Studies on the Beginnings of the Bronze Age in South-eastern Poland

Authors

  • Halina Taras Institute of Archaeology, Maria Curie-Skłodowska University, 4 M.-C. Skłodowska sq., 20-031 Lublin, Poland https://orcid.org/0000-0002-8143-0090

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa57.2019.012

Keywords:

taxonomy, Corded Ware culture, Mierzanowice culture, Strzyżów culture, Jan Kowalczyk

Abstract

The article refers to Jan Kowalczyk’s interest in the transition from the Neolithic to the Early Bronze Age in Poland, as well as observations regarding the technological and morphological features of ceramics in the context of his research in Gródek, Hrubieszów district.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Banasiewicz, E. 1990. Badania na cmentarzysku kultury strzyżowskiej w Hrubieszowie Podgórzu, woj. Zamość, w latach 1983–1986. Sprawozdania Archeologiczne 42: 213–226.
Bargieł, B. 2006. Kultura strzyżowska w świetle znalezisk grobowych. Wiadomości Archeologiczne 58: 65–99.
Bargieł, B., Libera J., Nogaj-Chachaj and J., Zakościelna A. 2012. Stan badań nad epoką kamienia i wczesną epoką żelaza na Lubelszczyźnie w 50 lat po wydaniu „Materiałów do badań …” Stefana Noska. In. A. Zakościelna (ed.), Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej. 50 lat po wydaniu „Materiałów do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu”, 69–100. Lublin.
Bąbel, J. 1978. Groby neolityczne ze stan. 1 w Mierzanowicach, woj. tarnobrzeskie. Wiadomości Archeologiczne 44: 67–86.
Bąbel, J. 2013. Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej. T. 1 i 2. Rzeszów.
Budziszewski, J. 1991. Krzemieniarstwo ludności Wyżyny Środkowopolskiej we wczesnej epoce brązu. In. J. Gurba (ed.), Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (materiały z konferencji), 181–208. Lublin. Lubelskie Materiały Archeologiczne 6.
Bugaj, U. (ed.) 2017. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages. Warszawa. Past Societies. T. 3 – 2000–500 BC.
Clark, J.G.D. 1957. Europa przedhistoryczna. Warszawa.
Gardawski, A. 1959. Plemiona kultury trzcinieckiej w Polsce. Materiały Starożytne 5: 7–189.
Głosik, J. 1958a. Groby kultury ceramiki sznurowej w miejscowości Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 25: 160–164.
Głosik, J. 1958b. Nowy grób kultury ceramiki sznurowej w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 25: 382–384.
Głosik J. 1968. Kultura strzyżowska. Materiały Starożytne 11: 7–114
Hyrchała, A. 2015a. Kultura strzyżowska – początek nowej epoki. In A. Hyrchała and B. Bartecki (eds), Wojownik i księżniczka. Archeologia – medycyna sądowa – sztuka, 32–51. Hrubieszów.
Hyrchała, A. 2015b. Wojownik i księżniczka z Rogalina – nowy rozdział w dziejach badań nad kulturą strzyżowską. In A. Hyrchała and B. Bartecki (eds), Wojownik i księżniczka. Archeologia – medycyna sądowa – sztuka, 52–79. Hrubieszów.
Kadrow, S. 1994. Social structures and social evolution among Early-Bronze-Age communities in South-Eastern Poland. Journal of European Archaeology 2(2): 229–248.
Kadrow, S. 1995. Gospodarka i społeczeństwo. Wczesny okres epoki brązu w Małopolsce. Kraków.
Kadrow, S. 2000. Badania nad wczesnym okresem epoki brązu. In M. Kobusiewicz and S. Kurnatowski (eds). Archeologia i prahistoria w ostatnim półwieczu, 133–138. Poznań.
Kadrow, S. and Machnik, J. 1997. Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny. Kraków.
Kopacz, J. and Valde-Nowak, P. 1987. Episznurowy przykarpacki krąg kulturowy w świetle materiałów kamiennych. Archeologia Polski 32: 55–92.
Kostrzewski, J. 1939–1948. Od mezolitu do okresu wędrówek ludów. In S. Krukowski, J. Kostrzewski and R. Jakimowicz (eds), Prehistoria ziem polskich. Kraków, 118–361, tabl. 50–90. Encyklopedia Polska PAU, t. IV, część 1.
Kostrzewski, J. 1949. Pradzieje Polski. Poznań.
Kowalczyk, J. 1957. Sprawozdanie z badań osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, w 1956 r. Wiadomości Archeologiczne 24: 300–306.
Kowalczyk, J. 1959. Zagadnienie kultury mierzanowickiej zwanej także tomaszowską. Wiadomości Archeologiczne 27: 1–7.
Kowalczyk, J. 1961. Postulaty badawcze neolitu polskiego. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie: 35–37.
Kowalczyk, J. 1963a. Niektóre problemy polskiego neolitu w świetle nowszych badań. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 10: 65–75.
