Weaponry from the Vassals House in Křivoklát from the 15th Century

Modernity or Anachronism?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH33.2020.013

Keywords:

Křivoklát, Middle Ages, castle, Manský dům, weaponry

Abstract

This paper aims at discussing an exceptionally well dated assemblage of pre-Hussite weaponry in Bohemia which survived in Křivoklát Castle. This castle was one of the most important medieval defensive seats of the kings of Bohemia. Archaeological examinations of the so-called Vassal House (Czech: Manský dům, German: Lehensmannshaus) which were carried out in the 1980s by Tomaš Durdík yielded important results which have not been published in full. In destruction layers of the feature which was an economic hinterland of the castle there were numerous remains of weaponry and military equipment, such as fragments of shafted weapons, crossbows, armours and individual finds of firearms. These artefacts are now a unique assemblage of weaponry from the period of intense transformation of European arms and armour in the early 15th century. They are also a material testimony of existence of the castle garrison, which was composed of local vassals who were obliged to defend it. It is assumed that in the pre-Hussite period the garrison may have been composed of about 60 combatants, including nearly 40 shooters.

References

Sources

Catalogue… – Catalogue of Museum of Cultural History w Oslo Universitetsmuseene Gjenstander; http://www.musit.uio.no/artefacts/khm/search/?oid=74851&museumsnr=C9982&f=html. Available on-line: 19.07.2020.

Große Heidelberger… – Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse). Universitätsbibliothek Heidelberg, Codex Palatinus germanicus 848. https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848. Available on-line: 20.07.2020.

Bibliography

Beneš C. 1991. Vývoj ochranné zbroje II-V. “Muzejní a vlastivědná práce 29. Časopis společnosti přátel starožitností” 99, 13-24, 74-93, 139-150, 196-217.

Benešovská K., Žižka J. 1987. Křivoklát. Praha.

Blackmore H.L. 1965. Arms and Armour. London.

Blair C. 1959. European Armour: circa 1066 to circa 1700. London.

Brych V. 2012. Arma diaboli. O kuších a střelcích. Praha.

Durdík T. 1972a. K problematice středověkých šipek v Československu. “Zpravodaj Klubu vojenské historie” 1972 (2), 4-6.

Durdík T. 1972b. K problematice středověkých šipek v Československu. “Zpravodaj Klubu vojenské historie” 1972 (3), 5-9.

Durdík T. 1982. Počátky a geneze hradů 13. století v přemyslovském loveckém hvozdu. “Muzeum a současnost” 1982 (5), 73-130.

Durdík T. 1988. Výzkum manského domu na Křivoklátě (Předběžné sdělení). “Archaeologia historica” 13, 285-298.

Durdík T. 1995a. Manský dům na Křivoklátě – “malé české Pompeje”. “Starožitnosti a užité umění” 1995 (4), 8-9.

Durdík T. 1995b. Pivovárek křivoklátských manů. “Starožitnosti a užité umění” 1995 (11), 6-7, 24.

Durdík T. 1995c. Nádvoří u manského domu na Křivoklátě. “Starožitnosti a užité umění” 1995 (12), 18-19, 24.

Durdík T. 1995d. Z truhel křivoklátských manů I. “Starožitnosti a užité umění” 1995 (6), 6-7, 28.

Durdík T. 1995e. Z truhel křivoklátských manů II. “Starožitnosti a užité umění” 1995 (7-8), 27-28.

Durdík T. 1995f. “Minutková” kuchyně křivoklátských manů. “Starožitnosti a užité umění” 1995 (10), 8-9.

Durdík T. 1996. Přestavba Křivoklátu za Václava IV. “Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností” 34(104), 245-246.

Durdík T. 1996-2001. Křivoklát hrad. Terénní deník sv. VIII za roky 1996-2001 uložený v archivu Archeologického ústavu AV ČR. Praha, v.v.i.

Durdík T. 1999. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

Durdík T. 2001a. Erforschung des Vasallenhauses der Burg Křivoklát – Research at the Vassals’ House Křivoklát Castle. “Castella Maris Baltici” 5, 17-22.

Durdík T. 2001b. Hrad Týřov. Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností 4. Praha.

Durdík T. 2002. Ministerialenhaus der Burg Křivoklát. Pompejanische Sonde in der Alltag einer Böhmischen Burg. “Château Gaillard” 20, 77-86.

Durdík T. 2003. Kachlová kamna z manského domu na Křivoklátě. “Svorník” 1, 187-194.

Durdík T. 2008. Vladislavská přestavba hradu Křivoklátu – Umbau der Burg Křivoklát in die königliche Residenz unter Vladislav dem Jagellonen. “Časopis Společnosti přátel starožitností” 116, 177-183.

Durdík T. 2010. Několik poznámek k české hradní každodennosti. “Archaeologia historica” 35(1-2), 45-61.

Gamber O. 1953. Harnischstudien V. Stilgeschichte des Plattenharnisches von den Anfängen bis um 1440. “Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien” 50 (Neue Folge 14), 53-92.

