Professor Henryk Maruszczak – on the fi fth anniversary of his death

Authors

  • Anna Zakościelna Institute of Archaeology Maria Curie-Skłodowska University
  • Jan Gurba Institute of Archaeology Maria Curie-Skłodowska University

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA69.2017.026

Keywords:

kronika

Abstract

kronika

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kardaszewska E. 1995. Prof. dr Henryk Maruszczak. In E. Jóźwik (ed.), Księga pamiątkowa Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 323-326.
Kardaszewska E. 2004. Sylwetka naukowa Profesora Henryka Maruszczaka. In E. Kardaszewska and A. Świeca (eds) Profesor Henryk Maruszczak, 50 lat działalności naukowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 9-14.
E. Kardaszewska E. 2004: Prace publikowane. In E. Kardaszewska and A. Świeca (eds.) Profesor Henryk Maruszczak, 50 lat działalności naukowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS , 15-47.
Kardaszewska E. and Łanczot M. 2012. Prof. dr Henryk Maruszczak (1922-1912). Wiadomości Uniwersyteckie 10, 22-23 [UMCS Lublin].
Łanczot M., Kardaszewska E. and Mroczek P. 2015. Profesor Henryk Maruszczak – badacz lessów. In E. Skowronek (ed.), 70 lat ośrodka geografi cznego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 281-282.
Maruszczak H. 1949. Zmiany zaludnienia woj. lubelskiego w latach 1922-1946 / The population changes in the voivodship of Lublin in the period 1822-1946. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. B: 4, 61-115.
Maruszczak H. 1951. Stan i zmiany lesistości woj. lubelskiego w latach 1830-1930. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. B: 5, 109-178.
Maruszczak H. 1971. Bułgaria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Maruszczak H. 1974. Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny w czasach prehistorycznych. In T. Mencel (ed.), Dzieje Lubelszczyzny 1. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN, 23-68.
Maruszczak H. 1991. Tendencje do zmian klimatu w ostatnim tysiącleciu i wpływ rolniczego użytkowania ziemi na środowisko przyrodnicze w czasach historycznych. In L. Starkel (ed.). Geografia Polski środowisko przyrodnicze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 182-209.
Maruszczak H. 1997 Wczesnośredniowieczne grodzisko w Guciowie na Roztoczu: wnioski z analizy jego topografi i i warunków fi zjografi cznych regionu (Przyczynek do studiów nad Grodami Czerwieńskimi). Archeologia Polski Środkowowschodniej 2, 227-236.
Maruszczak H. 1997. W sprawie lokalizacji wczesnośredniowiecznego (?) grodziska w Kosobudach na Roztoczu. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2, 298-300.
Maruszczak H. 1998. Charakterystyka gleb kopalnych i współczesnych z rejonu kurhanów neolitycznych na Grzędzie Sokalskiej (Polska SE) przy zastosowaniu metod submikromorfologicznych. Roczniki Gleboznawcze 49/3-4, 105-112.
Maruszczak H. 1999. Tendencje do zmian klimatu w ostatnim tysiącleciu i wpływ rolniczego użytkowania ziemi na środowisko przyrodnicze w czasach historycznych. In L. Starkel (ed.), Geografi a Polski środowisko przyrodnicze (2nd edition). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 180-201.
Maruszczak H. 1999 Warunki posadowienia oraz koncepcja i technika budowy wałów wczesnośredniowiecznego grodziska w Guciowie, pow. Zamość, w świetle analizy ich przekroju geologicznego. Archeologia Polski Środkowowschodniej 4, 144-147.
Maruszczak H. 1999. Grodzisko Biała Góra w Majdanie Górnym, pow. Tomaszów, woj. lubelskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 4, 154-164.
Maruszczak H. 1999. „Ogrodzisko” w Romanowie, pow. Krasnystaw, woj. lubelskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 4, 202-208.
Maruszczak H. 2001. Grodzisko w Skibicach na Wzniesieniu Grabowieckim (Polska SE) w świetle badań geologiczno-geomorfologicznych i analizy położenia. Archeologia Polski Środkowowschodniej 6, 244-254.
Maruszczak H. 2002. Osobliwości stosunków fi zjografi cznych Roztocza i ich znaczenie dla działalności człowieka w pradziejach i wczesnym średniowieczu. In B. Balcer, J. Machnik, H. Maruszczak and J. Sitek, Z pradziejów Roztocza na ziemi zamojskiej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 207-221.
Maruszczak H. 2005. Geological Stratigraphy of Quaternary Deposits Occurring at the Zwoleń Archaeological Site. In R. Schild (ed.), The Killing Fields of Zwoleń. A Middle Paleolithic Kill- Butchery-Site in Central Poland. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 29-34.

Published

2017-11-28

How to Cite

Zakościelna , A. ., & Gurba , J. . (2017). Professor Henryk Maruszczak – on the fi fth anniversary of his death . Sprawozdania Archeologiczne, 69, 473–476. https://doi.org/10.23858/SA69.2017.026

Issue

Section

Chronicle

Most read articles by the same author(s)