Burial of a mounted warrior with Ringknaufschwert-type sword from the necropolis in Ostrów, Przemyśl District

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2815

Keywords:

Ringknaufschwert, sword, weaponry, horse harness, Przeworsk culture, Early Roman period

Abstract

During the excavation of the Przeworsk culture necropolis at Site 21 in Ostrów, Przemyśl District, a richly furnished burial of a mounted warrior was found. The burial, which can be dated to the developed stage of the Early Roman period based on the grave goods, stood out through the lavishness of its grave inventory. Among other objects, the grave goods included a sword with a ring-like pommel, known as a Ringknaufschwert, two spearhead, one of them with punched decoration, and elements of horse tack. There also were ornaments and dress items, particularly noteworthy among them a gold pelta-shaped pendant decorated with granulation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Åberg N. 1919. Ostpreussen in Völkerwanderungszeit. Uppsala: A.-B. Akademiska Bokhandeln in Kommission.

Ambroz K. 1989. Khronologiya drevnosti Severnogo Kavkaza V-VII vv. Moskva: Nauka.

Andrzejowski J. 2001. Wschodnia strefa kultury przeworskiej – próba definicji. Wiadomości Archeologiczne 54, 59-87.

Andrzejowski J. 2020. The eastern zone of the Przeworsk culture – and what it comprehends. Acta Archaeologica Carpathica 55, 9-38.

Bantelmann N. 1971. Hamfelde, Kreis Herzogtum Lauenburg. Ein Urnenfeld der römischen Kaiserzeit in Holstein (= Offa-Bücher 24). Neumünster: Wachholtz-Verlag.

Biborski M. 1994. Typologie und Chronologie der Ringknaufschwerter. In H. Friesinger, A. Stuppner and J. Tejral (eds), Markomannenkriege – Ursachen und Wirkungen. VI. Internationales Symposium “Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet“ Wien 23.–26. November 1993 (= Spisy Archeologického Ústavu AV ČR 1). Brno: Archeologický Ústav Akademie Věd České Republiky, 85-97.

Biborski M. 2020. The Ringknaufschwert type sword of a beneficiarius. In E. Papuci-Władyka (ed.), Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos Unesco World Heritage Site (2011-2015) – First Results (= Paphos Agora Project (PAP) 1). Kraków: Historia Iagellonica, 411-417.

Biborski M., Kaczanowski P., Kędzierski Z. and Stępiński J. 1997. Badania metaloznawcze mieczy z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Krupicach, woj. Białystok. In J. Gurba and A. Kokowski (eds), Kultura przeworska: (materiały z konferencji) 3 (= Lubelskie materiały archeologiczne 8). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 227-241.

Biborski M. and Kazior B. 1997. Badania sondażowe na cmentarzysku kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich w Mokrej, województwo częstochowskie. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku, 113-117.

Błażejewski A. 2007. Kultura przeworska a reńsko-wezerska strefa kulturowa. Studia Archeologiczne 39 (= Acta Universitatis Wratislaviensis 2939). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bochnak T. and Opielowska-Nowak Z. in print. „Habent sua fata situlae” – brązowe naczynie z Przemyśla-Kazanowa.

Bulas J., Kotowicz P. N. and Okońska M. 2019. A new Roman Period burial ground of the Przeworsk culture from Pakoszówka (the Upper San River basin). Acta Archaeologica Carpathica 54, 91-106.

Ciesielski M. 2008. Sprawozdanie z prac archeologicznych na cmentarzysku kultury przeworskiej w Zapowiedni (stan. 5), gm. Pyzdry, woj. Wielkopolskie – pierwszy sezon badań. In J. Skowron and M. Olędzki (eds), Kultura przeworska. Odkrycia – interpretacje – hipotezy 2. Łódź: Uniwersytet Łódzki. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Instytut Studiów Międzynarodowych, 259-298.

Dąbrowski K. and Kolendo J. 1967. Z badań nad mieczami rzymskimi w Europie środkowej i północnej. Archeologia Polski 12/2, 383-426.

Dinnyés I. 1991. A hévizgyörki szarmata sírok. Studia Comitatensia 22, 145-202.

Droberjar E. 1999. Od plaňanských pohárů k vinařické skupině. Kulturní a chronolodické vztahy na území Čech w době římské a v časné době stéhování národů. Sborník Národního Muzea v Praze 53, 1-57.

Dobrzańska H. 1999. Sarmaci na ziemiach Polski – mit czy rzeczywistość? Archeologia Polski 44 (1-2), 75-91.

