Announcements

Call for papers

Archaeologia Polona vol. 59: 2021

Special issue: The archaeology of post-medieval pottery in Central Europe: Tradition and innovation

Deadline:   31 March 2021; Deadline Extended Due to COVID-19

The subject of the texts is to focus on the finds of post-medieval and modern ceramic vessels from the Central Europe. They will address the interaction between simultaneous and opposing processes and tendencies leading to various phenomena occurring in local pottery production. These include continuity (the persistence of older traditions in the field of technology, style and ornamentation of products), as well as changes (innovations introduced in this area during the period under examination). A major theme will be an attempt to recognize the effects of these phenomena, demonstrating their bipolarity, separateness or close relationship.

To this end, key issues seem to be:

  • indicating the features of ceramic vessels from the 16th-19th centuries that are manifestations of these different trends;
  • identification of the causes behind them, that is factors affecting continuity or transformation in ceramic production at the time;
  • specifying the pace of these processes depending on the location, degree of development of local pottery manufacture, trade contacts etc.

It is hoped that such a broadly formulated spectrum of problems, and their discussion on the basis of the characterization of diverse and representative collections of ceramic vessels, will allow the resolution of the basic issues and permit a new assessment of the level of pottery production in Poland in the modern period. We hope that these issues will bring us closer to a fuller knowledge of this subject.

In Polish 

Archaeologia Polona tom 59: 2021. Zaproszenie do przesyłania artykułów.

Special issue: The archaeology of post-medieval pottery in Central Europe: Tradition and innovation / Archeologia ceramiki nowożytnej w Europie Centralnej. Tradycja i innowacja

 Termin nadsyłana zgłoszeń:   31 marca 2021 r.; termin przedłużony do z powodu COVID-19

Tematyka tekstów ma się koncentrować na znaleziskach nowożytnych naczyń ceramicznych w Europie Centralnej. Dotyczyć ma równoczesnych, lecz przeciwstawnych procesów i zjawisk zachodzących w rodzimej wytwórczości garncarskiej, tzn. ciągłości – kontynuacji starszych tradycji w zakresie technologii, stylistyki i zdobnictwa wyrobów, oraz zmian – innowacji wprowadzanych w tym zakresie na przestrzeni badanego okresu. Rozpoznanie tych zjawisk, udowodnienie ich dwubiegunowości, odrębności bądź też ścisłego związku, to wiodące kwestie. W tym celu kluczowe wydaje się:

  • wskazanie cech naczyń ceramicznych z XVI-XIX wieku będących przejawemtych odmiennych trendów;
  • określenie przyczyn, które to powodowały – czynników mających wpływ na trwanie bądź przeobrażenia w ówczesnej produkcji ceramicznej;
  • sprecyzowanie tempa tych procesów w zależności od lokalizacji, stopnia rozwoju miejscowego garncarstwa, kontaktów handlowych etc.

Liczymy, że tak szeroko sformułowane spektrum problemów, zaprezentowane na podstawie charakterystyki zróżnicowanych i reprezentatywnych zbiorów naczyń ceramicznych, pozwoli objaśnić kwestie podstawowe dla oceny poziomu produkcji garncarskiej w Polsce w okresie nowożytnym. Mamy nadzieję, że zagadnienia te przybliżą nas do pełniejszej wiedzy na ten temat.