Złota culture graves at site 1 in Samborzec, Sandomierz District = Groby kultury złockiej ze stanowiska 1 w Samborcu, pow. sandomierski

Authors

  • Barbara Burchard
  • Piotr Włodarczak

Keywords:

final Neolithic, Złota culture, Małopolska, funeral rites, chronology

Abstract

In 1963, during excavations at site 1 in Samborzec two graves of the Złota culture were discovered. This paper presents the discoveries, which have previously been published several times, in full. The features comprised collective graves with secondary fragmentation of the bodies evident. One of the burials was likely to a niche construction. Another burial (No. 12) had a particularly interesting and rich set of grave goods, including copper objects among other artefacts of ceramic and flint finds typical of the Złota culture. Radiocarbon determinations of the graves dated them to the first half of the third millennium BC

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beran J. 1997. Bemerkungen zum A-Horizont in Mitteleuropa. In P. Siemen (ed.), Early Corded Ware Culture. The A-horizon — fiction or fact? International Symposium in Jutland 2nd-7th May 1994 (=Arkćologiske Rapporter 2). Esbjerg, 31–42
Borkowski W. 1987. Neolithic and Early Bronze Age heart-shaped arrow-heads from the Little Poland Upland. In J. K. Kozłowski and S. K. Kozłowski (eds.), New in Stone Age Archeology (=Archeologia Interregionalis 8). Warszawa, 147–181
Budziszewski J.and Tunia K. 2000. A Grave of the Corded Ware Culture Arrowheads Producer in Koniusza, Southern Poland. Revisited. In S. Kadrow (ed.), A Turning of Ages. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary. Kraków, 101–135
Budziszewski J. and Włodarczak P. 2009. Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej. Kraków
Burchard B. 1970. On the knowledge of copper in the population of Złota culture. Archaeologia Polona 12, 247–257
Florek M. and Zakościelna A. 2005. Cmentarzysko ze schyłku neolitu i początków epoki brązu w Wilczycach, pow. Sandomierz. Archeologia Polski Środkowowschodniej 7, 42–54
Furholt M. 2003. Die absolutchronologische Datierung der Schnurkeramik in Mitteleuropa und Südskandinavien (= Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 101). Bonn
Furholt M. 2008. Die Złota-Gruppe in Kleinpolen: Ein Beispiel für die Transformation eines Zeichensystem. Germania 86(1), 1–28
Jarosz P. and Włodarczak P. 2007. Chronologia bezwzględna kultury ceramiki sznurowej w Polsce południowo-wschodniej oraz na Ukrainie. Przegląd Archeologiczny 55, 71–108
Kadrow S., Machnikowie A. and J. 1992. Iwanowice. Stanowisko Babia Góra, część II. Cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków
Kamieńska J. 1965. Sprawozdanie z badań archeologicznych w Samborcu, pow. Sandomierz, w 1963 roku. Sprawozdania Archeologiczne 17, 76–82
Kamieńska J. 1964. Osady kultur wstęgowych w Samborcu, pow. Sandomierz. In Nosek S. (ed.), Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski. Wrocław, 77–189
Kamieńska J. and Kulczycka-Leciejewiczowa. 1970. The Neolithic and Early Bronze Age Settlement at Samborzec in the Sandomierz District. Archaeologia Polona 12, 223–246
Kempisty A. 1982. Problem metalurgii miedzi w kulturze ceramiki sznurowej i w kulturach episznurowych na północ od Karpat. Pamiętnik Muzeum Miedzi 1. Legnica, 67–77
Kempisty A. and Włodarczak P. 2000. Cemetery of the Corded Ware Culture in Żerniki Górne (=Światowid Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages 5). Warszawa
Kowalewska-Marszałek H. 2000. Das neolitische Gräberfeld von Kichary Nowe in Kleinpolen. das Phänomen der Kontinuität und die Frage des Kulturwandels. In Beier H.-J. (ed.), Varia Neolithica I (=Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 22). Weissbach, 133–141
Klejn L. S. 1964. Obecność elementów południowo-wschodnich w późnoneolitycznych kulturach Małopolski. Archeologia Polski 9(2), 371–399
