Docent Dr hab. Jan Kowalczyk (1918–2007)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/APa57.2019.001

Keywords:

Jan Kowalczyk, Neolithic, history of archaeology

Abstract

Jan Kowalczyk was born on October 23, 1918 in Nowa Wieś in the Lubartów district, Lublin voivodeship. After graduation from the Jan Zamoyski State Gymnasium in Lublin in 1937 and after six months of practice at the Gdańsk Shipyard, he began studies at the Faculty of Ship Machinery Construction at the Gdańsk University of Technology. After the Second World War interrupted his further education, he stood as a volunteer to fight with the German invaders in defence of Lublin in the tragic events of September 1939 (Białasiewicz and Gzella 1994: 130–131, 208, 212). During the
German Occupation, he worked physically at the painting workshop in Lublin. After the War, in 1945–1948 he studied at the Faculty of Humanities at the Catholic University of Lublin (KUL). He was a student of Jan Czekanowski (1882–1965), former rector of the Jan Kazimierz University in Lviv and head of the Department of Anthropology of the KUL, of Stefan Nosek (1909–1966), head of the Department of Prehistory of the Maria Curie-Skłodowska University (UMCS), classes at the KUL, and of Józef Gajek (1907–1986), at the same time head of the Departments of Ethnography
and Ethnology at the KUL and UMCS.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abramowicz, A. 2010. Koral pamięci, II. Łódź.
Balcer, B. 1996. Cel i wyniki badań w Krzemionkach w latach 1969–1970. In W. Brzeziński, W. Borkowski and W. Migal (eds), Z badań nad wykorzystaniem krzemienia pasiastego, 167–193. Warszawa. Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 3.
Balcer, B. 1998. Jubileusz osiemdziesięciolecia doc. dr hab. Jana Kowalczyka. Archeologia Polski 43/ 1–2: II–III.
Balcer, B. 2015. Sześćdziesiąt lat z archeologią w życiu cyklisty. Łódź.
Białasiewicz, W. and Gzella, A. L. 1994. Bronili Lublina, wrzesień 1939. Lublin.
Bieleń, Z. 2005. Powojenne losy Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego (do połączenia z Miejską Biblioteka Publiczną w 1948 r.). Bibliotekarz Lubelski 48: 7–26.
Gumiński, W. 1989. Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. Polskie Badania Archeologiczne 28.
Hensel, W. 1958. W sprawach terminologicznych. Wiadomości Archeologiczne 25: 175–179.
Kempisty, E. and Gurba, J. 1971. Z zagadnień początków neolitu polskiego. Wiadomości Archeologiczne 36/1: 38–43.
Kmieciński, J. (ed). 1989. Pradzieje ziem polskich. T. I. Od paleolitu do środkowego okresu lateńskiego. Warszawa-Łódź.
Kowalczyk, J. 1953. Dwa groby kultury amfor kulistych z Lasu Stockiego i Stoku, pow. Puławy. Sprawozdania PMA V/1–2: 38–47.
Kowalczyk, J. 1956. Osada kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów w świetle badań 1954 r. Wiadomości Archeologiczne 23: 23–48.
Kowalczyk, J. 1957a. Badania osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, przeprowadzone w 1955 r. Wiadomości Archeologiczne 24/1–2: 37–52.
Kowalczyk, J. 1957b. Osada i cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Klementowice, powiat Puławy. Materiały Starożytne II: 175–206.
Kowalczyk, J. 1957c. Sprawozdanie z badań osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, w 1956 r. Wiadomości Archeologiczne 24/4: 300–306.
Kowalczyk, J. 1959a. Prace badawcze w 1957 r. osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 25(1958)/4: 314–321.
Kowalczyk, J. 1959b. Zagadnienie kultury mierzanowickiej zwanej także tomaszowską. Wiadomości Archeologiczne 26/1–2: 1–8.