Kowalczyk, J. 1963b. Terminologiczne konsekwencje. Wiadomości Archeologiczne 29: 1–8.
Kowalczyk, J. 1968. Z zagadnień kultury ceramiki sznurowej. In K. Jażdżewski (ed.) Liber Josepho Kostrzewski octogenario a veneratoribus dicatus, 117–123. Wrocław.
Kowalczyk, J. 1971. Zmierzch epoki kamienia. Wrocław.
Kowalczyk, J. 1976. Die Gliederungsprobleme des polnischen Neolithikums. Archaeologia Polona 17: 177–183.
Kowalczyk, J. 1977. Das Spätneolithikum der VR Polen und seine Beziehungen zum Süden der Deutschen Demokratischen Republik. Arbeit und Forschungsberichte zu sächsische Bodendenkmalplege 22: 219–223. Dresden.
Kozłowski, L. 1928. Wczesna, starsza i środkowa epoka brązu w Polsce w świetle subborealnego optimum klimatycznego i jego wpływu na ruchy etniczne i zaludnienie Polski. Lwów.
Libera, J. 2001. Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy (od środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza). Lublin.
Machnik, J. 1960. Ze studiów nad kulturą ceramiki sznurowej w Karpatach polskich. Acta Archaeologica Carpathica 22: 55–86.
Machnik, J. 1963. Uwagi o związkach i chronologii niektórych znalezisk kultury ceramiki sznurowej w Karpatach. Acta Archaeologica Carpathica 4: 91–107.
Machnik, J. 1966. Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce. Wrocław.
Machnik, J. 1967. Stosunki kulturowe na przełomie neolitu i epoki brązu w Małopolsce (na tle przemian w Europie Środkowej). In W. Hensel (ed.)., Materiały do prahistorii ziem polskich. Część 3: Epoka brązu, z. 1. Warszawa.
Machnik, J. 1972. Die Mierzanowice-Košt’any-Kultur. Slovenská Archelógia 20: 177–188.
Machnik, J. 1977. Frühbronzezeit Polens (Übersicht über die Kulturen und Kulturgruppen). Wrocław.
Machnik, J. 1978. Wczesny okres epoki brązu. In A. Gardawski and J. Kowalczyk (eds), Wczesna epoka brązu. Wrocław, 9–136. Prahistoria ziem polskich. T. III.
Machnik, J. 1989. Neue Angaben für die Periodisierung der Frühbronzezeit in Kleinpolen. Praehistorica 15: 275–279.
Machnik, J. 2000. Badania nad przełomem neolitu i epoki brązu. In M. Kobusiewicz and S. Kurnatowski (eds). Archeologia i prahistoria w ostatnim półwieczu, 109–126. Poznań.
Machnik, J., Bagińska and J., Koman, W. 2009. Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań archeologicznych w latach 1988–2006. Kraków.
Machnikowie, A. and J. and Kaczanowski, K. 1987. Osada i cmentarzysko z wczesnego z wczesnego okresu epoki brązu na „Górze Klin” w Iwanowicach. Wrocław.
Madej, P. 2016. Kultura mierzanowicka w karpackiej części dorzecza Wisły. Unpublished PhD thesis, Jagiellonian University of Kraków.
Madej, P. 2017. Dwa nurty rozwoju kultury mierzanowickiej w Karpatach polskich i na ich północnym przedpolu. In J. Gancarski (ed.), Stan i potrzeby badań archeologicznych w Karpatach, 315–323. Krosno.
Nosek, S. 1957. Materiały do badań nad historia starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. F/ VI (1951).
Podkowińska, Z. 1936. Wykopaliska w Strzyżowie, przeprowadzone w 1935 r. Z otchłani wieków 11: 72–77.
Purowski, T. 2019. Od fajansu do szkła. Kontakty ziem polskich z głównymi centrami cywilizacyjnymi w II–I tys. p.n.e. w świetle badań archeometrycznych tworzyw szklistych. Warszawa.
Robinson, Ch., Baczyńska, B. and Polańska M. 2004. The Origins of Faience in Poland. Sprawozdania Archeologiczne 56: 79–154.
Salewicz K. 1937. Tymczasowe wyniki badań prehistorycznych w Mierzanowicach. Z otchłani wieków 12: 39–59.
Ślusarski, Z. and Ślusarska-Polańska, M. 1988. Badania stanowisk kultury strzyżowskiej w Raciborowicach-Kolonii, woj. Chełm, w latach 1956, 1958 i 1959. Sprawozdania Archeologiczne 40: 167–196.
Włodarczak, P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków.
Włodarczak, P. 2017. Małopolska at the beginning of the Bronze Age (2000–1600 BC). In U. Bugaj (ed.), Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages. Warszawa. Past Societies. T. 3 – 2000–500 BC, 49–85.
Włodarczak, P. (ed.) 2017. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages. Warszawa. Past Societies. T. 2 – 5500–2000 BC.

Downloads

Published

2019-12-30

How to Cite

Taras, H. (2019). Studies on the Beginnings of the Bronze Age in South-eastern Poland. Archaeologia Polona, 57, 177–183. https://doi.org/10.23858/APa57.2019.012