Polish Roma Migrations – Transnationalism and Identity in Anthropological Perspective

Keywords: Roma migration, transnationalism, identity, Polish Roma, ethics

Abstract

Until recently, the migration of Polish Roma has not been a subject of an academic inquiry. This article aim is to shed light on some issues related to transnational living and identity of Polish Roma in anthropological perspective1. The findings of our research suggest that Roma migrations from Poland are not categorically different from non-Roma population and in fact are integral and socially connected part of history of migrations from Poland on local and national level, determined by same processes of structural forces rendering people to seek opportunities abroad. Our study has demonstrated how crucial and important is for Polish Roma their connection to Poland – on social, personal, cultural and economic level. This calls for a more careful and nuanced approach in future research to Polish Roma identity seen in relational terms. Finally, our article calls for a need to a more ethically informed research with the Roma whose Polish identity needs to be recognized in its own right, in particular in migratory context.
This means also few policy recommendations that we offer at the end of the article.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Kamila Fiałkowska, Centre of Migration Research at the University of Warsaw

PhD in social sciences, post-doc researcher at the UW

Michał P. Garapich, Centre of Migration Research at the University of Warsaw

PhD in social sciences

Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Centre of Migration Research at the University of Warsaw; Pedagogical University of Cracow

PhD candidate at the Faculty of Political Science (Pedagogical Univeristy in Cracow)

