The settlement of the Baden culture at Grodkowice site 4, Wieliczka district, in the in the light of the results of excavation from 1959, 1962-163 and new analyses

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.2.3142

Keywords:

Beden culture, settlement, pottery, Geophysical Survey, petrographic analyses

Abstract

This paper presents results of excavations conducted by Zdzisław Sochacki at Grodkowice Site 4 in 1959, 1962-1963. An area of 1.15 hectares was explored during these three seasons and 50 features of the Baden culture were unearthed. The recovered materials have never been published completely. The storerooms of the Faculty of Archaeology of the University of Warsaw accommodate a collection of pottery vessels from this site, and these vessels were subjected to a number of analyses. As a result of multi-proxy approach in the analysis of the pottery, mainly examination focussing on plant macro-remains, it was possible to establish the type of the economy of the Baden culture society at the site. Mineral and petrographic analyses indicated the composition and details of vessel production. Another important aspect of the study is an attempt at establishing the chronology of the settlement in relation to the pottery style. Radiocarbon dating contributed to clarification of this issue.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcer B. 2012. Budownictwo mieszkalne i gospodarcze w neolicie ziem Polski. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Bober J. 1993. Osada kultury ceramiki promienistej w Krakowie-Nowej Hucie-Mogile w rejonie Kopca Wandy. Część I – materiały. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 16, 7-53.

Bober J. 1994. Osada kultury ceramiki promienistej w Krakowie-Nowej Hucie-Mogile w rejonie Kopca Wandy. Część II – analiza. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 17, 13-40.

Bober J. 2015. Pottery of the Baden culture in Lesser Poland on the basis of findings in the Kraków-Nowa Huta area. In M. Nowak and A. Zastawny (eds), The Baden culture around the Western Carpathians. Kraków: Krakowski Zespół do BAdań Autostrad, 221-260.

Bober J. 2018. The new features of the Baden culture from the Kraków-Cło site. In P. Valde-Nowak, K. Sobczyk, M. Nowak and J. Źrałka (eds), Multas per gentes et multa per saecula. Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant. Kraków: Institute of Archaeology Jagiellonian University in Kraków – Alter Publishing House, 503-510.

Cabalska M. 1969. Badania archeologiczne w Chełmie, pow. Bochnia. Sprawozdania Archeologiczne 21, 47-55.

Cabalska M. 1975. Osadnictwo neolityczne na stanowisku w Chełmie, pow. Bochnia. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 3, 7-40.

Furholt M. and Machnik J. 2006. Iwanowice Babia Góra I and the settlements with Baden ceramics in Little Poland. Questions concerning their duration. Sprawozdania Archeologiczne 58, 325-354.

Godłowska M. 1968. Materiały z osady kultury ceramiki promienistej w Zesławicach-Dłubni (Kraków-Nowa Huta) na stanowisku I. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 1, 91-172.

Godłowska M. 1969a. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 1965-1967 w Brzeziu, pow. Bochnia. Materiały Archeologiczne 10, 231-234.

Godłowska M. 1969b. Brzezie, pow. Bochnia. Stanowisko 1. Informator Archeologiczny 3, 35-36.

Godłowska M. and Gluza I. 1989. Radial Ware Culture classical chase. Cracow – Nowa Huta (Pleszów) Settlement. Przegląd Archeologiczny 36, 251-253.

Jacomet S. 2006. Identification of cereal remains from archaeological sites. Basel: Archeobotany Lab. IPAS, Basel University.

Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kowal T. and Rudnicka-Sterna W. 1969. Morfologia i anatomia ziarniaków krajowych gatunków rodzaju Bromus L. [Fruit morphology and anatomy of the Bromus L. species of Poland]. Monographiae Botanicae 29, 3-39.

Kruk J. and Milisauskas S. 1981. Wyżynne osiedle neolityczne w Bronocicach, woj. kieleckie. Archeologia Polski 26/1, 65-113.

Lityńska-Zając M. and Nalepka D. 2012. Człowiek a świat roślin. In S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot and A. Zalewska (eds), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1026-1035.

Marciniak A., Sobkowiak-Tabaka I., Bartkowiak M. and Lisowski M. (eds) 2015. Kopydłowo, stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 6) [Kopydłowo, site 6. Neolithic settlements from the borderlands of Kuyavia and Greater Poland (= Saved Archaeological Heritage 6)]. Pękowice, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Profil Archeo Publishing House and Archaeological Studio.

Rook E. 1971. Materiały ceramiki promienistej odkryte na stanowisku Nowa Huta-Pleszów (badania w latach 1954-1963). Materiały Archeologiczne Nowej Huty 4, 111-234.

Sochacki Z. 1963. Kultura ceramiki promienistej w Małopolsce. Maszynopis pracy doktorskiej. Archiwum UW.

Sochacki Z. 1964. Dotychczasowe badania osady neolitycznej w Grodkowicach, pow. Bochnia. Acta Archaeologica Carpathica 6/1-2, 35-39.

Sochacki Z. 1967. Studia i materiały do poznania kultury ceramiki promienistej w Małopolsce 1. Światowit 28, 33-139.

Sochacki Z. 1970. Z badań nad kulturą ceramiki promienistej w Europie. Archeologia Polski 15/2, 305-363.

Sochacki Z. 1971. Über die Bedeutung der Siedlung in Grodkowice (Kleinpolen) zur Problematik der Kultur der Radialverzierzierten Keramik. Acta Archaeologica Carpathica 12, 49-59.

Sochacki Z. 1980. Kultura ceramiki promienistej w Europie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Sochacki Z. 1988. Zespół osadniczy kultury ceramiki promienistej w Krakowie-Zesławicach. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S. and Ziaja W. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica 91/2, 143-170.

Schweingruber F. H. 1978. Microscopic Wood Anatomy. Zurich: Swiss Federal Institute of Forestry Research.

Zastawny A. 1999. Uwagi na temat chronologii osadnictwa kultury badeńskiej w zachodniej części Małopolski. Sprawozdania Archeologiczne 51, 9-55.

Zastawny A. 2000. Kultura badeńska w regionie wielicko-bocheńskim. Sprawozdania Archeologiczne 52, 9-47.

Zastawny A. 2011. Chronologia i formy oddziaływań kompleksu badeńskiego w Małopolsce [Chronologie a formy vlivů badenského komplexu v Malopolsku]. In M. Popelka and R. Šmidtová (eds), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí – 2009 (= Praehistorica 29). Praha: Ústav pro archeologii FFUK Praha, 431-449.

Zastawny A. 2014. Neolityczne osadnictwo strefy „piaskowej” południowego obrzeżenia doliny Wisły pod Krakowem w świetle badań na stanowisku 13 w Kokotowie, gm. Wieliczka, woj. małopolskie. Raport 9, 11-52.

Zastawny A. 2015. Nowe wyniki pomiaru wieku dla materiałów kultury badeńskiej w późnym neolicie Małopolski. Przegląd Archeologiczny 68, 87-123.

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Borowska, A. (2022). The settlement of the Baden culture at Grodkowice site 4, Wieliczka district, in the in the light of the results of excavation from 1959, 1962-163 and new analyses. Sprawozdania Archeologiczne, 74(2), 165–188. https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.2.3142

Issue

Section

Field Survey and Materials