Professor Andrzej Żaki (9th September 1923 – 4th January 2017)

Authors

  • Jan Gurba Institute of Archaeology Maria Curie-Skłodowska University

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA69.2017.025

Keywords:

kronika

Abstract

Kronika

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bargieł B. and Zakościelna A. 2003. Wykaz publikacji Prof. Dr. Andrzeja Żakiego za lata 1947-2003 In Z. Woźniak and J. Gancarski (eds.), Polonia Minor Medii Aevi. Studia ofi arowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków – Krosno: Polska Akademia Umiejętności – Muzeum Podkarpackie, 25-63.
Kadrow S. 2006. Faza rzeszowska kultury malickiej. In J.K. Kozłowski (ed.), Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie północnej części środkowej Europy. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 51-77.
Nosek S. 1967. Zarys historii badań archeologicznych w Małopolsce. Kraków – Warszawa – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Woźniak Z. 2003. Przedmowa. In Z. Woźniak and J. Gancarski (eds.), Polonia Minor Medii Aevi. Studia ofi arowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków – Krosno: Polska Akademia Umiejętności – Muzeum Podkarpackie, 15-24.
Woźniak Z. and Gancarski J. (eds.) 2003. Polonia Minor Medii Aevi. Studia ofi arowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków – Krosno: Polska Akademia Umiejętności – Muzeum Podkarpackie.
Żaki A. 1948. Osada neolityczna w Boguchwale, pow. Rzeszów. Sprawozdania PAU 49, 169-172.
Żaki A. 1949. Nowe typy neolitycznej ceramiki malowanej z okolic Krakowa. Przegląd Archeologiczny 8, 318-325.
Żaki A. 1949. Pierwszy w Polsce grób kultury ceramiki promienistej. Sprawozdania PAU 50, 647-650.
Żaki A. 1950. Początki kultury łużyckiej w dorzeczu górnej Wisły. Annales Universitatis Mariae-Curie Skłodowska, sec. F, 3, 1-214.
Żaki A. 1951. Czy istnieje południowomorawska grupa ceramiki malowanej. Sprawozdania PAU 52, 562-565.
Żaki A. 1955. Nowoodkryte ruiny budowli przedromańskiej na Wawelu. Studia do Dziejów Wawelu. Kraków 1, 71-111.
Żaki A. 1958. Kraków przedlokacyjny (z okazji 700-lecia nadania autonomii miastu: 1237-1957). Z Otchłani Wieków 24, 10-18.
Żaki A. 1962. Z archeologii województwa rzeszowskiego. Rocznik Przemyski 9(2), 193-223.
Żaki A. 1963. Archeologia gór: problemy archeologii karpackiej. Acta Archaeologica Carpathica 4, 5-75.
Żaki A. 1965. Początki Krakowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Żaki A. 1965. Wawel [articles]. In Katalog zabytków sztuki w Polsce 4. Miasto Kraków. J. Szablowski (ed.) I. Wawel. Kraków: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Żaki A. 1970. Przemyśl. Słownik starożytności słowiańskich 4, 386-389.
Żaki A. 1974. Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Żaki A. 1975. Wstępne badania zamczyska Wildenburg, 1118 m n.p.m. (Alpy szwajcarskie). Acta Archaeologica Carpathica 15, 75-79.
Żaki A. 1976. Specyfi ka dawnego osadnictwa andyjskiego: osiedla obronne na szczytach. Na przykładzie Qiruvilca-Motil w północnym Peru. Archeologia 27, 90-105.
Żaki A. 1978. Archeologia Wawelu. Z Otchłani Wieków 43, 249-251.
Żaki A. 1978. Ayangay. Polskie odkrycia archeologiczne w Peru. Londyn. Zeszyty Naukowe PUNO 8.
Żaki A. 1981. Uwagi o archeologii Wyspy Wielkanocnej. Symposiones 1 [1978/1981], 231-253.
Żaki A. 1984. O pierwszych polskich wykopaliskach w Andach i o kulturze Pelon. Acta Archaeologica Carpathica 23, 271-275.
Żaki A. 1988. Jeszcze o kulturze Pelon i polskich badaniach w Andach Peruwiańskich. Acta Archaeologica Carpathica 27, 255-270.
Żaki A. 1994. Kraków wiślański, czeski i wczesnopiastowski. In J.M. Małecki (ed.), Rola Krakowa w dziejach narodu. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 41-71.
Żaki A. 2000 (ed.). Święty Wojciech i jego czasy. Materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Saint-Maurice 12-13 kwietnia 1997 roku. Kraków: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Polska Akademia Umiejętności.
Żaki A. 2007. Dzieje Świrza. Średniowiecze. Legnica: Wydawnictwo Edytor.

Published

2017-11-28

How to Cite

Gurba , J. . (2017). Professor Andrzej Żaki (9th September 1923 – 4th January 2017) . Sprawozdania Archeologiczne, 69, 469–472. https://doi.org/10.23858/SA69.2017.025

Issue

Section

Chronicle