Hupalo, Vira, i Iryna Lutsyk. 2021. „On the Issue of Dating Christian Burials. (Review) Andrii Fylypchuk, Arkheolohiia Khrystyianskykh Nekropoliv Litopysnoho Plisneska”. Sprawozdania Archeologiczne 73 (2). https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2599.