Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. Teksty należy przesyłać w formie zapisu elektronicznego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail krzysztof.jarzecki@gmail.com, mielczmar@o2.pl lub na płycie CD na adres Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek w Łodzi, ul. Tylna 1, 90-364 Łódź. W przypadku wysłania materiałów na płycie CD prosimy o podanie adresu e-mail autora/autorów. Wysłanie tekstu oznacza zgodę na jego przekazanie do recenzji wewnętrznej i zewnętrznej oraz publikację drukiem i w formie elektronicznej. Autorzy mają wgląd do recenzji swoich tekstów.
2. Przyjmowane są tylko pliki tekstowe w formacie .doc lub innym pozwalającym na konwersję z formatowaniem ograniczonym do minimum (bez formatowania tekstu spacjami, bez dzielenia wyrazów, z akapitami wykonanymi za pomocą tabulacji itd.). Tekst w formie standardowego maszynopisu, czyli w formacie A4, czcionką Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5 wiersza, z zachowaniem normalnych odstępów między wyrazami, marginesy po 2,5 cm, tekst wyjustowany.
3. Przyjmowane są teksty w języku polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim i włoskim.
4. Alfabetów cyrylicznych, greckiego itd. nie transliterujemy.
5. Do tekstu należy załączyć informację o afiliacji autora, abstrakt w języku tekstu (od 900 do 1800 znaków ze spacjami) oraz słowa kluczowe (co najmniej 6).
6. Tekst powinien być oparzony przypisami dolnymi generowanymi automatycznie według przykładu: „Mikocki 1995, s. 30.” (na dole strony), „Mikocki 1995 – T. Mikocki, Sub specie deae. Les impératrices romaines assimilées a des déesses. Etude iconologique, Rome 1995.” (w spisie końcowym).
7. Grafiki należy załączać jako osobne pliki .jpg lub .tiff o rozdzielczości co najmniej 300 dpi. W nazwie pliku należy podać rodzaj grafiki i jej numer, np. „fot_1”. Grafiki powinny być opisane w osobnym pliku wraz ze źródłem pochodzenia.
8. Zdjęcia, rysunki, plany i wykresy powinny mieć jednolitą numerację jako ryciny. Tablice i tabele powinny być numerowane oddzielnie.