Bradatica from the Strzelińskie Hills

Authors

  • Ewa Anna Lisowska Institute of Archaeology, Wrocław University

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA69.2017.017

Keywords:

early Middle Ages, Sudetes Foreland, Strzelińskie Hills, Great Moravian influences, battleaxes of bradatica type, traces of settlement in the vicinity of rock shelters

Abstract

The excavations in the Strzelińskie Hills, regularly conducted for more than 10 years led to discoveries of many interesting sites. In 2015 was examined the area of the Borowe Skałki located on the slopes of the Gromnik - the highest peak of the Strzelińskie Hills. In the vicinity of the rock outcrops were encountered traces of settlements from the Upper Palaeolithic, the Mesolithic, the Iron Age as well as the early and late Middle Ages. Also an iron battleaxe, the so-called bradatica was found associated with the Great Moravian influence. This artefact belongs to relatively rare finds. From the area of south-west Poland it is the seventh battleaxe of this type, and yet one of the best preserved. This find sheds a new light on the other artefacts from the early Middle Ages in the Strzelińskie Hills, which allow to identify new links between this part of the Sudetes Foreland an the Great Moravian sphere of influence.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartošková A. 1986. Slovanské depoty želených předmětů v Československu (= Studie Archeologického Ústavu Československé Akademie Věd v Brně 13). Praha: Academia.
Bierman F., Kieseler A. and Nowakowski D. 2011. Mittelalterliche Herrschafts- und Siedlungsstrukturen in Niederschlesien am Biespiel von Köben (Chobienia on der Oder). Prähistorische Zeitschrift 86, 100-132.
Czechowski F., Jaworski K. and Hojniak M. 2016. Organic matter on the so-called Silesian type early medieval iron bowls. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 58, 129-146.
Dostál B. 1966. Slovanská pohřebiště za středni doby hradištni na Moravě. Praha: Academia.
Fokt K. 2010. Pierwszy etap badań opuszczonych osad wiejskich na Wzgórzach Strzelińskich. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 52, 263-278.
Fokt K. and Legut-Pintal M. 2014. Wzgórza Strzelińskie. Silesia Antiqua 49, 221-224.
Fokt K. and Legut-Pintal M. 2016. Zanikłe wsie Wzgórz Strzelińskich: stan i perspektywy badań. In P. Nocuń et al. (eds.) Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań. Chorzów: Muzeum ”Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 113-146.
Friesinger H. 1972. Waffenfunde des neunten und zehnten Jahrhunderts aus Niederöstereich. Archaeologia Austriaca 52, 43-64.
Ginalski J. 1997. Wczesnośredniowieczne depozyty przedmiotów żelaznych z grodziska „Fajka” w Trepczy koło Sanoka. Sprawozdania Archeologiczne 49, 221-241.
Ginalski J., Glinianowicz M. and Kotowicz P.N. 2013. Elementy „południowe” w kulturze materialnej mieszkańców Kotliny Sanockiej w IX-X w. In J. Garncarski (ed.), Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i we wczesnym średniowieczu. Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 381-432.
Hrubý V. 1955. Staré Město. Velkomoravské Pohřebiště „Na Valách”. Praha: Nakl Československé Akademie věd.
Jahn M. 1937. Der Burgwall von Poppschütz, Kr. Freystadt. Altschlesien 7, 93-112.
Jaworski K. 2005. Grody w Sudetach w VIII-X w. Wrocław: I-Bis.
Jaworski K. 2005a. Die Eisenschatzfunde des 9. Jh. von den Burgwällen im Süden Niederschlesiens. In P. Kouřil (ed.), Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz, Mikulčice, 25.-26. 5. 2004 (= Spisy Archeologického ústavu AVČR Brno 25). Brno: Archelogický Ústav Akademie Věd České Republiky, 359-374.
Jaworski K. 2012. Nowe velkomoraviana z grodziska z końca IX i początku X wieku w Gilowie na Dolnym Śląsku. In J. Doležel and M. Wihoda (eds.), Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k 60. narozeninám přáelé, kolegové a žáci. Brno: Archelogický Ústav Akademie Věd České Republiky, 209–234.
Jaworski K. 2014. Christian Great Moravia and Silesian lands at the turn of the 9th and 10th centuries. In P. Kouřil et al. (eds.), 1150 Years Since the Arrival of Thesalloniki Brothers in Great Moravia. Brno: The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 172-181.
Jaworski K. and Pankiewicz A. 2007. Badania archeologiczne na szczycie Gromnika po II wojnie światowej. In K. Jaworski and A. Pankiewicz (eds.), Gromnik. Z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu. Wrocław: I-Bis, 79-121.
Jaworski K. and Pankiewicz A. 2008. Wczesno- i późnośredniowieczne założenie obronne na
górze Gromnik na Wzgórzach Strzelińskich. Badania w 2005 roku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 50, 209-234.
