The Chotyniec agglomeration and its importance for interpretation of the so-called Scythian finds from south-eastern Poland

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.1865

Słowa kluczowe:

fortified settlement in Chotyniec, Chotyniec agglomeration, forest-steppe circle of Scythian culture, Scythian artefacts

Abstrakt

Artefacts of eastern provenance, so-called Scythian ones, have been registered in Polish areas for a long time. In the western part of Polish lands, they were most often linked with Scythian invasions, and this explanation of finds was emphasized by destroyed settlements. In eastern Poland, the presence of similar artefacts, was interpreted rather in the context of contacts with the forest-steppe zone, and their almost neighbourly character was confirmed by characteristic decorations and parts of clothing. Discoveries related to the fortified settlement in Chotyniec (south-eastern Poland), together with accompanying settlements from the same time, allow for a slightly different view on the so-called Scythian finds recorded within the eastern groups of the Lusatian circle. The agglomeration should be treated as the farthest northwest enclave of the forest-steppe variant of the Scythian culture and as transmitter of certain cultural patterns. It is also a cultural phenomenon that plays a key role in the reception of the so-called eastern cultural elements.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andrzejowska M. 2016. Niektóre elementy obrazu kulturowego Mazowsza i Podlasia we wczesnej epoce żelaza w świetle oddziaływań „wschodnich”. In B. Gediga, A. Grossman and W. Piotrowski (eds), Europa w okresie od VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa do I wieku naszej ery (= Biskupińskie Prace Archeologiczne 11). Biskupin-Wrocław: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Polska Akademia Nauk-Oddział we Wrocławiu, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 279-322.

Bandrivski M. 2010. Pamyatki serednodnistrovskoy (zahidnopodilskoy) grupi rannozaliznogo viku v centralnoevropeyskiy khronologichniy shkali ta problemi periodizacii. Materyiali i Doslidzhennya z Arheologii Prikarpttya i Wolini 14, 76-113.

Bandrivski M. 2014. Kulturno-istorychni procesi na Prikarpatti i Zakhidnomu Podili v pizniy period epokhi bronzi – na pochatku dobi rannogo zaliza. Lviv: Prostir-M.

Blajer W. 2001. Trzeci sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 5 w Lipniku, pow. Przeworsk. Rocznik Przemyski 27/1, 17-25.

Bukowski Z. 1977. The Scythian influence in the area of Lusatian Culture. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Burghardt M. 2012. Osełki z otworem do podwieszania w kulturach stepowych późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 16). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Burghardt M. 2020. Classification and chronology of the collection of arrowheads from ash-hill found in hillfort of the Scythian Cultural Circle in Chotyniec, site 1, Jarosław district. Sprawozdania Archeologiczne 72/2, 327-355.

Chochorowski J. 1985. Die Vekerzug-Kultur. Charakteristik der Funde. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Chochorowski J. 2014. Scytowie a Europa Środkowa – historyczna interpretacja archeologicznej rzeczywistości. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 34, 9-58.

Chochorowski J. and Gawlik A. 1997. Żelazny czekan kultury Vekerzug z Żuklina, gm. Kańczuga. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 18, 173-179.

Chudziakowa J. 1974. Kultura łużycka na terenie międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Osy. Warszawa, Poznań: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Czopek S. 1989. Z badań nad schyłkową fazą grupy tarnobrzeskiej. In A. Barłowska and E. Szałapata (eds), Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej. Materiały z konferencji 12-14 listopada 1986 w Rzeszowie. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 241-261.

Czopek S. 1992. Zabytki żelazne w materiałach grupy tarnobrzeskiej. In S. Czopek (ed.), Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami. Materiały z konferencji – Rzeszów, 17-20.09.1991. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 111-126.

Czopek S. 1995. Żelazny akinakes z Rozborza, woj. przemyskie, w kontekście innych znalezisk tzw. scytyjskich z południowo-wschodniej Polski. Archeologia Polski 40/1-2, 107-123.

