The Funnel Beaker Culture in the Lublin Region in the Light of the Excavations and Publications of Jan Kowalczyk

Authors

  • Jolanta Nogaj-Chachaj Institute of Archaeology, Maria Curie-Skłodowska University, M. C.-Skłodowska sq. 4, 20-031 Lublin, Poland https://orcid.org/0000-0002-2809-0656

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa57.2019.010

Keywords:

Neolithic, Funnel Beaker culture, funerary rites, settlements, chronology, research methods

Abstract

The article discusses the contribution of Jan Kowalczyk to the study of the Funnel Beaker culture. The paper presents his achievements in field research on settlements and funerary sites in Central and Eastern Poland (cemeteries and settlements on the Nałęczów Plateau, settlement in Gródek in the Hrubieszów Basin) and thoughts on the methodology of searching and exploration of the Neolithic graves. The most important publications of this author were also recalled. The results of his work are placed in the context of the present state of research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bagińska, J. 2006. Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 25 w Łubczu, pow. Tomaszów Lubelski. In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych,423–430. Lublin-Kraków.
Bargieł, B. and Florek, M. 2006. Cmentarzysko ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 1 w Malicach Kościelnych, pow. Opatów. In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, 361–384. Lublin-Kraków.
Bargieł, B. and Florek, M. 2006. Cmentarzysko w Pawłowie, pow. Sandomierz na tle innych podobnych stanowisk kultury pucharów lejkowatych, In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, 385–384, Lublin-Kraków.
Breuning, P. 1987. 14-C Chronologie der vorderasiatischen, südost- und mitteleeuropäischen Neolithikums. Fundamenta A13. Köln.
Bronicki, A. 2016. Obrządek pogrzebowy społeczności kultury amfor kulistych na Wyżynie Lubelskiej. In P. Jarosz, J. Libera and P. Włodarczak (eds), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej, 45–256. Kraków.
Bronicki, A., Kadrow, S. and Zakościelna, A. 2004. Uwagi na temat wzajemnych relacji chronologicznych późnej fazy kultury lubelsko-wołyńskiej oraz kultury pucharów lejkowatych z uwzględnieniem najnowszych wyników badań w Zimnie, In J. Libera and A. Zakościelna (eds), Przez pradzieje i wczesne średniowiecze, 101–125. Lublin.
Czerniak, L. 2000. Badania nad neolitem ziem polskich w mijającym półwieczu – głos w dyskusji. In M. Kobusiewicz and S. Kurnatowski (eds), Archeologia i prahistoria w ostatnim półwieczu, 95–99. Poznań.
Florek, M. 2006. Cmentarzyska z grobami niemegalityczmymi i pochówki w jamach gospodarczych w obrębie osad w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych (na zachód od Wisły). In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, 407–422. Lublin-Kraków.
Gajewski, L. 1949 (1952–53). Kultura czasz lejowatych między Wisłą a Bugiem. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 4, 1–194. Lublin.
Gumiński, W. 1989. Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych. Wrocław-Warszawa.
Halicki, A. 1970. Cmentarzysko kultury amfor kulistych i kultury pucharów lejkowatych w Klementowicach, pow. Puławy, na stanowisku IV. Wiadomości Archeologiczne 35: 303–326.
Jażdżewski, K. 1958. Uwagi ogólne o osadzie neolitycznej w Gródku Nadbużnym w powiecie hrubieszowskim (Stanowisko 1 C). Archeologia Polski, 2/ 2, 279–284.
Jażdżewski, K. 1961. Über einige Probleme des Mittel-und Jungneolithikums in Polen. In B. Sudsky and E. Pleslovà (eds) LʼEurope à la fin de lˊâge de la pierre. Praha.
Jastrzębski, S. and Ślusarska, M.1985. Grobowce kultury pucharów lejkowatych z Lublina-Sławinka i Miłocina-Kolonii, woj. lubelskie. Wiadomości Archeologiczne, 47/2 (1982): 191–229.