Głosek M. 1996. Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich. Warszawa.

Głosek M. 1997. Najstarszy zabytek ręcznej broni palnej w Polsce. In: M. Głosek (ed.), Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin. Łódź, 37-41.

Harmuth E. 1986. Die Armbrust: ein Handbuch. Graz.

Hložek J. 2018a. Maiestas Carolina a hradní politika Karla IV. v Čechách. In: M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha, 64-79.

Hložek J. 2018b. Manský dům na Křivoklátě. In: M. Musílek (ed.). Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha, 85-94.

Hložek J. forthcoming. Miniaturní ruční palná zbraň z Manského domu na Křivoklátě.

Hložek J., Gersdorfová Z. 2016. Die Maiestat Carolina als Beleg der Burgenpolitik Karls IV. “Château Gaillard” 27, 199-204.

Hložek J., Savková J., Volák J. 2016. Několik poznámek k materiálové struktuře a mechanickým vlastnostem segmentů lamelových zbrojí. “Archaeologia historica” 41(1), 65-85.

Kajzer L., Nowakowski P. A. 2001. Arms and Armour in the Castles of North-Eastern Poland. “Castella Maris Baltici” 5, 81-90.

Kavka F. 1990. Západoevropský lenní institut jako nástroj vnitřní královské politiky za posledních Přemyslovců a za Jana Lucemburského. “Český časopis historický” 98, 225-251.

Klučina P., Romaňák A. 1983. Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby 1: (5.–17. století). Praha.

Kočka V. 1936. Dějiny Rakovnicka. Rakovník.

Kouřil P. 2009. Hrad Javorník: březen 1428 – září 1434. Příspěvek k poznání hmotné kultury doby husitské ve Slezsku. “Časopis slezského muzea” B58, 1-15.

Krajíc R. 2003. Sezimovo Ústí. Archeologie stredovekého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobku ze železa. Díl I. Praha, Sezimovo Ústí, Tábor.

Krauskopf Ch. 2012. Weapon Finds from the „Grüttpott” at Stolpe on the Oder. “Acta Militaria Mediaevalia” 8, 177-209.

Kuča K. 1996. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1: A-G. Praha.

Kypta J., Marethová B., Neustupný Z. 2008. K počátkům hradu Křivoklátu (výsledky archeologického výzkumu tzv. dolního hradu v letech 2004–2006). “Průzkumy památek” 2008 (2), 39-68.

Laštovka M. 1995. Křivoklátská manská léna v době předhusitské. “Středočeský sborník historický” 21, 44-66.

Ławrynowicz O. 2006. Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich. Acta Archaeologica Lodziensia 51. Łódź.

Mäesalu A. 2004. Die archäologischen Brigantinenfunde in der Burg Otepää, Estland. II rinvenimento archeologico della brigantina nel castello di Otepää, Estonia. In: K. Spindler, P. Stadler (eds.), Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol. Il simposio sulla brigantina a Castel Tirolo. Bauforschung auf Schloss Tirol 3. Tirol, 104-118.

Marciniak-Kajzer A. 2016. Archaeology on Medieval Knights? Manor Houses in Poland. Łódź.

Marek L. 2008a. Broń biała na Śląsku. XIV-XVI wiek. Wratislavia Antiqua 10. Wrocław.

Marek L. 2008b. Medieval Armour from Szczerba Castle. “Acta Militaria Mediaevalia” 4, 87-124.

Michalak A. 2019. Arma confini: przemiany późnośredniowiecznej broni na rubieżach Śląska, Wielkopolski, Brandenburgii i Łużyc. Zielona Góra.

Müller H. 1957. Historische Waffen. Kurze Entwicklungsgeschichte der Waffen vom Frühfeudalismus bis zum 17. Jahrhundert. Berlin.

Nadolski A. 1954. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 3. Łódź.

Nawrot J., Kucia A. 2017. Orzech kuszy i grot bełtu z Krakowa. “Acta Militaria Mediaevalia” 13, 181-186.

Nekuda V. 1975. Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

Nekuda V. 1985. Mstěnice 1. Zanikla středověka ves. Hradek – tvrz – dvůr – předsunuta opevněni. Brno.

Nicolle D. 2002. Jawshan, Cuirie and Coats-of-Plates. An Alternative Line of Development for Hardened Leather Armour. In: D. Nicolle (ed.), A Companion to Medieval Arms and Armour. Woodbridge, 179-221.

Nowakowski A. 1990. Uzbrojenie ochronne. In: A. Nadolski (ed.), Uzbrojenie w Polsce Średniowiecznej 1350-1450. Łódź, 31-110.

Nowakowski P. A. 2006. Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu. Toruń.

Peine H.-W. 2004. Ein Blick in die Waffenkammer des Hauses Herbede an der Ruhr. Una visita all’armeria della residenza Herbede sulla Ruhr. In: K. Spindler, P. Stadler (eds.), Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol. Il simposio sulla brigantina a Castel Tirolo. Bauforschung auf Schloss Tirol 3. Tirol, 40-77.