Czopek S. 2005. Zur kulturgeschichtilichen Sonderstellung der polnischen Karpatenzone in der Bronze- und frühen Eisenzeit. Acta Archaeologica Carpathica 40, 39-61.

Czopek S. 2007a. Środkowoeuropejska rubież kulturowa – między wschodem a zachodem w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. In M. Dębiec and M. Wołoszyn (eds), U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej: pogranicze polsko-ukraińskie w perspektywie badań archeologicznych (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 5). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 109-125.

Czopek S. 2007b. Uwagi o możliwościach archeologicznej identyfikacji Neurów. In P. Berdowski and B. Blahaczek (eds), Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki. Rzeszów: Instytut Historii UR, 407-422.

Czopek S. 2007c. Związki dorzecza Wisły z terenami lasostepu ukraińskiego w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. In L. Bakalarska (ed.), Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Łańcut (26-28 X 2005 r.). Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 213-225.

Czopek S. 2008. Uwagi o sytuacji kulturowej we wczesnej epoce żelaza na terenie południowo-wschodniej Polski. In M. Mogielnicka-Urban (ed.), Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza dedykowane profesorowi Janowi Dąbrowskiemu przez przyjaciół, uczniów i kolegów z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 159-167.

Czopek S. 2010. Naddniestrzańskie rubieże kulturowe w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. In S. Czopek and S. Kadrow (eds), Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab Amicis, collegis et discipulis oblata. Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 357-368.

Czopek S. 2011a. Rola szlaku Dniestr-San w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza. In M. Ignaczak, A. Kośko and M. Szmyt (eds), Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. przed Chr. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 453-463.

Czopek S. 2011b. Zwischen der Chronologie und Funktion. Horizont (?) der Gräber mit Glasperlen auf den Gräberfeldern der späten Phase der Tarnobrzeg-Lausitzer Kultur. Sprawozdania Archeo-logiczne 63, 115-134.

Czopek S. 2014a. Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. In S. Czopek, D. Niemasik, W. Pasterkiewicz and A. Pelisiak, Rzeszów, stanowisko 117 – osada wielokulturowa. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 79-201.

Czopek S. 2014b. Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II. Osadnictwo od starszej epoki brązu do okresu rzymskiego. Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Czopek S. 2018a. Podsumowanie. In S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak, N. Wojceszczuk, O. Osaulczuk, D. Bobak, P. Gębica, A. Jacyszyn, W. Pasterkiewicz, D. Pawliw, W. Petehyrycz, M. Połtowicz-Bobak and A. Wacnik, Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 185-191.

Czopek S. 2018b. Środkowa, młodsza i późna epoka brązu. In S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak, N. Wojceszczuk, O. Osaulczuk, D. Bobak, P. Gębica, A. Jacyszyn, W. Pasterkiewicz, D. Pawliw, W. Pete-hyrycz, M. Połtowicz-Bobak and A. Wacnik, Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczes-nośredniowiecznej ekumeny. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 156-185.

Czopek S. 2018c. Zmienność kulturowa w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Wiszni na tle przemian kulturowych w Europie Środkowo-Wschodniej. In S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak, N. Wojceszczuk, O. Osaulczuk, D. Bobak, P. Gębica, A. Jacyszyn, W. Pasterkiewicz, D. Pawliw, W. Petehyrycz, M. Połtowicz-Bobak and A. Wacnik, Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 193-210.

Czopek S. 2019. Enklawa scytyjskiego kręgu kulturowego w południowo-wschodniej Polsce. Przegląd Archeologiczny 67, 119-148.

Czopek S., Pawliw D., Trybała-Zawiślak K. and Wojcieszczuk N. 2015. New discoveries of arrowheads of Scythian type from Polish-Ukrainian borderland (San, Bug and upper Dniester grainage basin). Acta Archaeologica Carpathica 50, 191-216.

Czopek S., Trybała-Zawiślak K., Tokarczyk T., Ocadryga-Tokarczyk E., Burghardt M., Adamik-Proksa J. and Rajpold W. 2017. Pierwsze sprawozdanie z weryfikacyjnych badań na grodzisku z wczesnej epoki żelaza w Chotyńcu. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 38, 291-306.