Dulkiewicz A. 2009. Szpile kościane i rogowe kultury przeworskiej na terenie Polski: typologia, chronologia i rozmieszczenie. Folia Praehistorica Posnaniensia 15, 209-235.

Eggers H. J. 1955. Zur absoluten Chronologie der römischen Kaiserzeit im Freien Germanien. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 2, 196-244.

Engelhardt C. 1869. Vimose Fundet. Fynske Mosefund 2. Kjřbenhavn: Gad.

Geisler H. 1974. Das germanische Urnengräberfeld bei Kemnitz, Kr. Potsdam-Land. Teil I. Katalog (= Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 8). Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften.

Ginalski J. 1991. Ostrogi kabłąkowe kultury przeworskiej. Klasyfikacja typologiczna. Przegląd Archeologiczny 38, 53-84.

Godłowski K. 1977. Materiały do poznania kultury przeworskiej na Górnym Śląsku (część II). Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 4, 7-234.

Godłowski K. 1991. Jakuszowice – a multi-period settlement in southern Poland. Antiquity 65/248, 662-675.

Godłowski K. 1992. Zmiany w uzbrojeniu ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich. In M. Głosek, M. Mielczarek, W. Świętosławski and K. Walenta (eds), Arma et Ollae. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nadolskiemu w 70 rocznicę urodzin i 45 rocznicę pracy naukowej. Sesja naukowa, Łódź, 7-8 maja 1992 r. Łódź: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi, 71-88.

Godłowski K. and Szadkowska L. 1972. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Tarnowie, powiat Opole. Opolski Rocznik Muzealny 5, 5-246.

Grumeza L. 2016. Sarmatian Personal Ornaments from the South-Eastern Part of the Great Hunga-rian Plain During the 1st-3rd Centuries CE: Imports and Local Production. In V. Cojocaru and A. Rubel (eds), Mobility in Research on the Black Sea Region. The Proceedings of the International Symposium organized by the Iaşi Branch of the Romanian Academy, in collaboration with German Cultural Centre of Iaşi (July 5-10, 2015), supported by the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 and PN-II-PCE-2012-4-0490. Cluj-Napoca: Mega Publishing House, 439-482.

Guguev V. K. and Bezuglov S. I. 1990. Vsadnicheskoe pogrebenie pervykh vekov nashey ery iz kurgannogo nekropolia Kobyakova gorodishcha na Donu. Sovetskaya Arkheologiya 2, 164-175.

Horbacz T. J. and Olędzki M. 1992. Inkrustowane miecze rzymskie z Barbaricum i obszarów przylimesowych Imperium Romanum: wybrane zagadnienia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 17, 91-129.

Hundt H.-J. 1953. Ein tauschiertes römisches Ringknaufschwert aus Straubing (Sorviodurum). Festschrift des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz 3, 109-118.

Istvánovits E. and Kulcsár V. 2017. Sarmatians – History and Archaeology of a Forgotten People (= Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 123). Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums.

Istvánovits E. and Kulcsár V. 2003. Some traces of Sarmatian-Germanic contacts in the Great Hungarian Plain. In. C. von Carnap-Bornheim (ed.), Kontakt – Kooperation – Konflikt. Germanen und Sarmaten zwischen dem 1. und dem 4. Jahrhundert nach Christus. Internationales Kolloquium des Vorgeschichtlichen Seminars der Philipps-Universität Marburg, 12.-16. Februar 1998 (= Schriften des Archäologischen Landesmuseums 1). Neumünster: Wachholtz Verlag, 227-238.

Jahn M. 1916. Die Bewaffnung der Germanen in der älteren Eisenzeit, etwa von 700 v. Chr. Bis 200 n. Chr. (= Mannus-Bibliothek 16). Würzburg: Kabitzsch.

Jamka R. 1963. Materiały kultury przeworskiej z Leonowa, stanowisko II, pow. Łódź (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 73, Prace Archeologiczne 5), 59-75.

Jaskanis 2005. Krupice. Ein Gräberfeld der Przeworsk- und Wielbark-Kultur in Ostpolen. (=Monumenta Archaeologica Barbarica 10). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie and Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Kaczanowski P. 1992. Importy broni rzymskiej na obszarze europejskiego Barbaricum. Rozprawy Habilitacyjne 244. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Kaczanowski P. 1995. Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego (= Klasyfikacje zabytków archeologicznych 1). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk and Uniwersytet Jagielloński.