References

A c t o n T. 2014. New Religious Movements among Roma, Gypsies and Travellers: Placing Romani Pentecostalism in an Historical and Social Context. In D. Thurfjell and A. Marsch (eds.), Romani Pentecostalism. Gypsies and Charismatic Christianity. Frankfurt am Main: Peter Lang.
A c t o n T. and I n g m i r e S. 2012. „I nikt nie rzuca w nie kamieniami”: romscy imigranci z Polski i ich wkład do polityki Romów/Cyganów/Wędrowców w Zjednoczonym Królestwie. Studia Romologica 5, 77–96.
B a r g l o w s k i K., K r z y ż o w s k i Ł., Ś w i ą t e k P. (2015). Caregiving in Polish–German transnational social space: circulating narratives and intersecting heterogeneities. Population, Space and Place 21(3), 257–269.
B a r t o s z A. 2004 [1994]. Nie bój się Cygana. Pogranicze.
C a r l i n g J., B o l o g n a n i M., E r d a l M. B., E z z a t R. T., O e p p e n C., P a a s c h e E., Pe t t e r s e n V. S., S a g m o T. H. 2015. Possibilities and realities of return migration. Peace Research Institute Oslo (PRIO).
C l a r k C. and Campbell E. 2000. ‘Gypsy Invasion’: A critical analysis of newspaper reaction to Czech and Slovak Romani asylum-seekers in Britain, 1997. Romani Studies 10(1), 23–47.
D r u ż y ń s k a J. 2015. Ostatni tabor. Jak władza ludowa zakazała Cyganom wędrowania Poznań.
E a d e J., Dr i n k w a t e r S., G a r a p i c h M. (2006). Class and ethnicity – Polish migrants in London. Sociology 32, 259–275.
E r d a l M. B. 2014. This is my home. Pakistani and Polish Migrants’ Return Considerations as Articulations About ‘Home’. Comparative Migration Studies 2(3), 361–383.
E r d a l M. B. and Oe p p e n C. (eds.) 2017. Forced to return? Agency and the role of post-return mobility for psychosocial wellbeing among returnees to Afghanistan, Pakistan and Poland. In Z. Vathi and R. King, Return migration and psychosocial wellbeing: discourses, policy-making and
outcomes for migrants and their families 18. Taylor and Francis.
F i a ł k o w s k a K. , Ga r a p i c h M. P., Mi r g a -Wó j t o w i c z E. 2018. Krytyczna analiza naukowej ciszy, czyli dlaczego Romowie migrują (z naszego pola widzenia). Kultura i Społeczeństwo 2, 39–67.
G a r a p i c h M. 2013. Między apatią a aktywnością – partycypacja polityczna migrantów z Polski w Wielkiej Brytanii. In J. Kucharczyk (ed.), Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii. Warszawa.
G a r a p i c h M. P. 2016. London’s Polish Borders: Transnationalizing Class and Ethnicity among Polish Migrants in London. Stuttgart.
G i z a - P o l e s z c z u k A. and P o l e s z c z u k J. 2001. Cyganie i Polacy w Mławie. Konflikt etniczny czy społeczny. In A. Jasińska-Kania (ed.), Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych. Warszawa, 221–247.
G o l o n k a - C z a j k o w s k a M. 2013. Nowe miasto nowych ludzi 258. Kraków.
G r a b o w s k a I ., Ga r a p i c h P. M., J a ź w i ń s k a E., R a d z i w i n o w i c z ó w n a A. 2017. Migrants as Agents of Change. Social Remittances in an Enlarged European Union. Basingstoke.
G r a b o w s k a I. and S a r n o w s k a J. 2017. Transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie powtórzone w migrujących społecznościach lokalnych. Przegląd Socjologii Jakościowej 13(3), 6–28.
G r i l l J. 2011. From street busking in Switzerland to meat factories in the UK: a comparative study of two Roma migration networks from Slovakia. In D. Kaneff and F. Pine (eds.), Global Connections and emerging inequalities in Europe: perspectives on poverty and transnational migration. Anthem
Press, 77–102.
G r i l l J. 2012. ‘Going up to England’: Exploring Mobilities among Roma from Eastern Slovakia. Journal of Ethnic and Migration Studies 38(8), 1269–1287.
G r z y m a ł a - K a z ł o w s k i A. 2015. Przywództwo i przedstawicielstwo. Studia Romologica 8(8), 115–134.
H o l d e n A. 2002. Jehovah’s Witnesses: portrait of a contemporary religious movement. Routledge.
H o r t o n M. and Gr a y s o n J. 2008. Roma New Migrants: Local Research in the UK and European Contexts. A Conference Report. . Paper presented at The Research and Information Day.
I g l i c k a K. 2009. Bilans kosztów i korzyści najnowszej fali migracji zarobkowych z Polski oraz konsekwencje tego odpływu. Biuletyn RPO. Zeszyty Naukowe 66, 47–55.
J o ń c z y R. 2010. Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej: wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Wrocław, Opole.
J o s k o v i c z A. 2016. Romani refugees and the postwar order. Journal of Contemporary History 51(4), 760–787.
K a m i n s k i I.-M. 1980. The state of ambiguity: Studies of Gypsy refugees. Gothenburg.
K a p r a l s k i S. 2016. The Evolution of Anti-Gypsyism in Poland: From Ritual Scapegoat to Surrogate Victims to Racial Hate Speech? Polish Sociological Review 193, 101.
K o r d a s i e w i c z A., R a d z i w i n o w i c z ó w n a A., K l o c - No w a k W. 2018. Ethnomoralities of care in transnational families: care intentions as a missing link between norms and arrangements. Journal of Family Studies 24(1), 76–93.
K o w a r s k a A. 2013. Z badań nad przywództwem u polskich Romów. Studia Romologica 6(2013), 135–154.
K o w a r s k a A. J. 2010. Stereotyp czy tradycja?: o etosie wędrowcy i wartościowaniu przestrzeni u polskich Romów. Związek Romów Polskich.
