Hupalo, V., & Lutsyk, I. (2021). On the issue of dating Christian burials. (Review) Andrii Fylypchuk, Arkheolohiia khrystyianskykh nekropoliv litopysnoho Plisneska. Sprawozdania Archeologiczne, 73(2). https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2599