Research on the Lublin-Volhynian Culture

Authors

  • Anna Zakościelna Institute of Archaeology, Maria Curie-Skłodowska University, 4 M.-C. Skłodowska sq., 20-031 Lublin, Poland https://orcid.org/0000-0002-1487-0117

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa57.2019.009

Keywords:

Jaszczów, Gródek, Lublin-Volhynian culture, Jan Kowalczyk

Abstract

The text summarises the field research of Jan Kowalczyk on the Lublin-Volhynian culture, and presents some conclusions resulting from the confrontation of his discoveries on the Jaszczów 5 and Gródek 1C sites with the current state of knowledge about this culture.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bronicki, A., Kadrow, S. and Zakościelna, A. 2004. Uwagi na temat wzajemnych relacji chronologicznych późnej fazy kultury lubelsko-wołyńskiej oraz kultury pucharów lejkowatych z uwzględnieniem najnowszych wyników badań w Zimnie. In J. Libera and A. Zakościelna (ed.), Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga pamiątkowa dedykowana doc. dr. Janowi Gurbie w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 101–125.
Gumiński, W. 1989. Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych. Wrocław–Warszawa–Kraków. Polskie Badania Archeologiczne 28.
Jastrzębski, S. 1985. Gródek nad Bugiem, stan. 1C, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. In J. Gurba (ed.) Sprawozdanie z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w 1985 roku, 4–8. Lublin.
Jastrzębski, S. 1991. The Settlements of the Funnel Beaker Culture at GródekNadbużny, the Zamość District, Site 1C – Brief Characteristics. In D. Jankowska (ed.) Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Material des Internationalen Symposiums, Dymaczewo, 20-24 September 1988, Teil II, 189–196. Poznań.
Jażdżewski, K. 1958. Ogólne uwagi o osadzie neolitycznej w Gródku Nadbużnym w powiecie hrubieszowskim (Stanowisko 1C). Archeologia Polski 2/2: 279–284.
Kokowski, A. 1989. Południowa część osady kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 1C w Gródku nad Bugiem, woj. Zamość (badania lat 1984–1986). Sprawozdania Archeologiczne 40: 35–56.
Kokowski, A. 1993. Gródek nad Bugiem. Cmentarzysko grupy masłomęckiej. Część I–III. Lublin.
Kokowski, A. and Ścibiorowie, J. & J.1994. Dziesiąty grób kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej ze stanowiska 1C w Gródku nad Bugiem, woj. zamojskie. In: J. Gurba (ed.) Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1993 roku, 15–19. Lublin.
Komisarczuk, A. 2008. Neolityczne obiekty ze stanowiska 1C w Gródku nad Bugiem (z badań wykopaliskowych przeprowadzonych przez Sławomira Jastrzębskiego w latach 1983-1984). Unpublished MB thesis, University Maria Curie-Skłodowska of Lublin.
Kowalczyk, J. 1954/55. Drugi grób kultury ceramiki malowanej z Jaszczowa, w pow. lubelskim. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. F, V/1: 1–8.
Kowalczyk, J. 1956. Osada kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów, w świetle badań 1954 r. Wiadomości Archeologiczne 23: 23–48.
Kowalczyk, J. 1957a. Badania osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, przeprowadzone w 1955 r. Wiadomości Archeologiczne 24: 37–52.
Kowalczyk, J. 1957b. Sprawozdania z badań osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, w 1956 r. Wiadomości Archeologiczne 24: 300–306.
Kowalczyk J. 1958. Prace badawcze w 1957 r. osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 25: 314–321.
Kruk, J. and Milisauskas, S. 1985. Bronocice. Osiedle obronne ludności kultury lubelsko-wołyńskiej (2800-2700 lat p.n.e.). Wrocław-Warszawa-Kraków.
Nosek, S., 1949. Grób południowo-morawskiej ceramiki malowanej z Jaszczowa w pow. lubelskim. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 50/9: 368.
Poklewski, T. 1958. Osada kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów (Stanowisko 1C). Archeologia Polski 2/2: 287–326.
Więckowska, H., Kempisty E. 1970. Badania archeologiczne w Sośni, pow. Grajewo. Wiadomości Archeologiczne 35, 164–200.
Wilk, S. 2004. Graves of the Lublin-VolhynianCultureat Site 2 in Książnice, District of Busko Zdrój 2001/2002, 2003 Exploration Seasons/ Groby kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska 2 w Książnicach, pow. Busko Zdrój. Badania 2001/2002, 2003/. Sprawozdania Archeologiczne 56: 223–270.
Zakościelna, A. 1985. Mesolithic Elements in the Lublin-Volhynian Culture of Painted Pottery in the Lublin Region. In A. Kokowski (ed.) Memoires Archaeologiques, 27–37. Lublin.
Zakościelna, A. 1996. Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej. Lublin.
Zakościelna, A. 2006. Flint Inventory of Graves of the Lublin-VolhyniaCulture on Site 2 in Książnice, Busko Zdrój District/ Inwentarz krzemienny grobu nr 5 kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska 2 w Książnicach, pow. Busko Zdrój. Sprawozdania Archeologiczne 58: 271–291.
Zakościelna, A. 2010. Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej. Lublin.
Zawiślak, P. 2013. Obiekty neolityczne ze stanowiska 1C w Gródku, pow. Hrubieszów (z badań w latach 1983-1985 Sławomira Jastrzębskiego). In A. Pozikhovski, J. Rogoziński and M. Rybicka (eds) Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypoliskiej, 109–214. Rzeszów. Collectio Archaeologica Ressovensis 26.

Downloads

Published

2019-12-30

How to Cite

Zakościelna, A. (2019). Research on the Lublin-Volhynian Culture. Archaeologia Polona, 57, 135–143. https://doi.org/10.23858/APa57.2019.009

Most read articles by the same author(s)