(1)
Hupalo, V.; Lutsyk, I. On the Issue of Dating Christian Burials. (Review) Andrii Fylypchuk, Arkheolohiia Khrystyianskykh Nekropoliv Litopysnoho Plisneska. SA 2021, 73.