https://journals.iaepan.pl/khkm/issue/feed Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2022-06-23T19:38:51+00:00 Redakcja "Kwartalnika Historii Kultury Materialnej" kwartalnik@iaepan.edu.pl Open Journal Systems <div><strong>„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”</strong> jest wydawany przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.<br>Ukazuje się nieprzerwanie od roku 1953.<br>Pismo ma charakter interdyscyplinarny, integrując zwłaszcza historyków, historyków sztuki, archeologów i etnologów, zainteresowanych dziejami cywilizacji. Publikowane materiały dotyczą głównie materialno-technicznej strony procesów produkcji, konsumpcji i wymiany, zachodzących od pradziejów po wiek XX na ziemiach polskich oraz zagranicą, szczególnie w krajach Europy Środkowej.<br>Na łamach czasopisma zamieszczane są artykuły w języku polskim i w językach kongresowych, zróżnicowane pod względem tematyki oraz formy, a także pozycje o charakterze recenzyjnym i sprawozdawczym.<br>Procedura recenzyjna, przygotowanie do druku oraz publikacja tekstów na łamach czasopisma są bezpłatne.</div> <div>Do wszystkich publikowanych materiałów zapewniany jest natychmiastowy wolny dostęp na międzynarodowej licencji CC-BY 4.0.</div> <div><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener"><img src="/public/site/images/mradomski/ccby1.jpg"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://journals.iaepan.pl/khkm/copyright" target="_blank" rel="noopener"><img src="/public/site/images/mradomski/open-access-logo_312.png"></a></div> <div>&nbsp;<br>Wszystkie artykuły przeznaczone do publikacji na łamach czasopisma są skanowane w celu wykrycia ewentualnego plagiatu przy użyciu programu antyplagiatowego.</div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>PL ISSN: <strong>0023-5881<br></strong>e-ISSN:<strong> 2719-6496<br></strong>DOI: <strong>10.23858/KHKM</strong> <br>Punkty MEiN (2021): <strong>100 <br></strong></p> https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2559 Mechanizmy poboru podatków nadzwyczajnych na początku XVI w. na przykładzie kaliskich rejestrów poborowych 2022-06-10T15:11:30+00:00 Tomasz Związek tzwiazek@twarda.pan.pl <p>Artykuł jest poświęcony mechanizmom poboru podatków nadzwyczajnych na początku XVI w. na przykładzie kaliskich rejestrów poborowych z lat 1507–1510. Dzięki źródłoznawczym analizom dostępnych materiałów udało się rozpoznać i opisać wiele elementów związanych z zapleczem organizacyjnym towarzyszącym poborowi świadczeń finansowych. Mowa nie tylko o próbach przedstawienia kolejnych etapów redagowania<br>rejestrów poborowych, ale także o działalności kancelarii poborców podatkowych, kwestii faktycznego przeprowadzania poborów w określonym terminie, przestrzennym aspekcie ich wybierania i charakterystyce grup społecznych odpowiedzialnych za dostarczenie pieniędzy poborcom. Tekst tworzy dobre pole do dalszej dyskusji nad dziejami systemu skarbowego w Polsce wczesnonowożytnej.</p> 2022-06-23T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Kwartalnik Historii Kultury Materialnej https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2735 Sklep Chaudoirów. Przyczynek do badań nad warszawskim rynkiem wyrobów luksusowych w wieku XVIII 2022-06-10T16:53:19+00:00 Konrad Niemira k.niemira@muzeumliteratury.pl <p>Podstawą źródłową artykułu są dwa inwentarze oraz dokumenty dotyczące bilansu handlowego warszawskiego sklepu prowadzonego przez Jean-Josepha Chaudoira (1746–1839) i jego brata Jacquesa Huberta (1753–1794), francuskojęzycznych kupców, którzy przybyli do Warszawy kolejno w 1774 i ok. 1783 r. Omówiono ofertę sklepu (typ sprzedawanych produktów oraz ich ceny), pochodzenie towarów, sieć kontaktów handlowych Chaudoirów, skład ich klienteli oraz skalę dochodów.