The most recent monograph on the Kashubian burrows in the Bronze and Iron Ages, in other words, how some archaeologists find themselves in the post-truth world

Autor

  • Jacek Gackowski Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University in Toruń

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA70.2018.016

Słowa kluczowe:

burrows, Kashubian Lake District, Bronze Age, Early Iron Age

Abstrakt

This text presents some critical comments on the most recent monograph by Radosław Janiak, referring to burrows of the Lusatian and Pomeranian Cultures from the region of the Kashubian Lake District. Apart from comments relating to ordinal and periodisation issues, the reviewer mainly stressed the research approach assumed in the monograph in question, unjustified from the viewpoint of the present studies on prehistory. This approach leads to formulating conclusions not supported either by the existing source materials, or particularly in the course of non-scientific reasoning proposed by the author. Unfortunately, the latter has very little in common with the contemporary theory of studies on prehistoric cultures. Finally, it should be stressed that indeed, Radosław Janiak prepared a relatively extensive work, however he considers stone burial mounds as separate objects, excluded from their cultural context of that time.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamik J. 2012. Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu na terenie ziem polskich w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 18). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Blajer W. 1993. Przyczynek do badań nad zróżnicowaniem kulturowym Pomorza w środkowej epoce brązu. In F. Rożnowski (ed.), Miscellanea archaeologica Thaddaeo Malinowski dedicata guae Franciscus Rożnowski redigendum curavit, Słupsk-Poznań: Academia Paedagogica in Urbe Słupsk, 47-55.

Bukowski Z. 1998. Pomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe. d’Ancona M. 2018. Postprawda. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Dąbrowski J. 1980. Przydatność ceramiki łużyckiej dla podziałów kulturowych. In M. Gedl (ed.), Zróżnicowanie wewnętrzne kultury łużyckiej. Materiały z konferencji zorganizowanej w ramach problemu resortowego R. III. 6: Pradzieje Polski na tle porównawczym, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 35-55.

Dąbrowski J. 1990. Beiträge zur Mittelbronzezeit Nord-Polens. In B. Chropovský and J. Herrmann (eds.), Beiträge zur Geschichte und Kultur der Mitteleuropäischen Bronzezeit 2, Berlin-Nitra: Zentralinstitut für alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR, Reprographisches Zentrum des Archäologischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 119-127.

Dąbrowski J. 2005. Na styku kultur. Specyfika metali epoki brązu w północnej Polsce. Pomorania Antiqua 20, 73-95.

Dąbrowski J. 2009. Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Dzięgielewski K. 2010. Expansion of the Pomeranian Culture in Poland during the Early Iron Age: remarks on the mechanism and possible causes. In K. Dzięgielewski, M. S. Przybyła and A. Gawlik (eds.), Migration in Bronze and Early Iron Age Europe (= Prace Archeologiczne 63. Studia). Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 173-196.

Dzięgielewski K. 2012. Problemy synchronizacji danych paleoklimatycznych i archeologicznych na przykładzie tzw. wahnięcia subatlantyckiego. In W. Blajer (ed.), Peregrinationes Archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae. Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 109-119.

Eggers H. J. 1936. Das Fürstengrab von Bahn, Kr. Greifenhagen und die germanische Landnahme in Pommern. Baltische Studien. Neue Folge 38, 1-47.

Fudziński M., Fudziński P., Krzysiak A., Cymek L. and Rożnowski F. 2005. Faza wielkowiejska a kultura łużycka i kultura pomorska – Nowa próba ustalenia wzajemnych relacji. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Aktualne problemy kultury łużyckiej na Pomorzu. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 47-59.

Grzelakowska E. 1989. Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w północnej części Borów Tucholskich (= Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 11). Łódź.

Janiak R. 2014. Kurhany z młodszych okresów epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Pojezierzu Kaszubskim. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Janiak R. 2017. Abaut the burial-free kurgans once again. Sprawozdania Archeologiczne 69, 421-431.

Kittel P. 2005. Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji osadnictwa pradziejowego (= Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego 4). Łódź.

Kneisel J. 2016. Twarze Europy – naczynia antropomorficzne późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. In B. Gediga, A. Grossman and W. Piotrowski (eds.), Europa w okresie od VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa do I wieku naszej ery. Biskupin-Wrocław: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (= Biskupińskie Prace Archeologiczne 11), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (Prace Komisji Archeologicznej 21), 391-413.

Kowalski A. P. 2009. O posługiwaniu się znakami przez ludność tzw. kultury pomorskiej. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Między kulturą łużycką a kulturą pomorską. Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 125-134.

Kurnatowski S. 1992. Próba oceny zmian zaludnienia ziem polskich między XIII w. p.n.e. a IV w. n.e. In K. Kaczanowski, S. Kurnatowski, A. Malinowski and J. Piontek (eds.). Zaludnienie ziem polskich między XIII w. p.n.e. a IV w. n.e. – materiały źródłowe, próba oceny (= Monografie i Opracowania 342; Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski 24). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 15-111.

Megaw V. 2005. Notes on two Belt-Plates of Early La Tène Type from Northern Poland. Pomorania Antiqua 20, 257-276.

Mierzwiński A. 1994. Przemiany osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Śląsku. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Ostoja-Zagórski J. 1976. Ze studiów nad zagadnieniem upadku grodów kultury łużyckiej. Slavia Antiqua 23, 39-73.

Ostoja-Zagórski J. 1982. Przemiany osadnicze, demograficzne i gospodarcze w okresie halsztackim na Pomorzu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Ostoja-Zagórski J. 1995. Postłużyckie struktury gospodarcze. Próba rekonstrukcji. In T. Węgrzynowicz, M. Andrzejowska, J. Andrzejowski and E. Radziszewska (eds.), Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno? Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 37-42.

Podgórski J. T. 1992. Fazy cmentarzysk kultury łużyckiej i pomorskiej na Pomorzu Wschodnim. In S. Czopek (ed.), Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 199-215.

Rzepecki S. 2016. From potatoes to barrows, or there and back again. Sprawozdania Archeologiczne 68, 409-419.

Szamałek K. 2009. Procesy integracji kulturowej w młodszej epoce brązu i początkach epoki żelaza na Pojezierzu Wielkopolskim. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wołągiewicz R. 1979. Kultura pomorska a kultura oksywska. In T. Malinowski (ed.), Problemy kultury pomorskiej. Koszalin: Muzeum Okręgowe Koszalin, 33-69.

Woźniak Z. 1979. Chronologia młodszej fazy kultury pomorskiej w świetle importów i naśladownictw zabytków pochodzenia południowego. In T. Malinowski (ed.), Problemy kultury pomorskiej. Koszalin: Muzeum Okręgowe Koszalin, 125-148.

Woźniak Z. 2010. Kontakty mieszkańców ziem polskich ze światem celtyckim u schyłku okresu halsztackiego i we wczesnym okresie lateńskim. Przegląd Archeologiczny 58, 39-104.

Opublikowane

2018-12-16

Jak cytować

Gackowski , J. (2018). The most recent monograph on the Kashubian burrows in the Bronze and Iron Ages, in other words, how some archaeologists find themselves in the post-truth world. Sprawozdania Archeologiczne, 70, 339–351. https://doi.org/10.23858/SA70.2018.016

Numer

Dział

Dyskusje i polemiki