(Review) Joanna Zagórska-Telega, Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej nadliswarciańskiego regionu osadniczego w młodszym i późnym okresie rzymskim

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2754

Downloads

Download data is not yet available.

References

Czarnecka K. 1990. Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Dąbrowska T. 2007. O rozplanowaniu cmentarzysk kultury przeworskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 25, 251-265.

DeNiro M. J., Schoeninger M. J. and Hastorf C. 1985. Effect of Heating on the Stable Carbon and Nitrogen Isotope Ratios of Bone Collagen. Journal of Archaeological Science 12, 1-7.

Ellingham S. T., Thompson T. J., Islam M. and Taylor G. 2015. Estimating temperature exposure of burnt bone – a methodological review. Science and Justice 55/3, 181-188.

Godłowski K. 1970. The Chronology of the Late Roman and Early Migration periods in Central Europe (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne 11). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J. and Zagórska-Telega J. 2002. Pozostałości miejsc kremacji z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie. In J. Andrzejowski, R. Prochowicz and A. Żórawska (eds), Varia Barbarica. Zenoni Woźniak ab amicis dicata (= Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina 1). Warszawa, Lublin: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW, 333-351.

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J. and Zagórska-Telega J. 2006. Starość nie radość. Pochówki osobników w wieku senilis z cmentarzyska kultury przewroskiej w Opatowie. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Starość – wiek spełnienia (= Funeralia lednickie. Spotkanie 8), Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 121-124.

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J. and Zagórska-Telega J. 2015. Ponowna reflekcja nad przyczynami występowania niewielkiej ilości ludzkich szczątków kostnych w grobach kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu rzymskiego oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów. In A. Michałowski, M. Teska and M. Żółkiewiski (eds), Viator per devia scientiae itinera. Studia nad problematyką okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 291-296.

Madyda-Legutko R. and Zagórska-Telega J. 2006. Szczątki zwierzęce z ciałopalnego cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, woj. śląskie, stan. 1 – komentarz archeologa. In L. Kostuch and K. Ryszewska (eds), Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności 1. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 27-40.

Nikita E. 2021. An introduction to the study of burned human skeletal remains (= Guide No. 4). Nicosia: The Cyprus Institute. Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center (STARC).

Szczepanek A. 2013. Archeotanatologia pochówków zbiorowych. Od pradziejów po czasy współczesne (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 25). Rzeszów: Wydawnictwo Mitel.

Szczepanek A. 2015. Wyniki analizy antropologicznej przepalonych kości ludzkich z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie st. 1, woj. śląskie. In R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak and J. Andrzejowski (eds), Opatów, stan. 1. Cmentarzysko kultury przeworskiej w północno-zachodniej Małopolsce. Analizy specjalistyczne (= Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina 4). Warszawa, Kraków: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 9-63.

Wiśniewska A. 1999. Podwójne i zbiorowe pochówki w kulturze przeworskiej. In A. Kokowski (ed.), Kultura przeworska 4. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cure-Skłodowskiej, 55-146.

Zagórska-Telega J. 2000. Bogaty pochówek kobiecy na cmentarzysku kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie. In R. Madyda-Legutko and T. Bochnak (eds), Superiores barbari. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 313-326.

Zagórska-Telega J. 2015. Obiekty kremacyjne z cmentarzysk kultury przeworskiej z dorzecza Liswarty z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów. Wiadomości Archeologiczne 66, 201-246.

Downloads

Published

2021-10-16

How to Cite

Wolska, B. (2021). (Review) Joanna Zagórska-Telega, Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej nadliswarciańskiego regionu osadniczego w młodszym i późnym okresie rzymskim. Sprawozdania Archeologiczne, 73(2). https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2754

Issue

Section

Reviews and short review notes