Jaworski K. and Pankiewicz A. 2008a. Archeological investigation on the summit of Gromnik
(Rummelserg) 2005-2008. In K. Jaworski and A. Pankiewicz (eds.), Mount Gromnik (Rummelsberg). From the History of Settlement and Management. Wrocław: I-Bis, 51-100.
Jaworski K. and Pankiewicz A. 2008b. Badania na grodzisku z końca IX- początku X wieku w Gilowie koło Niemczy w latach 2004-2006. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 50, 179-207.
Jaworski K. and Rzeźnik P. 1994. Kontakty z Morawami i (lub) Czechami około IX/X wieku w świetle nowych danych z badań w Gilowie w 1992 roku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 35, 307-328.
Jaworski K. and Wójcik A. 1997. Przedmioty wykonane z surowców skalnych z grodziska w Gilowie, woj. Wałbrzyskie. Acta Universitatis Wratislaviensis 1924 (= Studia Archeologiczne 29). Wrocław: Wydawnictwo UWr., 115-149.
Klanica Z. 2006. Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště 1. Brno: Archelogický Ústav Akademie Věd České Republiky.
Konczewska M. and Konczewski P. 2010. Góry Złote. Silesia Antiqua 46, 171-176.
Kotowicz P. 2009. Dwie wczesnośredniowieczne bradatice z południowej Lubelszczyzny. In H. Taras and A. Zakościelna (eds.) Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 383-396.
Kotowicz P. 2014. Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog Źródeł (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 30). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Kurtz H. 1936. Slawische Bodenfunden in Schlesien. Breslau: Priebatsch.
Lisowska E. 2011. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku nr 1 w Romanowie – kamieniołomie, gm. Przeworno, woj. dolnośląskie, obszar AZP 89-29. Wrocław (Archive of Voivodship Office for the Protection of Monuments in Wrocław).
Lisowska E. 2013. Wydobycie i dystrybucja surowców kamiennych we wczesnym średniowieczu na Dolnym Śląsku. Wrocław: I-Bis.
Lodowski J. 1980. Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X w.). Podstawy osadnicze i gospodarcze. Wrocław: Ossolineum.
Měřínský Z. 2005. Mikulčice – Das Gräberfeld bei der IX. Kirche. Verlauf der Forschung und Fundsachlage. In P. Kouřil (ed.), Die Frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas (= Spisy Archeologického ùstavu AVČR 25). Brno: Archelogický Ústav Akademie Věd České Republiky, 115-136.
Nadolski A. 1954. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu.
Pankiewicz A. 2012. Relacje kulturowe południowego Śląska i północnych Moraw i Czech w IX-X wieku w świetle źródeł ceramicznych (= Acta Universitatis Wratislaviensis 3372; Studia Archeologiczne 43). Wrocław: Wydawnictwo UWr.
Poleski J. 2004. Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Poleski J. 2013. Małopolska w VI-X wieku. Studium archeologiczne. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”.
Poulik J. 1948. Staroslovanská Morava. Praha: Státni Archeologicki Ústav.
Ruttkay A. 1976. Waffen und Reiterausrüstung des bis 9. zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slovakei (II). Slovenská Archeologiá 24/2, 119-216.
Rzeźnik P. 1997. Wznowienie badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Gostyniu gm. Gaworzyce. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 39, 263-28.
Rzeźnik P. 1998. Paciorki szklane z wczesnośredniowiecznego grodziska w Gostyniu na Dolnym Śląsku. In H. Kóčka-Krenz and W. Łosiński (eds.), Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 380-391.
Rzeźnik P. 2008. A set of early medieval sheet iron bowls from Gromnik. A study of a deposit partly reclaimed for archaeology. In K. Jaworski and A. Pankiewicz (eds.), Mount Gromnik (Rummelsberg). From the History of Settlement and Management. Wrocław: I-Bis, 161-178.
Samborski P., Myślecki B. and Mackiewicz M. 2016. Witostowice (gm. Ziębice, woj. dolnośląskie, stan 2). Silesia Antiqua 51 (in press).
Staffa M., Mazurski K. R., Czerwiński J. and Pisarski G. 2008. Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, Przedgórze Paczkowskie A-M (= Słownik geografii turystycznej Sudetów 21), Wrocław: I-Bis.
Wiśniewski A. and Lisowska E. 2016. Sprawozdanie z badań archeologicznych w Skalicach, pow. ząbkowicki. Wrocław (Archive of Voivodship Office for the Protection of Monuments in Wrocław, delegacy in Wałbrzych).
Wiśniewski A., Lisowska E. and Traczyk A. 2015. The first geoarchaeological data on the occupation of rock shelters in Lower Silesia (SW Poland). Kvater 21, 55.

Published

2017-11-28

How to Cite

Lisowska , E. A. (2017). Bradatica from the Strzelińskie Hills . Sprawozdania Archeologiczne, 69, 409–419. https://doi.org/10.23858/SA69.2017.017

Issue

Section

Field Survey and Materials