Bull of Antipope John XXIII found in Mierzyn, Central Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.009

Keywords:

bull, antipope John XXIII, Mierzyn, central Poland, the Nagodzice family, motte-and-bailey castle, Middle Ages

Abstract

In 2021, during excavations of the knight’s manor house at Mierzyn, which belonged to the Nagodzice family, a lead bull of the
antipope John XXIII (1410-1415) was found. The seal was discovered in the area of the economic hinterland, a few hundred metres south of the stronghold. This is the second archaeological find of a bull of this antipope from the territory of Poland. The article discusses the object in relation to other finds of this kind and in the context of the history of the medieval knight’s seat in Mierzyn.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Sources

Bullarium Poloniae 3, eds. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Romae. Lublin 1988.

Codex epistolaris saeculi decimi quinti 2, ed. A. Lewicki. Kraków 1891.

Codex diplomaticus universitatis Studii Generalis Cracoviensis, vol. 1, ed. F. K. Skobel. Kraków 1870.

Codex diplomaticus Lithuaniae (1253-1433), ed. E. Raczyński. Vratislaviae 1845.

Corpus Inscriptionum Poloniae, vol. 6. Województwo piotrkowskie, ed. J. Szymczak. Łódź, Piotrków Trybunalski 1993.

Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława 2, ed. F. Piekosiński. Kraków 1883.

Diplomata monasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam, ed. F. Piekosiński. Kraków 1865.

Historia wsi Mierzyn napisana przez Stanisława Kotnowskiego, 1935. Archiwum w Piotrkowie Trybunalskim.

Joannis de Lasco Liber Beneficoirum Archidioecesis Gnesnensis, vol. 2. Gniezno 1881.

Katalog zabytków sztyki w Polsce 2/7, Województwo Łódzkie, Powiat Piotrkowski, ed. J. Z. Łoziński. Warszawa 1953.

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, vol. 5, ed. F. Piekosiński. Poznań 1908.

Repertorium Germanicum – Repertorium Germanicum, vol. 3, ed. U. von Kühne. Berlin 1935.

Statua – Statuta summaria Capituli Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis a. MCCCXXVIII-MCCCCLXXVIII. In: Starodawne prawa polskiego pomniki 4. Kraków 1875.

Urzędnicy – Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Spisy, elaborated J. Bieniak and A. Szymczakowa, ed. A. Gąsiorowski, Wrocław, Warszawa, Kraków. Gdańsk 1985.

Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimorum historiam illustrantia, ed. A. Theiner, vol. 2, Romae 1861.

Zbiór dokumentów Katedry i Diecezji Krakowskiej 1: 1063–1415, ed. S. Kuraś. Lublin 1965.

References

Albert P. P. 1898. Wo wurde Papst Johann XXIII. nach seiner Absetzung gefangen gehalten? “Zeitschrift für katholische Theologie” 22, 402-403.

Aubin G. 1988. Evron. Abbatiale. Gallia. Prehistoire et histoire 1987/1988(2), 160-162.

Augustyniak J. 2014. Średniowieczne przeprawy przez Pilicę i ich obrona. Łódź.

Ansorge J. 2006. Vier Bleibullen von Papst Bonifatius IX (1389–1404) aus der Hansestadt Greifswald. “Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern” 53(2005), 289-314.

Bartels M.H. 2017. Papal Bullae; a Message from Above? Interpretations of the Papal Lead Seal (11th–16th c.) in Archaeological Contexts in and around the Netherlands. In: C. Rinne, J. Reinhard, E. R. Heege, S. Teuber (eds.), Vom Bodenfund zum Buch. Archäologie durch die Zeiten: Festschrift für Andreas Heege. Bonn, 315-334.

Blumenthal H. 1901. Johann XXIII., seine Wahl und seine Persönlichkeit. “Zeitschrift für Kirchengeschichte” 21, 488-516.

Bochnak A. 1968. Groby królowej Jadwigi i królewicza Kazimierza Jagiellończyka w Katedrze Wawelskiej. “Studia do Dziejów Wawelu” 3, 149-172.

Brandmüller W. 1989. Infeliciter electus fuit in papam. Zur Wahl Johannes XXIII. In: D. Berg, M. W. Goetz (eds.), Ecclesia et regnum. Beiträge zur Geschichte von Kirche, Recht und Staat im Mittelalter. Festschrift für Franz-Josef Schmale zu seinem 65. Geburtstag. Bochum, 309-322.