Czopek S., Trybała-Zawiślak K., Bobak D., Wojceszczuk N., Osaulczuk O. 2018. Katalog stanowisk. In S. Czopek, Katarzyna Trybała-Zawiślak, Natalia Wojceszczuk, Oleg Osaulczuk, Dariusz Bobak, Piotr Gębica, Andrij Jacyszyn, Wojciech Pasterkiewicz, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz, Marta Połtowicz-Bobak and Agnieszka Wacnik, Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 245-677.

Czopek S., Trybała-Zawiślak K. and Tokarczyk T. Hotyneckaya aglomeracya skifskogo kulturnogo kruga i yee znachenye dlya interpretacyi kulturnyh svyazey ranney epohi zheleza na pograniche Sredney i Vostochnoy Evropi. Stratum plus 3/2020, 233-250.

Dąbrowski J. 1961. Materiały kultury łużyckiej z Podlasia. Materiały Starożytne 7, 23-46.

Dąbrowski J. 1980. Przydatność ceramiki łużyckiej dla podziałów kulturowych. In M. Gedl (ed.), Zróżnicowanie wewnętrzne kultury łużyckiej. Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 33-55.

Dąbrowski J. 2009. Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej. Warszawa: TRIO.

Dąbrowski J. and Mogielnicka-Urban M. 2014. Zespół osadniczy kultury łużyckiej w Maciejowicach, pow. garwoliński, woj. mazowieckie (= Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały 5). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Dzięgielewski P. and Godlewski K. 2009. Wschodnie oddziaływania kulturowe na terytorium zachodniej Małopolski we wczesnej epoce żelaza – źródła i interpretacje. In S. Czopek and K. Trybała-Zawiślak (eds), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 191-225.

Florkiewicz I. and Strzyżowski L. 2012. Materiały tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. In I. Florkiewicz (ed.), Opracowanie ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku nr 2 w Białobrzegach (nr autostradowy: 85) I, II. Rzeszów, 381-415. Unpublished materials. Archive of the Rzeszów Foundation of Archaeological Centre. Rzeszów.

Gackowski J. 2012. Przestrzeń osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Gawlik A. 2007. Geneza zausznic gwoździowatych. In J. Chochorowski (ed.), Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 219-240.

Gawlik A. 2009. Elementy miłogradzkie w środowisku kultury łużyckiej Polski południowo-wschodniej. In S. Czopek and K. Trybała-Zawiślak (eds), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 177-190.

Gediga B. 1989. Podstawy wyróżniania grupy tarnobrzeskiej. In A. Barłowska and E. Szałapata (eds), Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej. Materiały z konferencji 12-14 listopada 1986 w Rzeszowie. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 15-26.

Gedl M. 1989. Problemy grupy tarnobrzeskiej. In A. Barłowska and E. Szałapata (eds), Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej. Materiały z konferencji 12-14 listopada 1986 w Rzeszowie. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 27-42.

Geyko A. 2011. Goncharstvo naselennya skifskogo chasu Dniprovskogo Lisostepnovogo Livoberezhzhya. Poltava: ASMI.

Ignaczak M. 2008. Wzorce kulturowe lasu/lasostepu strefy pontyjskiej w niżowych zespołach kręgu łużyckiego. In J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz and M. Szmyt (eds), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 141-165.

Ignaczak M. 2011. Rola szlaków międzymorza w rozwoju społeczeństw kultury łużyckiej u schyłku epoki brązu i w początkach wczesnej epoki żelaza. In M. Ignaczak, A. Kośko and M. Szmyt (eds), Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. przed Chr. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 387-396.

Ignaczak M. 2016. Elementy kulturowe lasostepu pontyjskiego we wczesnej epoce żelaza na Niżu Polskim w świetle materiałów ceramicznych (650-520/470 BC). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kadrow S. 2001. U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu epoki brązu w Europie środkowej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Kłosińska E. M. 2001. Czekan żelazny z miejscowości Werchrata, pow. Lubaczów. Archeologia Polski Środkowowschodniej 6, 219-221.

