Jan Gurba PhD, DSc (15 February 1929 – 30 October 2021)

Authors

  • Anka Zakościelna Instytut Archeologii UMCS w Lublinie

Downloads

Download data is not yet available.

References

Goworczyk T. 1988. Bibliografia prac doc. Dr. Jana Gurby (= Bibliografie Osobowe 16). Lublin: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Biblioteka Główna.

Gurba J. 1955. Grób psa kultury ceramiki sznurowej we wsi Strzyżów, gm. Horodło, pow. Hrubieszów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F (1950). Nauki Filozoficzne i Humanistyczne 5, 159-168.

Gurba J. 1957a. Naczynie z wczesnej epoki brązu z Jurkowa, pow. Pińczów. Sprawozdania Archeologiczne 4, 187-190.

Gurba J. 1957b. Materiały do badań nad neolitem Małopolski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F (1954). Nauki Filozoficzne i Humanistyczne 9, 129-178.

Gurba J. 1958. Importy rzymskie z województwa lubelskiego. Archeologia 7/2 (1955), 150-165.

Gurba J. 1959. Cmentarzysko kultury czasz lejowatych w miejscowości Strzelce Kolonia, pow. Puławy. Sprawozdania Archeologiczne 5, 259-267.

Gurba J. 1961. Neolithic Settlements on the Lublin Loess Upland. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B (1960). Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia 15, 211-233.

Gurba J. 1973. Kultura lubelsko-wołyńskiej ceramiki malowanej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F (1973). Nauki Filozoficzne i Humanistyczne 28, 83-94.

Gurba J. 1978. Starożytne i wczesnośredniowieczne osadnictwo Lubelszczyzny (przeobrażenia środowiska geograficznego). Z zagadnień kultury ludowej 1, 7-36.

Gurba J. 1982. Kamienna ikonka z wyobrażeniem Chrystusa z Czermna-Czerwienia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F (1980/1981). Nauki Filozoficzne i Humanistyczne 35/36, 25-29.

Gurba J. 1983. Uwarunkowania środowiskowe osadnictwa społeczeństw wczesnośredniowiecznych na przykładzie Lubelszczyzny. In J. K. Kozłowski and S. K. Kozłowski (eds), Człowiek i środowisko w pradziejach. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 322-326.

Gurba J. 1986. Kompleks osadniczy Czerwień-Czermno w świetle najnowszych badań archeologicznych. Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego: Humanistyka 25/2 (1982), 43-46.

Gurba J. 1989a. Kultura pucharów lejkowatych. In J. Kmieciński (ed.), Od paleolitu do środkowego okresu lateńskiego. 1. Epoka kamienia (= Pradzieje Ziem Polskich I: 1). Warszawa, Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 217-232.

Gurba J. 1989b. Kultura amfor kulistych. In J. Kmieciński (ed.). Od paleolitu do środkowego okresu lateńskiego. 1. Epoka kamienia (= Pradzieje Ziem Polskich I: 1). Warszawa, Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 232-262.

Gurba J. 2004. Wczesnośredniowieczny Czerwień i Grody Czerwieńskie na pograniczu polskoruskim. In H. Maruszczak and Z. Michalczyk (eds), Geograficzne problemy pogranicza Europy Zachodniej i Wschodniej. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 53-60.

Kruk J. 1973. Studia osadnicze nad neolitem Wyżyn Lessowych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Kurzątkowska U. 2007. Materiały do bibliografii pracowników Instytutu Archeologii UMCS w latach 1945-2005. In J. Gurba and J. Libera (eds), 60 lat archeologii w UMCS. Podsumowanie ostatniego dziesięciolecia. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 173-380.

Nogaj-Chachaj J. 1993. Środowisko geograficzne a osadnictwo na Płaskowyżu Nałęczowskim w młodszej epoce kamienia (= Archeologiczne Listy 39). Lublin: Katedra Archeologii UMCS.

Nogaj-Chachaj J. 2004. O roli człowieka w przekształceniu środowiska przyrodniczego w holocenie na Płaskowyżu Nałęczowskim. In J. Libera and A. Zakościelna (eds), Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 63-72.

Rydzewski J. 1986. Przemiany stref zasiedlenia na wyżynach lessowych zachodniej Małopolski i epoce brązu i żelaza. Archeologia Polski 31/1, 125-194.

Śnieszko Z. 1995. Ewolucja obszarów lessowych Wyżyn Polskich w czasie ostatnich 15 000 lat (= Prace Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1496). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Downloads

Published

2022-12-21

How to Cite

Zakościelna, A. (2022). Jan Gurba PhD, DSc (15 February 1929 – 30 October 2021). Sprawozdania Archeologiczne, 74(1), 525–530. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/3194