Brandmüller W. 1991. Das Konzil von Konstanz 1414-1418, Bd. 1: Bis zur Abreise Sigismunds nach Narbonne. Paderborn.

Brandmüller W. 2000. Johannes XXIII. im Urteil der Geschichte – oder die Macht des Klischees. “Annuarium Historiae Conciliorum” 32, 106-145. DOI: https://doi.org/10.30965/25890433-03201007

Ceynowa B., Trawicka E. 2006. Ołowiana bulla papieża Grzegorza IX w gdańskich badaniach archeologicznych. “Pomorania Antiqua” 21, 387-393.

Charuba M. 2020. Średniowieczne zabytki odkopane przy uniejowskiej kolegiacie. “W Uniejowie” 81, 5.

Christie N., Naylor J., Vitali T., Gleeson P., Carragáin T. Ó. 2017. Medieval Britain and Ireland in 2016. “Medieval Archaeology” 61(2), 400-420. DOI: https://doi.org/10.1080/00766097.2017.1375188

Clemens L. 1998. Papstbullen. In: Leben im Mittelalter: Luxemburg, Metz und Trier. Luxemburg.

Clemens L. 2005. Zeugen des Verlustes – Päpstliche Bullen im archäologischen Kontext. In: Kurie und Region. Festschrift fur Brigade Schwarz zum 65 Geburtstag. Reihe Geschichtliche Landeskunde 59, 341-357.

Dąbrowska-Zawadzka E., Comte F. 1995. Un rite funéraire peu connu: le dépôt de bulles pontificales dans les tombes ecclésiastiques (XIVe-XVe siècle). “Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France” 1993, 209-223. DOI: https://doi.org/10.3406/bsnaf.1995.9847

Laplane de H. 1846. Saint-Bertin ou compte-rendu du fouilles faites sur le sol de cette ancienne eglise abatiale. Memoires de la Societe des antiquaires de la Morinie 7, 1-283.

Downes A. 2009. SWYOR-F52016: A Medieval Bulla. Available online: https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/263341.

Drabina J. 1993. Kontakty papiestwa z Polską 1378-1417 w latach wielkiej schizmy zachodniej. Kraków.

Drabina J. 2003. Papiestwo-Polska w latach 1384-1434. Kraków.

Ekdahl S. 2010. Grunwald 1410. Studia nad tradycją i źródłami. Kraków.

Fałkowski W., Dopierała K., Pleskaczyńska-Chylińska M., Wajs W. (eds.). 2006. Polska i Stolica Apostolska X-XXI wiek. Warszawa.

Floinn R. Ó. 2017. Papal bullae found in Ireland. “Ulster Journal of Archaeology” 74, 162-174.

Frenken A. 1991. Johannes XXIII. Papst (1410-1419). In: Lexikon des Mittelalters 5. München, Zürich, kol. 546-547.

Giergiel T., Florek M., Wróbel D. 2015. Bulla antypapieża Jana XXIII odkryta w Brzeziu koło Opatowa. “Roczniki Humanistyczne” 63(2), 25-47. DOI: https://doi.org/10.18290/rh.2015.63.2-2

Gieysztor A. 1963. Owies w daninach łowieckich w Polsce średniowiecznej. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 11(2), 213-234.

Gumowski M., Haisig M., Mikucki S. 1960. Sfragistyka. Warszawa.

Jakimowicz R. 1929. Sprawozdania z działalności Państwowego Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Warszawskiego za lata 1924-1926. “Wiadomości Archeologiczne” 10, 271-280.

Jóźwiak S., Kwiatkowski K., Szweda A., Szybkowski S. 2010. Wojna Polski i Litwy z Zakonem krzyżackim w latach 1409-1411. Malbork.

Kamińska J. 1953. Grody wczesnośredniowiecznej ziem Polski środkowej na tle osadnictwa. Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 2. Łódź.

Kowalski M. D. 2012. Między Italią a Polską. Podróże kolektorów papieskich w XV wieku. In: M. Saczyńska, E. Wółkiewicz (eds.), Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i czasach nowożytnych. Warszawa, 133-142.

Kuczyński S. K. 1990. Znalezisko bulli soborowej. “Wiadomości Numizmatyczne” 34(1-2), 65.

Lasala de F. J. 2003. Typology of the Papal Seals. Pontifical Gregorian University of Rome. Vatican City.

