[1]
Hupalo, V. i Lutsyk, I. 2021. On the issue of dating Christian burials. (Review) Andrii Fylypchuk, Arkheolohiia khrystyianskykh nekropoliv litopysnoho Plisneska. Sprawozdania Archeologiczne. 73, 2 (mar. 2021). DOI:https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2599.