Artefacts Made from Siliceous Rocks of Polish Origin on Prehistoric Sites in the Czech Republic

  • Antonín Přichystal
Keywords: Polish silicites (‘flints’), Czech Republic, Palaeolithic, Neolithic, Eneolithic, early Bronze Age

Abstract

Compared with Poland, the territory of Bohemia and Moravia is not so rich in natural occurrences of high-quality siliceous rocks (silicites, ‘flints’). This contribution follows distribution of the four most attractive Polish chipped raw materials (silicite of the Cracow-Częstochowa Jurassic, ‘chocolate’ silicite, banded Krzemionki [striped] silicite and spotted Świeciechów [grey white-spotted] silicite) in the Czech Republic. Since the middle phase of Upper Palaeolithic (Gravettian) the Jurasssic-Cracow silicites had been transported to Moravia and since its late phase (Magdalenian) also to Bohemia. The first use of the ‘chocolate’ silicite has been ascertained at some Late Aurignacian (Epiaurignacian) sites of central Moravia similarly as an exceptional find attesting early use of Świeciechów spotted silicite (Late Szeletian?). No finds of the banded Krzemionki silicite have been registered in Pre-Neolithic flaked assemblages in the Czech Republic. Evidence of systematic and mass transport of silicites from the Cracow-Częstochowa Jurassic to northern/central Moravia and to eastern/central Bohemia has been found in some periods of the Neolithic (especially connected with the Linear Pottery culture). For the period of the earlier Eneolithic (Funnel Beaker culture) we can identify a small but systematic presence of raw materials from the northern foreland of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, this comprises objects of banded Krzemionki silicite and spotted Świeciechów silicite. About 24 Moravian non-stratified finds of axes made of the banded Krzemionki silicite and polished over the whole surface can be probably connected with the Globular Amphora culture. Silicites from the Cracow-Częstochowa Jurassic appeared again in the late Eneolithic, especially as arrowheads of the Bell Beaker culture in Moravia. Only two pieces made from the Jurassic Cracow-Częstochowa silicite appeared in a collection of 1463 artefacts connected with the Early Bronze Age in Moravia