Razím V. (ed.) 2010. Přemyslovské Křivoklátsko. 900 let hradu Křivoklátu. Praha.

Scalini M. 2003. Corazzine e bacinetti dalla Rocca di Campiglia. In: G. Bianchi (ed.), Campiglia. Un castello e il suo territorio 2. Indagine archeologica. Firenze, 382-396.

Scalini M. 2004. Protezioni lamellari del Medioevo nell’Italia centrale. Documenti e reperti archeologici letti attraverso le collezioni nella Toscana. Plattenpanzer des Mittelalters in Mittelitalien. Urkunden und archäologische Funde im Licht der Sammlungsbestände der Toskana. In: K. Spindler, H. Stadler (eds.), Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol. Il simposio sulla brigantina a Castel Tirolo. Bauforschung auf Schloss Tirol 3. Tirol, 119-129.

Schmidt H. 2015. The Book of the Buckler. Wyvern Media.

Schmidt H. 2019. Der Buckler im Spätmittelalter. In: R. Beuing, W. Augustyn (eds.), Schilde des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. “Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München 46: Schriften der Forschungsstelle Realienkunde” 4. Passau, 363-370.

Sedláček A. 1889. Hrady, zámky a tvrze království českého 6. Podbrdsko. Praha.

Sedláček A. 1891. Hrady, zámky a tvrze království českého 8: Rakovnicko a Slánsko. Praha.

Sedláček A. 1895. Hrady, zámky a tvrze království českého 10: Boleslavsko. Praha.

Sommer P., Razím V. 1988. Poznámky k historii kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku. “Památky středních Čech” 3, 53-60.

Sovadina M. 1974. Lenní listiny biskupa Bruna. “Sborník archivních prací” 24, 426-460.

Stadler H. 2004. Die Brigantine von Schloss Tirol in ihrem waffenhistorischen Kontext. La “brigantina” di Castel Tirolo nel contesto delle armi del suo tempo. In: K. Spindler, P. Stadler (eds.), Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol. Il simposio sulla brigantina a Castel Tirolo. Bauforschung auf Schloss Tirol 3. Tirol, 20-31.

Strzyż P. 2011. Średniowieczna broń palna w Polsce. Studium archeologiczne. Łódź

Strzyż P. 2014. Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w. Łódź.

Strzyż P. 2017. Militaria z zamku Wołek na Górnym Śląsku. “Acta Militaria Mediaevalia” 13, 55-82.

Szymczak J. 2004. Początki broni palnej w Polsce (1383-1533). Łódź.

Świętosławski W. 2008. Późnośredniowieczne militaria z reliktów wieży w Jemiołowie koło Olsztynka. “Acta Militaria Mediaevalia” 4, 189-198.

Świętosławski W. 2001. Znaki, sygnały dowodzenia, łączności i identyfikacji. In: A. Nowakowski (ed.). Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500. Toruń, 119-124.

Thordeman B. 1939. Armour from the Battle of Wisby 1361: 1: Text. Stockholm.

Thordeman B. 1940. Armour from the battle of Wisby 1361: 2: Plates. Stockholm.

Vích D., Žákovský P. 2016. Vojenské vybavení bojové družiny před husitskou revolucí. Soubor militárií z hradu Orlík u Brandýsa na Orlicí ve východních Čechách. “Památky archeologické” 107, 279-351.

Vignola M. 2008. Armamenti corazzati e archeologia: Spunti per uno studio interdisciplinare. Il caso dell’Italia e dei contesti Friulani. “Quaderni Cividalesi” 30, 136-161.

Vlach J. 1875. O vzniku zřízení feudálního. “Časopis českého muzea” 49, 173-191.

Vlček E., Sommer P., Foltýn D. 1998. Encyklopedie českých klášterů. Praha.

Wachowski K. 1984. Militaria z grodu na Ostrówku w Opolu. In: B. Gediga (ed.), Studia nad kulturą wczesnopolskiego Opola: Militaria. Wyroby bursztynowe. Wrocław, 11-112.

Wagner E., Drobná Z., Durdík, J. 1956. Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Praha.

Wojciechowski T. 1989. Znaleziska fragmentów kusz na ziemiach polskich. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 37(3-4), 481-496.

Zimmermann B. 2000. Mittelalterliche Geschossspitzen, Kulturhistorische, archäologische und archäometallurgische Untersuchungen. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters 26. Basel.

Žákovský P. 2009. Hromadný nález nejstarších platnéřských prací z území Moravy (?): příspěvek k poznání tzv. kombinovaných zbrojí. “Archaeologia historica” 34, 409-444.

Downloads

Published

2020-12-17

How to Cite

Hložek, J., & Ławrynowicz, O. (2020). Weaponry from the Vassals House in Křivoklát from the 15th Century: Modernity or Anachronism?. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 33, 183–199. https://doi.org/10.23858/FAH33.2020.013

Issue

Section

Materials and Discoveries