O czasopiśmie

Rocznik ARCHEOLOGIA jest periodykiem o uznanej renomie międzynarodowej, integrującym polskie środowisko archeologów antycznych i czołowym pismem z zakresu archeologii antycznej w Europie Środkowej. Publikowane prace obejmują swym zakresem starożytność grecko-rzymską, od początku cywilizacji egejskiej aż po schyłek świata antycznego w V wieku n.e. Terytorialnie jest to cały obszar basenu Morza Śródziemnego, a także – w kontekście kontaktów i oddziaływań cywilizacji antycznej - Europa Środkowa i tereny nadczarnomorskie.

Zdarzają się też opracowania wykraczające poza nakreślone wyżej ramy czasowe i terytorialne, na przykład artykuły syntetyczne na temat Wschodu Starożytnego bądź raporty z polskich wykopalisk w Lewancie czy też na stanowisku predynastycznym w Egipcie.

Artykuły (z wyjątkiem poloniców, z rzadka publikowanych w dziale Miscellanea, i niektórych recenzji oraz nekrologów) są pisane w językach kongresowych (angielski, francuski, niemiecki, włoski), ważne miejsce zajmuje dział Field Reports, w którym publikowane są wyniki najważniejszych polskich badań archeologicznych w basenie Morza Śródziemnego i w Nadczarnomorzu.

Jako jedyne pismo z zakresu archeologii antycznej w Polsce ARCHEOLOGIA prowadzi rozbudowany dział recenzji, poprzez który włącza się w międzynarodową dyskusję naukową.