Kłosińska E. M. 2007a. Issues of the East- and Central-European contacts of the Lublin Region in the younger Bronze Age and the early Iron Age in the light of existing research and sources. In J. Baron and I. Lasak (eds), Long distance trade in the Bronze Age and Early Iron Age. Materiały z Konferencji we Wrocławiu 19-20 kwietnia 2005 (= Studia Archeologiczne 40). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 269-290.

Kłosińska E. M. 2007b. Lubelszczyzna i Ukraina w młodszych odcinkach epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza – pytania o losy wspólne i niewspólne. In L. Bakalarska (ed.), Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Łańcut (26-28 X 2005 r.). Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 226-249.

Kłosińska E. M. 2007c. Nowe zabytki brązowe wschodniej proweniencji z Lubelszczyzny. Archeologia Polski Środkowowschodniej 9, 273-278.

Kłosińska E. M. 2007d. Unknown artefacts from Topornica and Wieprzec, Zamość commune, obtained from private collections and from archaeological institutions in the Lublin region. Sprawozdania Archeologiczne 59, 345-391.

Kłosińska E. M. 2008. Nowe znaleziska brązowe ze Starego Machnowa, pow. tomaszowski. Archeologia Polski Środkowowschodniej 10, 237-248.

Kłosińska E. M. 2009. Kilka uwag na temat militariów ludności kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie. In H. Taras and A. Zakościelna (eds), Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi. Lublin: Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 245-258.

Kłosińska E. M. 2013. Research problems of the Lusatian culture in the Early Iron Age in the Lublin region in the light of new archaeological findings. In J. Kolendo, A. Mierzwiński, S. Moździoch and L. Żygadło (eds), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 349-364.

Kowalski-Bilokrylyy J. 2012. Chronologia grupy zachodniopodolskiej scytyjskiego kręgu kulturowego. Materyiali i Doslidzhennya z Arheologii Arkheologii i Volini 16, 160-189.

Kozak D. 2012. Poselennya Nevriv, Slovyan ta Germantsiv na Stiri. Kiiv: Natsionalna Akademiya Nauk Ukraini, Instytut Arkheologii.

Krąpiec M. and Szychowska-Krąpiec E. 2013. Analiza dendrochronologiczna drewna z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012. In A. Jaszewska and S. Kałagate (eds), Wicina. Badania archeologiczne w latach 2008-2012 oraz skarb przedmiotów pochodzących z Wiciny (= Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza 5). Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeo-logicznej, 371-417.

Kristiansen K. 1998. Europe before history. Cambridge: Cambridge University Press.

Łoźny L. 1981. Grocik scytyjski z Czekanowa, woj. Siedlce. Wiadomości Archeologiczne 46(2), 241-242.

Mazurek M. 2013. Tarnobrzeska kultura łużycka. In J. Okoński and M. Mazurek (eds), Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 11-16 (A4/68-73) w Łące, gm. Trzebownisko. 2: Analiza. Wybór fotografii. Unpublished materials. Archive of the Rzeszów Foundation of Archaeological Centre. Rzeszów, 42-57, 87-89.

Mazurek M. and Okoński J. 2013a. Wstęp. In M. Mazurek and J. Okoński (eds), Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 28 (A4/9) w Rozborzu, gm. Przeworsk I(1). Unpublished materials. Archive of the Rzeszów Foundation of Archaeological Centre. Rzeszów, 4-7.

Mazurek M., Okoński J. 2013b. Wstęp. In M. Mazurek and J. Okoński (eds), Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 42 (A4/8) w Rozborzu, gm. Przeworsk I(1). Unpublished materials. Archive of the Rzeszów Foundation of Archaeological Centre. Rzeszów, 3-5.

Medvedskaya I. N. 1992. Periodizaciya skifskoy arhaiki i Drevniy Vostok. Sovetskaya Arheologiya 3(1992), 86-107.