</p> 2022-06-23T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Kwartalnik Historii Kultury Materialnej https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2600 Zagadnienia budownictwa cywilnego w pracach Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego okresu konstytucyjnego (1815–1830) 2022-06-10T17:33:12+00:00 Mikołaj Getka-Kenig m.getka.kenig@gmail.com <p>Przedmiotem niniejszego artykułu jest obecność kwestii z zakresu budownictwa cywilnego w pracach Rady Administracyjnej, najwyższego kolegialnego organu władzy rządowej konstytucyjnego Królestwa Polskiego (1815–1830). Analiza działalności takich gremiów pod kątem tematyki budowlanej, w tym ogólnego wyobrażenia o kierunku rozwoju budownictwa, jak i zainteresowań konkretnymi przedsięwzięciami oraz kontekstu podejmowanych decyzji, pozwala wyrobić sobie opinię na temat strategicznej wagi budownictwa cywilnego dla całego państwa. Opierając się przede wszystkim na protokołach posiedzeń Rady, autor omówił jej zainteresowanie budownictwem państwowym, sakralnym i prywatnym.</p> 2022-06-23T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Kwartalnik Historii Kultury Materialnej https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2519 Album Kolei Lwowsko-Czerniowieckiej i jego autor — Adolf Schoon von Corbitzthal (1830–1904) 2022-06-10T17:44:03+00:00 Anna Bednarek a.bednarek@muzeumkrakowa.pl <p>Kolej Lwowsko-Czerniowiecka otwarta została w 1866 r., a najważniejsze elementy jej infrastruktury, takie jak dworce i mosty, oraz tabor zostały udokumentowane w albumie fotograficznym, który powstał najprawdopodobniej na zamówienie dyrekcji Kolei na krótko po otwarciu linii, zapewne w 1867 r. Egzemplarze albumu w różnym stopniu kompletności zachowały się w kilku kolekcjach europejskich i amerykańskich. Autorem zdjęć jest Adolf Schoon von Corbitzthal (1830–1904), żołnierz armii austriackiej<br>i urzędnik kolejowy, zatrudniony na Kolei Lwowsko-Czerniowieckiej w latach 1866–1871. Album jest jednym z licznych zespołów zdjęć o tej tematyce, które powstały w drugiej połowie XIX w. głównie na zlecenie spółek budujących nowe linie i służyły przede wszystkim celom reprezentacyjnym.</p> 2022-06-23T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Kwartalnik Historii Kultury Materialnej https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3125 Piotr Miodunka, Społeczność małych miast południowej Małopolski od końca XVI do końca XVIII wieku 2022-06-10T18:26:03+00:00 Andrzej Klonder andrzej.klonder@gmail.com <p>Notka na temat publikacji książkowej.</p> 2022-06-23T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Kwartalnik Historii Kultury Materialnej https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2814 W stronę procesualnej historii architektury. Propozycje metodologiczne 2022-06-10T17:54:15+00:00 Makary Górzyński m.gorzynski@akademia.kaliska.edu.pl <p>W artykule omówiono propozycje metodologiczne przydatne w badaniach nad historią architektury, zaczerpnięte z tekstów z kręgu Teorii Aktora-Sieci i zwrotu ku rzeczom we współczesnej humanistyce. Bazując głównie na publikacjach Bruno Latoura i Albeny Yanevej, autor przedstawia koncepcję postrzegania procesów projektowania, budowania i użytkowania budynków zakładającą nieustanną zmienność relacji i odniesień między ożywionymi i nieożywionymi aktorami. Procesualna analiza historii architektury, jak pokazują przykłady m.in. kaliskich budowli wiązanych z architektem Józefem Chrzanowskim (1844–1915), może oferować nowe i wartościowe poznawczo pytania oraz koncepcje badawcze.</p> 2022-06-23T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Kwartalnik Historii Kultury Materialnej https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2837 „Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego”. 1st Annual millPOLstone Workshop, Koszalin, 1–2 września 2021 r. 2022-06-10T18:03:30+00:00 Zachariasz Mosakowski zachary@twarda.pan.pl <p>Sprawozdanie z 1st Annual millPOLstone Workshop „Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego” Koszalin, 1–2 września 2021 r.</p> 2022-06-23T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Kwartalnik Historii Kultury Materialnej