Kadrow, S. 2015. Miejsca szczególne w neolicie i w epoce brązu – Iwanowice, Gródek Nadbużny. In B. Gediga, A. Grossman and W. Piotrowski (eds),Miejsca pamięci – pradzieje, średniowiecze i współczesność, 201–216. Biskupin-Wrocław.
Kowalczyk, J. 1951. Obrządek pogrzebowy w młodszej epoce kamienia na ziemiach Polski. Unpublished PhD thesis, Warszawa.
Kowalczyk, J. 1956. Osada kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów, w świetle badań 1954 roku. Wiadomości Archeologiczne 23/ 1: 23–48.
Kowalczyk, J. 1957a. Badania osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, przeprowadzone w 1955 roku. Wiadomości Archeologiczne 24/ 1: 37–52.
Kowalczyk, J. 1957b. Sprawozdanie z badań osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, w 1956 roku. Wiadomości Archeologiczne 24/ 3: 300–306.
Kowalczyk, J. 1957c. Osada i cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Klementowice, pow. Puławy. Materiały Starożytne II: 175–202.
Kowalczyk, J. 1958. Prace badawcze w 1957 roku osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 25/ 4: 314–320.
Kowalczyk, J. 1962a. A Settlement of the Funnel Beaker Culture at Gródek Nadbużny in the Hrubieszów District. Archaeologia Polona 4: 111–120.
Kowalczyk, J. 1962b. Uwagi o problematyce i postulatach badawczych neolitu polskiego. Wiadomości Archeologiczne 27/ 3: 271–281.
Kowalczyk, J. 1962c. Sondaż terenowy w badaniach archeologicznych. Wiadomości Archeologiczne 28/ 4: 301–308.
Kowalczyk, J. 1968.Dwa zespoły neolityczne datowane radiowęglem.Wiadomości Archeologiczne 33/ 3–4: 368–374.
Kowalczyk, J. 1969. Początki neolitu na ziemiach polskich. Wiadomości Archeologiczne 34/ 3–4: 3–69.
Kowalczyk, J. 1970. The Funnel Beaker Culture. In T. Wiślański, The Neolithic in Poland, 144–177. Wrocław-Warszawa-Kraków.
Kowalczyk, J. 1971. Zmierzch epoki kamienia. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Kowalewska-Marszałek, H., Duday, H. and Pyżuk, M. 2006. Kichary Nowe. „Megalityczne” konstrukcje grobowe w świetle badań archeologicznych i antropologicznych. In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, 341–360. Lublin-Kraków.
Kruk, J. 1980. Gospodarka w Polsce Południowo-Wschodniej w V–III tysiącleciu p.n.e. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Kruk,J., Milisauskas, S. 1999. Rozwój i upadek społeczeństw rolniczych neolitu. Kraków.
Krysiak, K. 1956. Materiał zwierzęcy z osady neolitycznej w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 23: 49–60.
Krysiak, K. 1957. Materiał zwierzęcy z osady neolitycznej w Klementowicach, pow. Puławy. Materiały Starożytne 2: 203–206.
Nogaj-Chachaj, J. 1991. The Stone-packed Graves of the Funnel Beaker Culture in Karmanowice, Site 35. Antiquity 65/ 248: 628–640. Cambridge.
Nogaj-Chachaj, J. 1999. Najnowsze wyniki badań stanowiska 35 w Karmanowicach, pow. Puławy. Archeologia Polski Środkowowschodniej 4: 22–27.
Nogaj-Chachaj, J. 2000. Nowe stanowisko kultury pucharów lejkowatych w Lesie Stockim, stan.71, pow. Puławy. Archeologia Polski Środkowowschodniej 5: 42–50.
Nogaj-Chachaj, J. 2004. O roli człowieka w przekształcaniu środowiska przyrodniczego w holocenie na Płaskowyżu Nałęczowskim. In J. Libera and A. Zakościelna (eds), Przez pradzieje i wczesne średniowiecze, 63–72. Lublin.
Nosek, S. 1951. Obrządek pogrzebowy w młodszej epoce kamiennej na ziemiach polskich. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 52: 931–933.
Włodarczak, P. 2006. Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle dat radiowęglowych. In J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, 270–283. Lublin-Kraków.
Zakościelna, A. and Gurba, J. 2007. Doc. dr hab. Jan Kowalczyk (1918–2007). Archeologia Polski Środkowowschodniej 9: 384–387.

Downloads

Published

2019-12-30

How to Cite

Nogaj-Chachaj, J. (2019). The Funnel Beaker Culture in the Lublin Region in the Light of the Excavations and Publications of Jan Kowalczyk. Archaeologia Polona, 57, 145–156. https://doi.org/10.23858/APa57.2019.010