Miazga, Beata, Sylwia Rodak, Jeannette Jacqueline Lucejko, i Erika Ribechini. 2020. „A Unique Early Medieval Pendant (kaptorga) from Opole Groszowice (Silesia, SW Poland) in the Light of Interdisciplinary Archaeometric Studies”. Sprawozdania Archeologiczne 72 (2). https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.2015.