Łętowski L. 1852. Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich 2(2): Prałaci i kanonicy krakowscy. Kraków.

Misiuk Z. 2013. Bulla papieska z Kunowic, pow. słubicki. Przyczynek do interpretacji znalezisk. “Archeologia Środkowego Nadodrza” 10, 155-165.

Nowak T., Szymczak J. 1993. Obiekty obronne w Sieradzkiem i Wieluńskiem w świetle źródeł pisanych (do końca XVI w.). In: T. Horbacz, L. Kajzer (eds.), Między Północą a Południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Kościerzynie koło Sieradza (4-6 grudnia 1991 r.). Sieradz, 81-95.

Nowak Z.H. 1981. Międzynarodowe procesy polubowne jako narzędzie polityki Zygmunta Luksemburskiego w północnej i środkowowschodniej Europie (1412-1424). Toruń.

Orlicki Ł. 2021. Papal Bull of Benedict XIII (1394-1417) from Grodno Castle. “Architectus” 4 (68), 83-90. DOI: https://doi.org/10.37190/arc210408

Pastor L. 1886. Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters 1. Freiburg.

Paszkiewicz B. 2018. Bulla papieza Benadykta XI. In: J. Piekalski, K. Wachowski (eds.), Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu 2. Wrocław, 713-718.

Prignano M. 2019. Giovanni XXIII. L’antipapa che salvò la chiesa. Brescia, Morcelliana.

Ravell P. 2004. The Amazing Discovery of an Early Papal Bulla in Herfordshire. Midlands Portable Antiqueties Scheme 2.

Samsonowicz H. 1973. Przemiany osi drożnych w Polsce późnego średniowiecza. “Przegląd Historyczny” 64(4), 697-716.

Sanke M. 2009. Die Beigabe papstlicher Bleisiegel in das Grab. Deutungsebenen eines Bestattungsbrauchs des 14. und 15. Jahrhunderts. “Historia archaeologica – RGA-E” 70, 581-607. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110223385.581

Standley E. R. 2016. Spinning Yarns: The Archaeological Evidence for Hand Spinning and its Social Implications, c AD 1200–1500. “Medieval Archaeology” 60(2) 266-299. DOI: https://doi.org/10.1080/00766097.2016.1221264

Szymański J. 2001. Nauki pomocnicze historii, 5th edition. Warszawa.

Szymczak J. 2021. Region spycimierski we wczesnym średniowieczu. In: J. Szymczak (ed.), Miasto Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki 1. Do 1918 roku. Łódź, Uniejów, 37-51.

Szymczakowa A. 1988. Szlachta sieradzka w XV wieku. ‘Magnifici i generosi’. Łódź.

Szyszka J. 2007a. Gród w Rozprzy i najdawniejsza struktura opola rozpierskiego. “Roczniki Historyczne” 73, 57-81.

Szyszka J. 2007b. Osadnictwo opola rozpierskiego do połowy XIII wieku. In: S. K. Kuczyński (ed.), Społeczeństwo Polski Średniowiecznej 11. Warszawa, 21-57.

Uginet F.Ch. 2000. Giovanni XXIII, antypapa. In: Enciclopedia dei papi 2. Roma, 614-618.

Verspay J. 2013. Brabantse akkers, gezegende grond, archeologische begeleiding van de munitiesanering en onderzoek naar het gebruik en de beleving van de Oerlese akkers. Gemeente Veldhoven. Diachron Publicatie 52. Amsterdam.

Verspay J. 2016. Volksgeloof op Brabantse akkers, het agrarisch cultuurlandschap als archeologische bron. “Archeobrief” 2016(1), 24-26.

Wiktor-Kisza B. 2003. Bulla papieża Aleksandra IV znaleziona na Wawelu. In: Z. Woźniak, J. Gancarski (eds.), Polonia Minor Medii Aevii. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków, Krosno, 455-466.

Wójcik W. 1976. Bulla. In: Encyklopedia katolicka 1. Lublin.

Zajączkowski S., Zajączkowski S. M. 1966. Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej, do 1400 roku, vol. 1 (Abramowice-Mzurki). Łódź.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Skóra, K., Strzyż, P., & Szymczak, J. (2022). Bull of Antipope John XXIII found in Mierzyn, Central Poland. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 35, 131–145. https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.009

Issue

Section

Materials and Discoveries

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>