Ku c h a r c z y k J. 2013. Nic o nas bez nas: partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii. Instytut Spraw Publicznych.
L i n d q u i s t J., X i a n g B., Ye o h B. S. 2012. Opening the black box of migration: Brokers, the organization of transnational mobility and the changing political economy in Asia. Pacific Affairs 85(1), 7–19.
M a r c u s G. E. 1995. Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography. Annual Review of Anthropology 24(1), 95–117.
M a t r a s Y. 2013. Scholarship and the Politics of Romani Identity: Strategic and Conceptual Issues. RomIdent Working Papers. University of Manchester.
M a r l e y M. 2016. Roma communities and Brexit: Integrating and empowering Roma in the UK. London.
M i r g a A. 1997. Romowie w historii najnowszej Polski. In Z. Kurcz (ed.), Mniejszości narodowe w Polsce. Wrocław.
M i r g a A. 1998. Romowie–proces kształtowania się podmiotowości politycznej. In P. Madajczyk (ed.), Mniejszości narodowe w Polsce: państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944− 1989). Warszawa.
M i r g a A. and M r ó z L. 1994. Cyganie: odmienność i nietolerancja. Wydawnictwo.
N o w i c k a E. 2014. Konwersja religijna i konwersja kulturowa. Romowie zielonoświątkowcy w Szaflarach. Studia Humanistyczne AGH 13(3), 165–183.
N o w i c k i T. 2015. Badanie ku zmianie. Integracja i opór romskich rodzin wobec polityki wysiedleń. Pedagogika Społeczna 1, 207–243.
P i l c h A. (ed.) 1984. Emigracija z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych: (XVIII–XX w.). Warszawa.
P o d o l i n s k á T. 2014. Questioning the theory of deprivation: Pentecostal Roma in Slovakia. In D. Thurfjell and A. Marsh (eds.), Romani Pentecostalism: Gypsies and Charismatic Christianity. Frankfurt am Main, 89–109.
R a k o w s k i T. 2009. Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy: etnografia człowieka zdegradowanego. Warszawa.
R o m a n R. B. 2018. Religious Humanitarianism and Transnational Roma Missionary Work as De-Constructions of Migration. Roma Mobility, Beyond Migration. Intersections. East European Journal of Society and Politics 37.
S o b o t k a E. 2003. Romani migration in the 1990s: perspectives on dynamic, interpretation and policy. Romani Studies 13(2), 79–121.
S t a n i e w i c z T. 2011. Negotiating space and contesting boundaries: The case of Polish Roma and Polish migrants. Migration and adaptation as viewed via a social capital lens. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 37(1, 139), 259–289.
S t e w a r t M. 1997. The time of the Gypsies. West View Press.
S t e w a r t M. 2013. Roma and Gypsy “ethnicity” as a subject of anthropological inquiry. Annual Review of Anthropology 42, 415–432.
S t o l a D. 2010. Kraj bez wyjścia?: migracje z Polski 1949–1989. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
S z t o m p k a P. 2000. Trauma wielkiej zmiany: społeczne koszty transformacji. Instytut Studiów Politycznych PAN.
T a l e w i c z - Kw i a t k o w s k a J. 2019. Persecution and Prejudice Against Roma People in Poland after World War II. The Polish Review 64(2), 37–45.
V e r t o v e c S. 2004. Migrant Transnationalism and Modes of Transformation. International Migration Review 38(3), 970–1001.
W a g n e r M., F i a ł k o w s k a K., P i e c h o w s k a M., Ł u k o w s k i W. 2016. Niemiecki proszek do prania i polnische Wirtschaft: polscy robotnicy sezonowi w Niemczech: obserwacje etnograficzne. Warszawa.
W a l a s z e k A. 2007. Migracje Europejczyków 1650–1914. Kraków.
W h i t e A. 2011. Polish families and migration since EU accession. Policy Press.
W h i t e A. 2014. Polish Return and Double Return Migration. Europe-Asia Studies 66(1), 25–49 [doi:10.1080/09668136.2013.855021].
X i a n g B. and L i n d q u i s t J. 2014. Migration infrastructure. International Migration Review 48(1), 122–148.
Związek Romów Polskich. 2012. Raport o sytuacji społeczności romskiej w Polsce. Szczecinek. http://www.romowie.com/raport.pdf.
Internet sources:
International Romani Caravan of Memory [Międzynarodowy Tabor Pamięci]: http://romopedia.pl/index.php?title=Mi%C4%99dzynarodowy_Tabor_Pami%C4%99ci_Rom%C3%B3w
Roma Pilgrimage in Limanowa: https://tarnow.gosc.pl/doc/4192610.Taborem-do-Matki
2001–2003 Pilot Program for the Roma community in Malopolska Voivodship: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-na-rzecz-spole/pilotazowy-program-rza/6721,Trescpilotazowego-programu-rzadowego-na-rzecz-spolecznosci-romskiej-w-wojewodzt.html
Program for the Roma Community in Poland 2004–2013: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-na-rzecz-spole/program-na-rzecz-spole/tresc-programu-na-rzec/6670,Tresc-Programu.html
Integration Program for the Roma Community in Poland 2014–2020: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/8303,Program-integracji-spolecznosci-romskiej-w-Polsce-na-lata-2014–2020.html
Roma Support Group: http://romasupportgroup.org.uk
Published
2019-12-15
How to Cite
Fiałkowska, K., Garapich, M. P., & Mirga-Wójtowicz, E. (2019). Polish Roma Migrations – Transnationalism and Identity in Anthropological Perspective. Ethnologia Polona, 40, 247-275. Retrieved from http://journals.iaepan.pl/ethp/article/view/33