacji antycznej, Europa Środkowa oraz obszary Morza Czarnego.</p> pl-PL <p>Prawa autorskie</p> <p>Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Redakcja czasopisma Archeologia dbają o respektowanie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych autorów (więcej w Polityce prywatności) oraz przestrzegania praw autorskich.</p> <p>Polityka Open Access<br>Czasopismo Archeologia jest udostępniane na zasadach Open Access zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 Międzynarodowa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl). Niniejsza polityka obowiązuje od 2020 r. Artykuły opublikowane do 2020 roku udostępniane są zgodnie z licencją podaną przy artykule.</p> <p>Procedury:<br>- Autor zobowiązuje się, że zgłoszony tekst nie narusza praw autorskich oraz praw osób trzecich</p> <p>- w przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor artykułu Autorzy rozumieją, że autor korespondencyjny jest jedynym kontaktem z Redakcją w procesie redakcyjnym. Jest odpowiedzialny za komunikowanie się z pozostałymi autorami i informowanie ich o postępach, wprowadzanych korektach oraz o ostatecznym zatwierdzeniu artykułu. <br>Autor korespondencyjny zobowiązany jest do przesłania Redakcji podpisanego oświadczenia.</p> <p>-Autor oświadcza, że zapoznał się z polityką Open Access oraz tekstem umowy wydawniczej (plik PDF z tekstem umowy w języku polskim i angielskim do pobrania). Autorzy tekstu są w szczególności zobowiązani do uprzedniego uzgodnienia udostępnienia publikacji na licencji CC-BY 4.0 ze współtwórcami Publikacji (w przypadku utworów współautorskich).</p> <p>- Redakcja jest zobowiązana do zachowania poufności wszelkich informacji związanych ze złożonymi do redakcji tekstami. W ramach zasad recenzowania uwzględnia się wymóg tzw. Double-blind review proces (autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości)- patrz: procedura recenzyjna</p> <p>-Po wpłynięciu artykułu do redakcji Autor otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem otrzymania tekstu.</p> <p>-W ciągu czterech tygodni Redakcja akceptuje lub nie zgłoszony artykuł. Brak akceptacji może być całkowity (odrzucenie artykułu) lub warunkowy tzn. redakcja może zasugerować pewne poprawki i dopiero po ich uwzględnieniu artykuł może zostać ponownie przesłany do redakcji.</p> <p>-Redakcja przekazuje tekst do recenzji, a po ich otrzymaniu zostają one niezwłocznie przekazane Autorowi.</p> <p>- Autor uwzględnia lub odnosi się do uwag recenzentów. Obligatoryjne jest dostarczenie odpowiedzi na każdą nieuwzględnioną w tekście uwagę recenzentów.</p> <p>- Autor nanosi ewentualne poprawki wyłącznie na pliku przesłanym przez redakcję w trybie śledź zmiany.</p> <p>- Po otrzymaniu poprawionego artykułu zostaje on poddany procesowi redakcji i ponownie wysłany do Autora. Autor ma obowiązek odnieść się do każdej uwagi redakcji, szczególnie w przypadku, gdy jej nie akceptuje. Autor nanosi ewentualne poprawki wyłącznie na pliku przesłanym przez redakcję w trybie śledź zmiany. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji stylistycznej tekstów jak również do odrzucenia artykułu nawet w przypadku pozytywnych recenzji np. w przypadku braku porozumienia z Autorem w kwestii poprawek redakcyjnych.</p> <p>- Po zaakceptowaniu poprawek Autor przekazuje plik wraz z podpisaną umową wydawniczą w 2 egzemplarzach do Instytutu</p> <p>- Po opracowaniu redakcyjnym artykuł zostaje przekazany do składu. Po złożeniu Autor otrzymuje artykuł do akceptacji (plik pdf). Jeśli korekta nie zostanie zwrócona w dwóch tygodni, Redakcja uznaje tę wersję artykułu za zaakceptowaną przez Autora.</p> <p>- Nadesłanie artykułu do czasopisma Archeologia jest równoznaczne z akceptacją przez Autora przyjętej procedury oraz Polityki Wydawniczej Wydawcy.</p> <p>Oświadczenie<br>Oświadczam, że przesłany rękopis jest oryginalny, nie został wcześniej opublikowany, jak również nie jest obecnie rozważane do publikacji w innym miejscu. <br>Potwierdzam, że manuskrypt został przeczytany i zatwierdzony przez wszystkich wymienionych autorów i że nie ma innych osób, które spełniłyby kryteria autorstwa, ale nie zostały wymienione. Dodatkowo potwierdź, że kolejność autorów wymienionych w rękopisie została zatwierdzona przez wszystkich Autorów. <br>Potwierdzam, że autor korespondencyjny jest jedynym kontaktem z Redakcją w procesie redakcyjnym. Odpowiedzialny jest za komunikowanie się z pozostałymi autorami i informowanie ich o postępach, wprowadzanych korektach oraz o ostatecznym zatwierdzeniu artykułu.</p> wydawnictwo@iaepan.edu.pl (Wydawnictwo IAE PAN) ojs@iaepan.edu.pl (IAE PAN) Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.11 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 The Gates of the Legionary Fortress at Novae (Lower Moesia) https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/557 <p>This paper aims to gather all available data about the early and late Roman gates of the legionary fortress at Novae, which have been obtained during the excavations conducted from 1960 up till now. The inquiry included archaeological reports from the 1960s and 1970s and various contributions concerning this topic, as well as multiple field observations made by the author during his work as a member of the University of Warsaw Archaeological Expedition, acting as site assistant and trench supervisor. Recent