Krzak Z. 1958. Cmentarzysko kultury złockiej na stanowisku „Grodzisko II” we wsi Złota, pow. Sandomierz. Archeologia Polski 2(2), 329–388
Krzak Z. 1961. Materiały do znajomości kultury złockiej. Wrocław
Krzak Z. 1970. Cmentarzysko kultury złockiej „Nad Wawrem” w Złotej. Wrocław-Warszawa-Kraków
Krzak Z. 1976. The Złota culture. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
Krzak Z. 1989. Złota Culture. In: Zespoły datowane metodą 14C. Przegląd Archeologiczny 36, 255–269
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2008. Samborzec. Studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej. Wrocław
Machnik J. 1966. Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
Marciniak J. 1960. Dwa groby kultury złockiej z Samborca, pow. Sandomierz. Materiały Archeologiczne 2, 73–78
Ścibior J. 1993. Badania na wzgórzu Salve Regina w 1988 roku. In S. Tabaczyński (ed.), Sandomierz: badania 1969–1973. Tom 1. Warszawa, 318–322
Ścibior J. and Ścibior J.M. 1990. Sandomierz 78 — wielokulturowe stanowisko z przełomu neolitu i epoki brązu. Badania ratownicze w 1984 roku. Sprawozdania Archeologiczne 37, 157–199
Ścibior J. and Ścibior J. M. 1992. Grób kultury ceramiki sznurowej (KCS) na stanowisku 59 w Złotej. Sprawozdania Archeologiczne 44, 99–108
Tunia K. and Włodarczak P. 2002. Radiocarbon Results for the Corded Ware Culture from southern Poland. Przegląd Archeologiczny 50, 45–55
Uzarowiczowa A. 1970. Groby kultury ceramiki sznurowej z cmentarzyska wielokulturowego w Mierzanowicach, pow. Opatów. Wiadomości Archeologiczne 35(2), 201–234
Valde-Nowak P. 2000. Flammförmige Messer der Schnurkeramikkultur. In S. Kadrow (ed.), A Turning of Ages. Im Wandel der Zeiten. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary. Kraków, 467–479
Wilk S. 2006. Grób niszowy (nr 2) kultury złockiej ze stan. 2 w Książnicach, pow. Busko Zdrój. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 48, 109–134
Wilk S., Haduch E., Szczepanek A., Koszowska E. and Trąbska J. 2011. Groby z nadpalonymi szkieletami z cmentarzyska kultury złockiej w Książnicach, woj. świętokrzyskie. In A. Jaszewska and A. Michalak (eds.), Ogień — żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony. VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne. Garbicz, 5–6 czerwca 2008. Zielona Góra, 23–54
Wiślański T. 1969. Podstawy gospodarcze plemion neolitycznych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław
Włodarczak P. 1999. Cmentarzysko w Samborcu, woj. świętokrzyskie na tle innych znalezisk kultury ceramiki sznurowej z Wyżyny Sandomierskiej. Sprawozdania Archeologiczne 51, 119–144
Włodarczak P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków
Włodarczak P. 2007. Problem chronologii radiowęglowej kultury ceramiki sznurowej w świetle dendrochronologicznych datowań późnoneolitycznych osad palafitowych ze Szwajcarii. Archeologia Polski 52, 35–80
Włodarczak P. 2008. Kultura złocka i problem genezy kultury ceramiki sznurowej w Małopolsce. In Bednarczyk J., Czebreszuk J., Makarowicz P. and Szmyt M. (eds.), N pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin. Poznań, 555–576
Włodarczak P. 2009. Radiocarbon and dendrochronological dates of the Corded Ware culture. Radiocarbon 51(2), 737–749
Włodarczak P. 2011. Kurhany i kultura ceramiki sznurowej nad dolną Nidą. In H. Kowalewska-Marszałek and P. Włodarczak (eds.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV–II tysiącleciu p.n.e. Kraków, 211–229

Downloads

Published

2012-01-01

How to Cite

Burchard, B., & Włodarczak, P. (2012). Złota culture graves at site 1 in Samborzec, Sandomierz District = Groby kultury złockiej ze stanowiska 1 w Samborcu, pow. sandomierski. Sprawozdania Archeologiczne, 64, 269–310. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1159

Issue

Section

Articles