Kaczanowski P. and Zaborowski J. 1988. Bemerkungen über die Bewaffnung der Bevölkerung der Wielbark-Kultur. In: J. Gurba and A. Kokowski (eds), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim: (materiały z konferencji) 1. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 221-239.

Kargopoltsev S. I. and Bajan I. A. 1993. K voprosu ob evoliutsii trekhrogikh peltovidnykh lunnits v Evrope (III-VI vv.). Petersburg Archaeological Herald 7, 113-124.

Keller H.-J. 1966. Zu den römischen Ringknaufschwertern und Dosenortbändern in Bayern. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 13, 190-201.

Khrapunov I. N. 2006. Sklep III v. n.e. iz mogilnika Neyzats. Journal of Historical, Philological and Cultural Studies. Moskwa-Magnitogorsk: Russian Academy of Sciences and Institute of Archaeology, 104-118.

Knaack A. 1978. Beobachtungen an Scherenbeigabe in Gräbern des elbgermanischen Siedlungsgebietes während der römischen Kaiserzeit. Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 19/1, 15-50.

Kokowski A. 1999. Strefy kulturowe w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim na łuku Karpat. Część I – od młodszego okresu przedrzymskiego do młodszego okresu rzymskiego. In S. Czopek and A. Kokowski (eds), Na granicach antycznego świata. Sytuacja kulturowa w południowo-wschodniej Polsce i regionach sąsiednich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 25-44.

Kontny B. 2009. Horse and its use in the Przeworsk culture in the light of archaeological evidence. Archaeologia Baltica 11, 92-114.

Kontny B. 2017. Smok (?) z Łabapy. Ze studiów nad ornamentowanymi grotami z okresu wpływów rzymskich. In J. Andrzejowski, C. v. Carnap-Bornhein, A. Cieśliński and B. Kontny (eds), Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam germanorum et baltorum temporibus imperii romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata (= Monumenta Archeologica Barbarica. Series Gemina 6). Warszawa, Schleswig: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 191-207.

Kontny B. 2019. Archeologia wojny. Ze studiów nad uzbrojeniem barbarzyńskiej Europy okresów wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V.

Kontny B., Grabarek A. and Jaskulska E. 2019. A unique Sarmatian-type arrowhead from feature 109 from a Przeworsk culture necropolis in Podlesie, Oleśnica district, Świętokrzyskie voivodeship. Sprawozdania Archeologiczne 71, 359-385.

Kropotkin V. V. 1978. Cherniakhovskaya kultura i Severnoe Prichernomore. In V. V. Kropotkin, B. G. Peters and G. N. Matjusin (eds), Problemy sovetskoy arkheologii. Moskva: Nauka, 147–163.

Kurpiewski A. and Lewandowska J. 2013. Sadłowo – nowa karta w badaniach osadnictwa kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej. Wiadomości Archeologiczne 54, 172-190.

Lasota A. and Stempniak S. 2015. Nowo odkryte cmentarzysko z wczesnego i młodszego okresu wpływów rzymskich w Ostrowie, stan. 21, gm. Przemyśl, woj. podkarpackie. In: L. Tyszler and E. Droberjar (eds), Barbari superiores et inferiores. Archeologia barbarzyńców 2014. Procesy integracji środkowoeuropejskiego Barbaricum Polska – Czechy – Morawy – Słowacja. Barbari superiores et inferiores. Integration processes of the Central European Barbaricum. Poland – Bohemia – Moravia – Slovakia. Łódź, Wieluń: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi, 225-233.

Lasota-Kuś A. 2018. A cinerary urn from site 21 in Ostrów, Przemyśl District. A contribution to studies on the meaning and role of ornamentation of Early Roman Period ceramic vessels in the Przeworsk culture. Sprawozdania Archeologiczne 70, 153-171.

Lasota-Kuś A. w druku. Zróżnicowanie typologiczno-chronologiczne i kulturowe ceramiki z wczesnego okresu rzymskiego z terenu południowo-zachodniej małopolski. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Lasota-Kuś A. and Madyda-Legutko R. 2018. Złote „wieszadełka” z okresu rzymskiego z cmentarzyska w Gaci, pow. przeworski. In B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran and M. Erdrich (eds), Studia Barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin. For Professor Andrzej Kokowski on his 65th birthday 1. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 296-306.

Lasota-Kuś A. and Stempniak-Kusy S. 2019. Cemetery in Ostrów, site 21 as the example of multidirectional contacts of the Przeworsk culture – people living in the central part of the San River basin in the Early and Younger Roman Period. Acta Archaeologica Carpathica 54, 77-89.