discoveries and evidence-based systematic evaluation of architectural components of the gates of Novae allow us to start a new discussion about their specific layout in the context of other Roman military installations</p> Piotr Zakrzewski Prawa autorskie (c) 0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/557 Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 +0000 Paramilitary Forces at Pompeii and Herculaneum? The Problem of Defining Military Assemblages https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/558 <p>This article analyzes the composition of military assemblages from Pompeii, Stabiae and Herculaneum and discusses the evidence for paramilitary militias. The author argues that some artifacts recovered from a gladiatorial school should be interpreted as belonging to mounted gladiators rather than to urban militia men. Besides, the horse riding equipment may indicate that Italian riding culture differed from that practiced in the limes zone</p> Radosław A. Gawroński Prawa autorskie (c) 0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/558 Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 +0000 Two Ancient Lamps in the Władysław Łęga Museum in Grudziądz https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/559 <p>The Władysław Łęga Museum in Grudziądz, one of the oldest museums in Poland, has in its collection two ancient oil lamps that have not been published until now. Both lamps are of high quality and of unique form and decoration, even if demanding immediate conservation. An analysis of form and decoration allowed to establish with a high degree of probability the date and place of their manufacture, but some doubts remain about when and where they were acquired. Since the collection itself, as well as its inventories, suffered during the Second World War, the authors had to apply methods of “museum archaeology” to establish provenience of the lamps. Both donors have been identified, and time when the lamps found their way to the museum determined. The data provided by the formal analysis allowed to formulate a hypothesis concerning the provenience of the lamps, based on similar, and better recognized, specimens from other collections. The publication of the Grudziądz lamps not only contributes to the history of antiquarianism in Poland, but also provides importantdata about Roman lamp-making industry</p> Wojciech Brillowski, Dorota Sakowicz Prawa autorskie (c) 0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/559 Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 +0000 The Kymissala (Rhodes, Greece) Archaeological Research Project https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/560 <p>This article is a report of the archaeological investigations at Kymissala, southwestern Rhodes. Intensive archaeological research in the area started in 2006, as a combined project of the Department of Mediterranean Studies of the University of the Aegean and the Ephorate of Antiquities of the Dodecanese. The main purpose of the project is to determine and document the geographical extend and time span of the ancient demos of Kymissaleis. The history of the archaeological research at Kymissala is presented, as well as a preliminary report on fieldwork undertaken during the years 2009–13. Special emphasis is placed on the excavationof the necropolis, while investigations on the acropolis and in the settlement at the site of Vassilika are also discussed</p> Manolis I. Stefanakis Prawa autorskie (c) 0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/560 Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 +0000 Polish-Macedonian Excavations at Negotino Gradište. Preliminary Report 2009–2015 https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/561 <p>Negotino Gradište has been systematically excavated by a multi-national team since 2009. The site goes as far back as the 5th century BC. The earliest coin found at the site so far is a tetrobol of Acanthus, dating to ca. 525– 470 BC. Fourth-century, Hellenistic, and Roman levels have been excavated so far. There is a hiatus in settlement between the Late Hellenistic and Augustan periods. The site was deserted in the early 2nd century AD. Probably in the reign of Arcadius (AD 383–408) it was roughly fortified as a refuge settlement</p> Wojciech Brillowski, Arkadiusz Koperkiewicz, Goran Sanev, Nicholas Sekunda Prawa autorskie (c) 0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/561 Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 +0000 Acrai/Acrae – The Greek Colony and Roman Town. Preliminary Report on the Excavations of the University of Warsaw Archaeological Expedition in 2015 https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/562 <p>The present report covers the 2015 campaign of excavations carried out in the central area of the plateaux to the west of the agora in the residential part of the town of Akrai/Acrae, south-eastern Sicily, which was continuation of the previous 2011–14 campaigns. The excavations have yielded until now a rich material dating to two main occupational phases in the Late Hellenistic – Early Roman and the Late Roman–Byzantine periods</p> Roksana Chowaniec Prawa autorskie (c) 0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/562 Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 +0000