Kowalczyk, J. 1961. Die Trichterbecherkultur und Tripolje. In L’Europe à la fin de l’âge de la pierre, Actes du Symposium consacré aux problèmes du Néolithique européen. Prague, Liblice, Brno, 5–12 octobre 1959, 201–204. Praha.
Kowalczyk, J. 1962a. Nim koło zaczęło służyć człowiekowi. Mówią wieki 5/1: 45–47.
Kowalczyk, J. 1962b. A settlement of the Funnel Beaker culture at Gródek Nadbużny in the Hrubieszów district. Archaeologia Polona 4: 111–120.
Kowalczyk, J. 1962c. „Sondaż terenowy” w badaniach archeologicznych. Wiadomości Archeologiczne 28/4: 301–307.
Kowalczyk, J. 1962d. Uwagi o problematyce i postulatach badawczych neolitu polskiego. Wiadomości Archeologiczne 27/3: 271–282.
Kowalczyk, J. 1962e. Zagadnienie grobów zbiorowych w neolicie Polski. Wiadomości Archeologiczne 28/1: 1–12.
Kowalczyk, J. 1963a. Niektóre problemy polskiego neolitu w świetle nowszych badań. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 10: 65–75.
Kowalczyk, J. 1963b. Terminologiczne konsekwencje. Wiadomości Archeologiczne 29/1: 1–8.
Kowalczyk, J. 1964a. Lud amfor kulistych, cz. I. Z otchłani wieków 30/3: 146–155.
Kowalczyk, J. 1964b. Lud amfor kulistych, cz. II. Z otchłani wieków 30/4: 217–225.
Kowalczyk, J. 1964c. Uwagi o organizowaniu wystaw. Wiadomości Archeologiczne 30/1–2: 117–120.
Kowalczyk, J. 1968a. Dwa zespoły neolityczne datowane radiowęglem. Wiadomości Archeologiczne 33/3–4: 368–376.
Kowalczyk, J. 1968b. Zagadnienie przeobrażeń kulturowych w neolicie. Acta Archaeologica Lodziensia 17: 77–85.
Kowalczyk, J. 1968c. Z zagadnień kultury ceramiki sznurowej. In K. Jażdżewski (ed.), Liber Josepho Kostrzewski octogenario a veneratoribus dicatus, 117–123. Wrocław.
Kowalczyk, J. 1969a. Neolit przedceramiczny na ziemiach polskich? Z otchłani wieków 35/1: 9–11.
Kowalczyk, J. 1969b. Początki neolitu na ziemiach polskich. Wiadomości Archeologiczne 34/1: 3–69.
Kowalczyk, J. 1970. The Funnel Beaker Culture. In T. Wiślański (ed.), The Neolithic in Poland, 144–177. Wrocław-Warszawa-Kraków.
Kowalczyk, J. 1971a. Główne problemy polskiego neolitu. Sprawozdania Archeologiczne 23: 405–409.
Kowalczyk, J. 1971b. Zmierzch epoki kamienia. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk. Popularnonaukowa Biblioteka Archeologiczna 17.
Kowalczyk, J. 1972. W związku z dyskusją nad początkami neolitu. Wiadomości Archeologiczne 36 (1971)/3: 243–252.
Kozłowski, J. K. 1971. W sprawie początków neolitu na ziemiach polskich. Wiadomości Archeologiczne 36/1: 44–50.
Libera, J. and Gurba, J. 2003. Rozmowa z doc. Janem Gurbą, byłym kierownikiem Katedry Archeologii UMCS w latach 1974–1994. Z otchłani wieków 58: 6–11.
Hensel, W. (ed.) 1975. Prahistoria ziem polskich. T. I. Paleolit i mezolit (ed. vol. W. Chmielewski and W. Hensel). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Hensel, W. (ed.) 1978. Prahistoria ziem polskich. T. III. Wczesna epoka brązu (ed. vol. A. Gardawski and J. Kowalczyk). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Hensel, W. (ed.) 1979. Prahistoria ziem polskich. T. II. Neolit (ed. vol. W. Hensel and T. Wiślański). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Rozwałka, A. 2003. 85-lecie urodzin Nestora lubelskiej archeologii. Wiadomości Uniwersyteckie UMCS 13/10: 18–19.
Zakościelna, A. 1999. Jubileusz Nestora lubelskiej archeologii. Archeologia Polski Środkowowschodniej 4: 272–273.
Zakościelna, A. and Gurba, J. 2007. Doc. dr hab. Jan Kowalczyk (1918–2007). Archeologia Polski Środkowowschodniej 9: 384–387.

Downloads

Published

2019-12-30

How to Cite

Gurba, J. ., Kowalewska-Marszałek, H. ., Sałacińska, B. ., & Sałaciński, S. (2019). Docent Dr hab. Jan Kowalczyk (1918–2007). Archaeologia Polona, 57, 9–21. https://doi.org/10.23858/APa57.2019.001