Lau N. 2014. Die Pferdegeschirre. Germanische Zaumzeuge und Sattelgeschirre als Zeugnisse kriegerischer Reiterei im mittel- und nordeuropäischen Barbaricum (= Das Thorsberg Moor 1). Schleswig: Verein zur Förderung des Archäologischen Landesmuseums e. V.

Liana T. 1970. Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim. Wiadomości Archeologiczne 35, 429-491.

Madyda-Legutko R. 1998. Importy rzymskie w polskich Karpatach. In J. Kolendo (ed.), Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski 1 (= Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen. Supplement – Band 1. Neue Funde römischen Importe aus Polen 1). Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 29-39.

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J. and Zagórska-Telega J. 2005. Uwagi na temat reguł wyposażania zmarłych w kulturze przeworskiej w okresie rzymskim. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Do ut des – dar, pochówek, tradycja (= Funeralia Lednickie. Spotkanie 7). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, 181-188.

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J. and Zagórska-Telega J. 2006. Prusiek, pow. sanocki, stan. 25. Pierwsze cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w polskich Karpatach. Wiadomości Archeologiczne 58, 394-400.

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J. and Zagórska-Telega J. 2007. Wyniki dalszych badań na cmentarzysku kultury przeworskiej w Prusieku stan. 25, pow. Sanok. Rocznik Przemyski 43/2, 61-69.

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J. and Zagórska-Telega J. 2010. Złote wisiorki z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, gm. Sanok. In A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada and J. Schuster (eds), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin (= Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina 2). Łódź, Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 387-395.

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J. and Zagórska-Telega J. 2011a. Opatów Fpl. 1. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Katalog (= Monumenta Archaeologica Barbarica 15/1). Warszawa, Kraków: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J. and Zagórska-Telega J. 2011b. Opatów Fpl. 1. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Tafeln (= Monumenta Archaeologica Barbarica 15/2). Warszawa – Kraków: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Mączyńska M. and Jagusiak M. 2002. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Czarnocinie, pow. Piotrków Trybunalski, stanowisko 1. In J. Andrzejowski, R. Prochowicz and A. Żórawska (eds), Varia Barbarica. Zenonowi Woźniak ab amicis dicata (= Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina 1). Warszawa, Lublin: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 353-374.

Mączyński P. and Polit B. 2016. Wytwory krzemienne z cmentarzyska z późnej starożytności Nejzac na Krymie. Wiadomości Archeologiczne 67, 175-193.

Meyer E. 1971. Die germanischen Bodenfunde der spätrömischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit in Sachsen. I. Katalog (= Arbeits- und Forschungsberichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege 9). Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften.

Miks Ch. 2017. Zum Wandel der römischen Schwertausrüstung im 2. Jh. n. Chr. und seinem Stand zur Zeit der Markomannenkriege. Študijné Zvesti Archeologického Ústavu SAV 62, 113-136.

Natuniewicz-Sekuła M. 2020. Złotnictwo społeczności kultury wielbarskiej za szczególnym uwzględnieniem wybranych zabytków z cmentarzyska w Weklicach. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Ørsnes M. 1993. Zaumzeugfunde des 1.-8. Jahrh. Nach Chr. In Mittel- und Nordeuropa. Acta Archaeologica 64, 183-292.

Podgórska-Czopek J. and Czopek S 1991. Materiały z osady kultury łużyckiej (grupy tarnobrzeskiej) i kultury przeworskiej ze stanowiska 1 w Tarnobrzegu-Zakrzowie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1980-1984, 71-114.

Peška J. 2002. Das Grab. In J. Peška and Tejral J. 2002. Das germanische Königsgrab von Mušov in Mähren. Teil 1. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 3-72.

Pinar J., Padró E. and Juárez T. 2007. New Data on the Role of Mediterranean Metalworkshops in Barbarian Aristocratic Culture. Concerning Two Ancient, Scarcely Known Finds from 5th-century Hispania. In E. Droberjar and O. Chvojka (eds), Archeologie barbarů 2006. Česke Budějovice: Jihočeské Muzeum, 579-586.

Raddatz K. 1961. Ringknaufschwerter aus germanischen Kriegergräbern. Offa 17/18, 25-55.

Rajtár J., Hüssen C.-M., Iván R. Kovácsová L and Ölvecky R. 2019. Das germanische Brandgräberfeld in Selule. In M. Karwowski, B. Komoróczy and P. Trebsche (eds), Auf den Spuren der Barbaren – Archäologisch, Historisch, Numismatisch (Archäologie der Barbaren 2015) (= Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 60). Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 131-135.

