O czasopiśmie

Sprawozdania Archeologiczne to  recenzowane czasopismo  publikujące artykuły w języku angielskim, wydawane w cyklu  rocznym przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, adresowane w pierwszej kolejności do czytelników z Polski i Europy Środkowej. Publikowane jest w nim szerokie spektrum zagadnień związanych ze współczesną archeologią. Na łamach pisma prezentowane są również odkrycia i opracowania materiałów z badań terenowych. 

Czasopismo wychodzi regularnie od 1955 roku. Początkowo zostało ukierunkowane na publikację wyników badań wykopaliskowych w Polsce i w związku z tym było wydawane w języku polskim. Do 1990 roku jego wydawcą był Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 

Redaktorami  Sprawozdań Archeologicznych byli:
1955-1966 (tomy 1-18) – Stefan Nosek
1967-2003 (tomy 19-55) – Jan Machnik
2004-2018 (tomy 56-70) – Sławomir Kadrow
Od roku  2018 redaktorem czasopisma jest Piotr Włodarczak.

Do grona autorów zapraszani są badacze polscy jak i z zagranicy. Od 2004 roku tomy publikowane w języku angielskim, a wyjątkowo także w języku niemieckim. Tematyką artykułów są rozmaite zagadnienia badawcze i wyniki prac terenowych, dotyczące wszystkich okresów pradziejów i wczesnych dziejów Polski, Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. W publikowanych tekstach omawiana jest metodyka badań terenowych, analizy specjalistyczne, a także zagadnienia korespondujące z profesją archeologiczną. Ponadto, publikowane są: recenzje książek, dyskusje i polemiki oraz kronika wydarzeń archeologicznych.
Sprawozdania Archeologiczne ukazują się w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Sprawozdania Archeologiczne są umieszczone na listach: Scopus, European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Zapraszamy archeologów oraz naukowców zainteresowanych kooperacją w studiach archeologicznych do publikacji wyników swoich badań w czasopiśmie Sprawozdania Archeologiczne.  W celu zapoznania się z zasadami obowiązującymi w czasopiśmie, wytycznymi dla autorów, etyką publikacji itd prosimy o przejście do zakładki: Przesyłanie tekstów. Autorzy po procesie rejestracji lub logowania w czasopiśmie, są przekierowani do pięciostopniowego procesu przesłania tekstów.