Hupalo, V. i Lutsyk, I. (2021) „On the issue of dating Christian burials. (Review) Andrii Fylypchuk, Arkheolohiia khrystyianskykh nekropoliv litopysnoho Plisneska”, Sprawozdania Archeologiczne, 73(2). doi: 10.23858/SA/73.2021.2.2599.