Melyukova A. I. 1964. Vooruzhenie Skifov. Arheologiya SSSR (= Svod Arheologicheskih Istochnikov, v. D 1-4). Moskva: Nauka.

Michalak A. and Jaszewska A. 2011. Katalog zabytków metalowych. In A. Jaszewska (ed.), Wicina. Katalog zabytków metalowych. Zielona Góra: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział Lubuski, 55-291.

Michalski J. 1982. Pracownia odlewnictwa brązu w Zawadzie, woj. tarnobrzeskie. In Z. Bukowski (ed.), Pamiętnik Muzeum Miedzi 1. Legnica: Wydawnictwa Przyjaciół Nauk w Legnicy, 199-207.

Miraś I. and Twardowski W. 2009. Pochówek z zausznicami gwoździowatymi z Kolonii Bąkowca, pow. Kozienice, stan. 1. In S. Czopek and K. Trybała-Zawiślak (eds), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 449-458.

Mogilov O. 2003. Detali kinskogo sporyadzhennya u pamiatkakh Zakhidnopodilskoy grupi Skifskogo chasu. Arkheologiya 2, 74-83.

Moskwa K. 1982. Tendencje rozwoju grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. In M. Gedl (ed.), Południowa strefa kultury łużyckiej i powiązania tej kultury z południem. Kraków, Przemyśl: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 301-315.

Moszyński K. 1954. O Neurach Herodota. Lud 41, 134-152.

Niemiec Ł. 2007. Żelazne kiełzno z cmentarzyska w Wierzawicach, pow. Leżajsk, stan. 18 na tle podobnych metalowych zabytków z terenu Polski we wczesnej epoce żelaza. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 28, 45-58.

Niemiec Ł. 2009. Niektóre elementy rzędu końskiego w materiałach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. In S. Czopek and K. Trybała-Zawiślak (eds), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 407-413.

Pelisiak A. 2018. Centrum i peryferia osadnictwa w neolicie i wczesnej epoce brązu na wschodnim Podkarpaciu i we wschodniej części polskich Karpat (= Collectio Archaeologica Ressovien-sis 38). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Petrenko W. G. 1967. Pravoberezhe Srednego Pridneproviya v V-III vv. do n.e. (= Arkheologiya SSSR D. 1-4). Moskva: Nauka.

Petrenko W. G. 1978. Ukraschenya Skifii VII-III vv. do n. e. (= Arkheologiya SSSR D. 1-4). Moskva: Nauka.

Poradyło W. 1995. Materiały z dawnych badań na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej, przechowywane w muzeach w Przemyślu i Krakowie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 16, 23-118.

Szpunar A., Szpunar B. and Kuś M. 2009. Osada z wczesnej epoki żelaza w Gorzycach, pow. Tarnów, stan. 3, w świetle dotychczasowych badań. In S. Czopek and K. Trybała-Zawiślak (eds), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 415-440.

Sadowski S. 2012. Nowe znalezisko czekana typu scytyjskiego z południowo-wschodniej Polski. In W. Blajer (ed.), Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae. Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 385-390.

Trybała-Zawiślak K. 2012. Kłyżów, stan. 2 i Mokrzyszów, stan. 2 – cmentarzyska ciałopalne z wczesnej epoki żelaza (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 21). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Trybała-Zawiślak K. 2015. Przestrzeń i czas – cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w kontekście rozplanowania grobów (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 35). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Trybała-Zawiślak K. 2019. Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo-wschodniej – dynamika zmian i relacje kulturowe. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Valde-Nowak P. 2004. Neolit. Lessowe centra i górskie peryferia. In D. Abłamowicz and Z. Śnieszko (eds), Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolniczo-hodowlanej. Studia z obszaru Polski. Katowice: Muzeum Śląskie w Katowicach, 383-394.

Opublikowane

2020-12-16

Jak cytować

Trybała-Zawiślak, K. (2020). The Chotyniec agglomeration and its importance for interpretation of the so-called Scythian finds from south-eastern Poland. Sprawozdania Archeologiczne, 72(2). https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.1865