Migrant Pupils in Poznań. An Exploratory Ethnographic Research

Authors

  • Izabela Czerniejewska

Keywords:

Foreigners in Poznań, return migration, migrant children and youth, children of migrant parents, education, identity

Abstract

The article is based on an exploratory research project with migrant children and youth enrolled in Polish schools. The sample included both foreign-born students and Polish students who had returned from abroad or had been separated from their migrant parents who worked abroad. It is based on qualitative data collected during field studies conducted in Poznań. In the article, I try to formulate research questions and identify issues affecting migrant students.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bloch Natalia, 2010, Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w świetle danych statystycznych, [in:] Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, ed. N. Bloch, E.M. Goździak, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań, pp. 29–56
Bokszański Zbigniew, 2005, Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa
Brzezińska Anna, 2007, Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Burszta Wojciech J., 1998, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
Butrym Marek, 2010, Kapitał społeczny i stosunek do ojczyzny młodych emigrantów zarobkowych, [in:] ed. R. Bera, Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 125–132
Chrzanowska Aleksandra, 2009, Asystent kulturowy – innowacyjny model pracy w szkołach przyjmujących dzieci cudzoziemców, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
Czerniejewska Izabela, 2010, Cudzoziemiec jako uczeń i student. Integracja w obszarze poznańskiej edukacji, [in:] Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznańiu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, ed. N. Bloch, E.M. Goździak, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań, pp. 57–98
Danilewicz Wioletta, 2006, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Trans Humana, Białystok
Danilewicz Wioletta, 2010, Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Trans Humana, Białystok
Gennep van Arnold, 2006, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Górny Agata et al., ed., 2010, Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Grabowska-Lusińska Izabela, Okólski Marek, 2009, Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Gizicka Dorota, Gorbaniuk Julia, Szyszka Małgorzata, 2010, Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Wydawnictwo KUL, Lublin
Halik Teresa, Nowicka Ewa, Połeć Wojciech, 2006, Dziecko wietnamskie w polskiej szkole, Wydawnictwo ProLog, Warszawa
Iglicka Krystyna ed., 2002, Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
Jaźwińska Ewa, Okólski Marek ed., 2001, Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Kawczyńska-Butrym Zofia, 2008, Kapitał migracyjny – oczekiwania i doświadczenia, [in:] ed. K. Markowski, Migracja – wartość dodana?, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, pp. 73–81
Kawczyńska-Butrym Zofia, 2010, Dzieci i młodzież w migracjach – problemy edukacji i zdrowia, [in:] ed. R. Bera, Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 174–184
Kotlarska-Bobińska Lena ed., 2007, Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
Kozak Stanisław, 2010, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Difin, Warszawa
Kuratorium Oświaty, 2008, Dzieci i młodzież, których rodzice pracują poza granicami kraju. Sprawozdanie z badań, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wydział Strategii Nadzoru Pedagogicznego, Poznań
Kuratorium Oświaty, 2008, Dane liczbowe dotyczące badania „Dzieci i młodzież, których rodzice pracują poza granicami kraju” (tabele w programie Excel), Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Poznań (archiwum Kuratorium Oświaty w Poznaniu)
Kuratorium Oświaty, 2010, Dane liczbowe dotyczące badania „Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi w szkołach/przedszkolach/placówkach publicznych i niepublicznych z terenu województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2010/2011. Stan na dzień 30 listopada 2010” (tabele w programie Excel), Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Poznań (archiwum Kuratorium Oświaty w Poznaniu)
Łodziński Sławomir, Ząbek Maciej, 2008, Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Polska Akcja Humanitarna, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa
Niedźwiedzki Dariusz, 2010, Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Nomos, Kraków
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, 2004, Migracje ludności 2002. Województwo Wielkopolskie, Poznań
Nowicka Ewa, 1997, Świat człowieka – świat kultury. Schematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, PWN, Warszawa
Nowicka Ewa, 2008, Powrót do domu czy emigracja? Co się dzieje z tożsamością?, [in:] ed. M. Kempy, G. Woroniecka, P. Załęcki, Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i Europie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 17–39
Piotrowski Konrad, 2010, Wkraczanie w dorosłość. Tożsamość i poczucie dorosłości młodych osób z ograniczeniami sprawności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Połeć Wojciech 2009, Migracje powrotne jako źródło powstawania zróżnicowania społecznego, [in:] ed. W. Muszyński, E. Sikora, „Pod wielkim dachem nieba”. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. z 2010 r. nr 57 poz. 361)
System Informacji Oświatowej, 2010, Liczba uczniów i wychowanków, którzy nie są obywatelami polskimi we wszystkich typach szkół i placówek na terenie miasta Poznania (tabele w programie Excel), Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Poznań (archiwum Kuratorium Oświaty w Poznaniu)
Szczurek-Boruta Alina, Grabowska Barbara, 2009, Dynamika kształtowania się tożsamości młodzieży – ku tożsamości wzbogaconej, [in:] ed. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta, Poczucie tożsamości i stosunek młodzieży do wybranych kwestii społecznych – Studium z pogranicza polsko-czeskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń, pp. 21–64
Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 458)
Walczak Bartłomiej, 2008, Migracje rodzicielskie, [in:] Zeszyty metodyczne nr 8, Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów. Niezbędnik nauczyciela, ed. E. Kozdrowicz, B. Walczak, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pegadogicznej, Warszawa, pp. 7–21
Walczak Bartłomiej, 2009, Dziecko w sytuacji rozłąki migracyjnej [in:] Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski, ed. M. Duszczyk, M. Lesińska, OBM UW, Warszawa, pp. 149–173
Walczak Bartłomiej, Kozdrowicz Ewa, Bielecka Elżbieta, 2009, Społeczne i pedagogiczne skutki migracji poakcesyjnych, [in:] ed. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji międzykulturowej, Trans Humana, Białystok, pp. 200–212

Downloads

Published

2011-01-01

How to Cite

Czerniejewska, I. (2011). Migrant Pupils in Poznań. An Exploratory Ethnographic Research. Ethnologia Polona, 261–280. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/ethp/article/view/627

Issue

Section

Articles