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allaby, A. and Allaby, M. (eds) 2003. A Dictionary of Earth Sciences (2nd edition), Oxford
Bates, R. L. and Jackson, J. A. (eds) 1987. Glossary of Geology (3rd edition), Alexandria
Brandl, M. 2010. Classification of rocks within the chert group: Austrian practice, Archeometriai Műhely 2010 (3), 183–190
Burgert, P. 2018. The Status and the Role of ‘Chocolate’ Silicite in Bohemian Neolithic, Archeologia Polona 56, 49–64
Dana, E. S. 1895. Minerals and how to study them. A book for beginners in mineralogy, New Haven
Dzieduszycka-Machnikowa, A. and Lech, J. 1976. Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Ossolineum
Garrison, E. G. 2010. Techniques in Archaeological Geolog,. Berlin, Springer, Natural Science in Archaeology
Janák, V., Oliva, M., Přichystal, A., and Grepl, E. 2004. Hromadný nález silicitových čepelí z Bernartic nad Odrou, okr. Nový Jičín. In E. Kazdová, Z. Měřínský and K. Šabatová (eds), K poctě Vladimíru Podborskému, Brno, 167–175
Janák, V., Papáková, K., Přichystal, A., Kováčik, P., Rataj, P. and Hořínková, A. 2016. Neolitické osídlení v okolí Studénky a úloha zdejšího mikroregionu kultury s lineární keramikou v distribuci silicitů krakovsko-čenstochovské jury, Slovenská archeológia 64 (1), 1–63
Janák, V. and Přichystal, A. 2007. Distribuce silicitů krakovsko-čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu, Památky archeologické 98, 5–30
Kaczanowska, M. and Kozłowski, J. K. 1976. Studia nad surowcami krzemiennymi południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Acta Archaeologica Carpathica 16, 201–216
Kopacz, J. and Šebela, L. 2006. Kultura unietycka I grupa wieterzowska na Morawach na podstawie materiałów krzemieniarskich, Kraków
Kopacz, J., Přichystal, A. and Šebela, L. 2009. Lithic chipped industry of the Bell Beaker culture in Moravia and its East-Central European context, Kraków–Brno
Kopacz, J., Přichystal, A. and Šebela, L. 2014. Lithic Chipped Industry of the young Eneolithic in Moravia and Czech Silesia, Brno, Spisy Archeologického ústavu AV ČR 46
Kozłowski, J. K. 1958. Przyczynek do znajomości surowców krzemiennych występujących w paleolicie i neolicie ČSR, Wiadomości Archeologiczne 25, 355–360
Kozłowski, J. K. 1972–73. The origin of lithic raw materials used in the Palaeolithic of the Carpathian countries, Acta Archaeologica Carpathica 13, 5–19
Król, P. and Migaszewski, Z. M. 2009. Rodzaje, występowanie i geneza krzemieni. Zarys problematyki. In P. Król (ed.), Historia krzemienia, Kielce, 12–45
Lech, J. 1980. Flint Mining among the Early Farming Communities of Central Europe, Przegląd Archeologiczny 28, 5–55
Lech, J. 1993. Analyse der Spaltindustrie aus der Grube 2. In M. Zápotocká, Chrášťany, Bez. Rakovník. Ein Beitrag zum chronologischen Verhältnis der Stichtbandkeramik zur Grossgartacher und Oberlauterbacher Keramik, Archeologické rozhledy 45/3, 436–459
Mateiciucová, I. 2000. Časně neolitická štípaná industrie z osady Kladníky a Ivanovice na Moravě. In Památky archeologické – supplementum 13, 218–237
Mateiciucová, I. 2008. Talking Stones: The chipped Industry in Lower Austria and Moravia and the Beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700–4900 BC. Brno – Praha, Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 4
Nerudová, Z. 2016. Lovci posledních mamutů na Moravě, Brno, Moravské zemské muzeum, Studie Centra kulturní antropologie 2
Nerudová, Z. and Přichystal, A. 2011. Kamenná štípaná industrie. In M. Lička, Osídlení kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Praha-západ, Praha, Fontes Archaeologici Pragenses 37, 78–86
Neustupný, E., Dobeš, M., Turek, J. and Zápotocký, M. 2008. Archeologie pravěkých Čech / 4, Eneolit, Praha
Oliva, M. 2001. Gravettienská sídliště u Pavlova. K otázce využívání silicitů krakovské jury, Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 86, 45–99
Oliva, M. 2007. Gravettien na Moravě, Brno – Praha, Dissertationes archaeologicae Brunenses / Pragensesque 1
Přichystal, A. 1985. Štípaná industrie z neolitického sídliště v Bylanech (okr. Kutná Hora) z hlediska použitých surovin a jejich provenience, Archeologické rozhledy 37, 481–488
Přichystal, A. 1987. Petrografický výzkum štípané industrie ze Mšena (okr. Mělník). Praha, Manuscript of report, Národní muzeum v Praze
Přichystal, A. 2001. Zastoupení kamenných surovin na szeletských stanicích Drysice I a Ondratice IV (okres Prostějov, Vyškov), Pravěk NŘ 2000 (10), 35–39
Přichystal, A. 2006. Surowce kamienne morawskich inwentarzy krzemieniarskich z wczesnego okresu epoki brązu. In Kopacz, J. and Šebela, L., Kultura unietycka i grupa wieterzowska na Morawach na podstawie materiałów krzemieniarskich, Kraków, 37–45
Přichystal, A. 2009. Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy, Brno
Přichystal, A. 2010. Classification of lithic raw materials used for prehistoric chipped artefacts in general and siliceous sediments (silicites) in particular: the Czech proposal, Archeometriai Műhely (3), 177–182
Přichystal, A. 2013. Lithic raw materials in prehistoric times of eastern Central Europe, Brno
Přichystal, A. and Šebela, L. 2009. Příspěvek k poznání kamenné štípané industrie z pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Velké Chuchli, Archeologie ve středních Čechách 13, 683–686
Přichystal, A. and Šebela, L. 2015. Silicite daggers from the territories of the Czech Republic and Slovakia (a preliminary study). In C. J. Frieman and B. V. Eriksen (eds), Flint daggers in prehistoric Europe, Oxford–Philadelphia, 133–148
Schenk, Z. 2007. Jihozápadní část Moravské brány v době kultury s lineární keramikou, Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1, 211–244
Skutil, J. 1937. O znaleziskach siekierek z tzw. pasiastego krzemienia na Morawach, Przegląd Archeologiczny 6, 105–106
Spurný, V. 1951. Neolitické sídliště v Lobči, Archeologické rozhledy 3, 130–135
Svoboda, J., Havlíček, P., Ložek, V., Macoun, J., Musil, R., Přichystal, A., Svobodová, H. and Vlček, E. 2009. Paleolit Moravy a Slezska (3. aktualizované vydání), Brno, Dolnověstonické studie 16
Šebela, L., Přichystal, A., Král, L. and Král, P., in preparation. Silicite axes from the lands Moravia, Bohemia and Czech Silesia, Brno, Spisy AÚ AV ČR v Brně
Šebela, L., Přichystal, A., Škrdla, P. and Humpolová, A. 2017. Unusual Middle Paleolithic Stone Tool from Southern Moravia with Possible Relations to Southern Poland, Acta Archaeologica Carpathica 52, 3–10
Šmíd, M. and Přichystal, A. 2015. Eneolitická hradiska na Prostějovsku. Ohrozim – Čubernice a Prostějov – Čechovice-Čechovsko, Brno, Pravěk – Supplementum 29, ÚAPP Brno
Tomkeieff, S. I. 1983. Dictionary of Petrology, Chichester
Valoch, K. 1987. Raw materials used in the Moravian Middle and Upper Palaeolithic. In K. T. Biró (ed.), International conference on prehistoric flint mining and lithic raw material identification in the Carpathian Basin, Budapest–Sümeg, 263–268
Vencl, S. 1971. Současný stav poznání postmesolitických štípaných industrií v Československu. In Z badań nad krzemieniarstwem neolitycznym i eneolitycznym, Kraków–Nowa Huta, 74–99
Vencl, S. and Fridrich, J. (eds) 2007. Archeologie pravěkých Čech / 2. Paleolit a mezolit, Praha
Voláková, S. 2001. K technologii štípané industrie magdaléninu: analýza jader z jeskyně Pekárny, Acta Musei Moraviae 86, 101–116
Zápotocký, M. 2012. Silicitové sekery v eneolitu a starší době bronzové Čech, Archeologie západních Čech 4, 126–159
Żaba, J. 2006. Ilustrowana encyklopedia skał i minerałów, Katowice
Žebera, K. 1958. Československo ve starší době kamenné, Praha
Published
2018-01-01
How to Cite
Přichystal, A. (2018). Artefacts Made from Siliceous Rocks of Polish Origin on Prehistoric Sites in the Czech Republic. Archaeologia Polona, 56, 35-48. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/apolona/article/view/254