Cemetery at Obrażejowice, Radziemice commune. New sources for research on the Przeworsk culture in the Younger Pre-Roman and Early Roman periods in Western Małopolska

Authors

  • Anna Lasota-Kuś Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA71.2019.013

Keywords:

cemetery, Przeworsk culture, Younger Pre-Roman period, Roman period

Abstract

In 2019, test excavations and surface surveys were carried out on an accidentally discovered Przeworsk culture cemetery at Obrażejowice, Comm. Radziemice. The materials recovered during the research should be dated to the Younger Pre-Roman period (phases A2, A3, and A3/B1) as well as Early, and probably Younger, Roman period (phases B1, B2, B2/C1). It is worth noting that the finds represent “pure” Przeworsk culture, since fragments of Celtic vessels have not as yet been identified.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Almgren O. 1923. Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen (= Mannus-Bibliothek 32). Leipzig: Verlag von Curt Kabitzsch.

Andersson K. 1990. Berlocker och berlocktillverkare. Några nya infallsvinklar vid studied av guldberlocker. Forvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forsking 85, 239-254.

Andrzejowski J. 1998. Nadkole 2. A cemetery of the Przeworsk Culture in Eastern Poland (= Monumenta Archaeologica Barbarica 5). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Andrzejowski J. and Maciałowicz A. 2017. Między Północą a Południem. Zespół osadniczy z późnej epoki żelaza w Jarnicach nad Liwcem w świetle dalekosiężnych powiązań. Wiadomości Archeologiczne 68, 179-234.

Bochnak T. 2014. Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bodzek J. and Dobrzańska H. 2014. Starożytne monety rzymskie znalezione w Mysławczycach. In R. Madyda-Legutko and J. Rodzińska-Nowak (eds.), Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. Kraków: Instytut Archeologii UJ, 303-315.

Bursche A., Kaczanowski P. and Rodzińska-Nowak J. 2000. Monety rzymskie z Jakuszowic. In R. Madyda-Legutko and T. Bochnak (eds.), Superiores Barbari. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego. Kraków: Instytut Archeologii UJ, 101-130.

Czarnecka K. 1990. Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Czarnecka K. 2007. Oblin. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südmasowien (= Monumenta Archaeologica Barbarica 13). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Dąbrowska T. 1988. Wczesne fazy kultury przeworskiej. Chronologia – zasięg – powiązania. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.

Dąbrowska T. 1997. Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien (= Monumenta Archaeologica Barbarica 3). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Dąbrowska T. 2008. Młodszy okres przedrzymski na Mazowszu i zachodnim Podlasiu (= Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 7). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.

Domański G. 1992. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. In K. Wachowski and G. Domański (eds.), Wczesnopolskie cmentarzysko z Starym Zamku. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, 101-137.

Dulęba P. and Wysocki P. 2016. New data regarding the question of interregional contacts in the Iron Age. Results of a surface survey in Czechy, Kraków district. Sprawozdania Archeologiczne 68, 301-325.

Godłowski K. 1985. Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim (= Prace Komisji Archeologicznej 23). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN.

Godłowski K. and Wichman T. 1998. Chmielów Piaskowy. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im Świętokrzyskie-Gebirge (= Monumenta Archaeologica Barbarica 6). Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

Kokowski A. 1997. Die Schlossbeschläge und die Schüssel aus dem nördlichen Barbaricum in der römischen Kaiserzeit und frühen Völkerwanderungszeit. Klasyfikacja zabytków archeologicznych 2. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kordowska M. and Kowalska K. 2018. Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą (= Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina 7). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica.

Kostrzewski J. 1919. Die ostgermanische Kultur der Spätlatènezeit (= Mannus-Bibliothek 18). Leipzig – Würzburg: C. Kabitzsch.

Lasota-Kuś A. and Przybyła M. M. in preparing. Wyniki badań magnetycznych przeprowadzonych na stanowisku 13 w Obrażejowicach, gm. Radziemice.

Liana T. 1970. Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim. Wiadomości Archeologiczne 35, 429-491.

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J. and Zagórska-Telega J. 2010. Złote wisiorki z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, gm. Sanok. In A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada and J. Schuster (eds.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin (= Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina 2). Łódź – Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica.

Machajewski H. 1998. Die Fibeln der Gruppe V, Serie 8, im östlichen Teil Mitteleuropas. In J. Kunow (ed.), 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren (= Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 5). Wünsdorf: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, 187-196.

Margos U. and Stąporek M. 2001. Jeszcze jeden wczesnorzymski zespół z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Lasach, pow. Sztum. Pomorania Antiqua 18, 249-272.

Müller von A. 1956. Die birnen- und kugelförmigen Anhänger der älteren römischen Kaiserzeit. Offa 15, 93-114.

Patalan K. 2017. Der Halsschmuck aus Grab 81 von Sörup II und sein stilistischer und technologischer Hintergrund. In B. V. Eriksen, A. Abegg-Wigg, R. Bleile and U. Ickerodt (eds.), Interaktion ohne Grenzen. Interaction without borders 1. Schleswig: Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, 321-333.

Poleska P. 1986. Osada grupy tynieckiej na stan. 1 w Przemęczanach, woj. krakowskie. Materiały Archeologiczne 23, 135-182.

Poleska P. 2006. Celtycki mikroregion osadniczy w rejonie podkrakowskim (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 2). Kraków: Muzeum Archeologiczne.

Rudnicki M. 2006. Importy rzymskie z Pełczysk. In E. Droberjar and O. Chvojka (eds.), Archeologie barbarů 2006, Sborník príspevků z II. protohistorické konference. České Budĕjovice 21. – 24.11.2006 (= Archeologické Výzkumy v Jizních Čechách, Supplementum 3/1). České Budĕjovice, 93-112.

Rudnicki M. 2009. Besiedlungs- und Kulturveränderungen in Kleinpolen während der späten Latènzeit und zu Beginn der älteren Römischen Kaiserzeit. In V. Salač and J. Bemmann (eds.) Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Praha-Bonn: Archeologický ústav AV ČR, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 289-330.

Rudnicki M. 2012. Finds and Context of Şimleul Silvaniei Type Bracelets North of the Carpathians and the Sudety. In S. Berecki (ed.), Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin. Proceedings of the international colloquium from Târgu Mureş 7-9 October 2011. Târgu Mureş: Editura MEGA, 461-492.

Rudnicki M. and Miłek S. 2011. New evidence on contacts between Pre-Roman Dacia and territory of Central Poland. Acta Archaeologica Carpathica 46, 117-143.

Rustoiu A. 1996. Metalurgia bronzului la daci (sec. II î. Chr. – sec. I d. Chr.). Tehnici, ateliere şi produse de bronz (= Bibliotheca Thracologica 15). Bucureşti: Institutul Român de Tracologie.

Downloads

Published

2019-12-29

How to Cite

Lasota-Kuś , A. (2019). Cemetery at Obrażejowice, Radziemice commune. New sources for research on the Przeworsk culture in the Younger Pre-Roman and Early Roman periods in Western Małopolska . Sprawozdania Archeologiczne, 71, 341–358. https://doi.org/10.23858/SA71.2019.013

Issue

Section

Field Survey and Materials