Rákoš J. 2019. Przeworsk culture cemetery at Rankovce (Eastern Slovakia). Preliminary report. Acta Archaeologica Carpathica 54, 215-226.

Rodzińska-Nowak J., Bulas J., Kasiński M. and Okońska M. 2021. A Pelta-shaped Golden Pendant from the Przeworsk Culture Settlement in Rzemienowice, Site 1, Kazimierza Wielka Country. In R. Ciołek and R. Chowaniec (eds), Aleksanderia. Studies on Items, Ideas and History Dedicated to Professor Aleksander Bursche on the Occasion of his 65th Birtday. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 347-351.

Rudnicki M. 2009. Uwagi na temat niektórych form zawieszek w grupie olsztyńskiej. In A. Bitner-Wróblewska and G. Iwanowska (eds), Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam (= Seminarium Bałtyjskie 2). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 421-436.

Sadowski S. 2004. Miecz z grobu 8 z cmentarzyska Zvenyhorod – „Hoeva Hora“ na Ukrainie. Przyczynek do badań nad rozprzestrzenieniem się mieczy z pierścieniowatym zakończeniem rękojeści. In A. Kokowski (ed.), Sarmaci i Germanie (= Studia Sarmatica 1). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 265-288.

Schranil J. 1928. Die Vorgeschichte Böhmens und Mährens. Berlin and Leipzig: Walter de Gruyter.

Shchukin M. 1994. Shields, swords and spears as evidence of Germanic-Sarmatian contacts and Barbarian-Roman relations. In C. von Carnap-Bornheim (ed.), Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten. Akten des 2. Internationalen Kolloquiums in Marburg a. d. Lahn, 20. bis 24. Februar 1994 (= Veröffentlichung des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg 8). Lublin, Marburg: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 485-495.

Simonenko A. V. 2000. Bewaffnung und Kriegswewen der Sarmaten und späten Skythen im nördlichen Schwarzmeergebiet. Eurasia Antiqua 7, 187-327.

Skóra K. 2008. Z czym wędrowano w zaświaty? O niemilitarnym wyposażeniu grobowym wojowników „wielbarskich”. In W. Świętosławski (ed.), Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średniowieczu (= Acta Archaeologica Lodziensia 54). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 7-27.

Shukin M. B. and Sherbakova T. A. 1986. K khronologii mogilnika Dancheny. In: I. А. Rafalovich (ed.), Dancheny. Mogilnik Cherniakhovskoy kultury III–IV vv. n.č. Kishinev, 177-212.

Tempelmann-Mączyńska M. 1986. Der Goldfund aus dem 5. Jahrhundert n. Chr. aus Granana-Albaicin und seine Beziehungen zu Mittel- und Osteuropa. Madrider Mitteilungen 27, 375-388.

Thomas S. 1960. Studien zu den germanischen Kämmen der römischen Kaiserzeit. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 8, 54-215.

Werner J. 1988. ‘Dančeny and Brangstrup. Untersuchungen zur Černjachov-Kultur zwischen Sereth und Dnestr und zu den ‘Reichtumszentrum’ auf Fünen. Bonner Jahrbücher 188, 241-286.

Wilbers-Rost S. 1994. Pferdegeschirr der römischen Kaiserzeit in der Germania libera: zur Entstehung, Entwicklung und Ausbreitung des „Zaumzeugs mit Zügelketten” (= Veröffentlichungen der Urgeschichtlichen Sammlungen des Landesmuseums zu Hannover 44). Hannover: Niedersächsisches Landesmuseum Hannover.

Vaday A. H. 1986. Beitrag zum Fund von Vizesd-Puszta. Folia Archaeologica 37, 197-223.

Voroniatov S. 2012. Sarmatische Elemente im Inventar des Königsgrabs von Mušov in Südmähren. Eurasia Antiqua. Zeitschrift für Archäologie Eurasiens 18, 185-195.

Zieling N. 1989. Studien zu germanischen Schilden der Spätlaène- und der römischen Kaiserzeit im freien Germanien (= British Archaeological Research. International Series 505). Oxford: Archaeopress.

Downloads

Published

2021-10-17

How to Cite

Stempniak-Kusy, S., & Lasota-Kuś, A. (2021). Burial of a mounted warrior with Ringknaufschwert-type sword from the necropolis in Ostrów, Przemyśl District. Sprawozdania Archeologiczne, 73(2). https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2815

Issue

Section

Field Survey and Materials