Przemysław Makarowicz, Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy [Trzciniec Cultural Circle – a Community of the Borderland between the East and West of Europe](= Archaeologia Bimaris. Monografie 3). Poznań 2010. Wydawnict

Authors

  • Jacek Górski

Keywords:

archaeology

Abstract

Brak

Downloads

Download data is not yet available.

References

Blajer W. 1987. Problematyka zróżnicowania terytorialnego kultury trzcinieckiej (uwagi dyskusyjne). In Kultura trzciniecka w Polsce. Kraków, 19-33
Burszta W. J. 1998. Antropologia kultury. Poznań
Czebreszuk J. 1996. Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu, Poznań
Dąbrowski J. 1972. Powiązania ziem polskich z terenami wschodnimi w epoce brązu. Wrocław
Dąbrowski J. 1997. Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce. Białystok
Dąbrowski J. 2004. Ältere Bronzezeit in Polen. Warszawa
Gardawski A. 1959. Plemiona kultury trzcinieckiej w Polsce, Materiały Starożytne 5, 7-189
Górski J. 2005. (rev.) Jan Dąbrowski, Ältere Bronzezeit In Polen (Starsza epoka brązu w Polsce). Sprawozdania Archeologiczne 57, 669-686
Górski J. 2007. Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3). Kraków
Górski J. 2008. Pochówki zwierząt i depozyty zwierzęce w kulturze trzcinieckiej (wstęp do problematyki). W J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz and M. Szmyt (eds.), Na po graniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin. Poznań, 105-114
Górski J. and Kadrow S. 2001. Die frühe und ältere Bronzezeit in Kleipolen im Lichte der Radiokarbondatierungen (mit einigen Bemerkungen zu ausgewählten Fundstellen in der Ukraine). In J. Czbreszuk and J. Műller (eds.), Die absolute Chronologie in Mitteleuropa 3000-2000 v. Chr. Poznań-Bamberg, Rahden/Westf., 131-176
Górski J., Lysenko S. and Makarowicz P. 2003. Radiocarbon Chronology of the Trzciniec Cultural Circle between the Vistula and Dnieper Basins. In A. Kośko and V. Klochko (eds.), The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures Between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC (= Baltic-Pontic Studies 12), Poznań, 253-306
Górski J., Makarowicz P. and Taras H. 2004. Podstawy gospodacze ludności trzcinieckiego kręgu kulturowego w dorzeczach Wisły i Odry. In A. Kośko and M. Szmyt (eds.), Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu) (= Archaeologia Bimaris 3). Poznań, 191-213
Górski J., Makarowicz P. and Wawrusiewicz A. 2011. Osady i cmentarzyska trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, pow. łowicki, woj. łódzkie, stan. 1. Łódź
Kempisty A. 1978. Schyłek neolitu i początek epoki brązu na Wyżynie Małopolskiej w świetle badań nad kopcami. Warszawa
Kłosińska E. 1997. Starszy okres epoki brązu w dorzeczu Warty. Wrocław
Makarowicz P. 1998. Rola społeczności kultury iwieńskiej w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowego (2000-16000 BC). Poznań
Makarowicz P. 2008. (rev.) Jacek Górski, Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej [Chronology of the Trzciniec culture on loessen of the Nida Basin] (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3). Sprawozdania Archeologiczne 60, 451-474
Manasterski D. 2009. Pojezierze Mazurskie u schyłku neolitu i na początku epoki brązu w świetle zespołów typu Ząbie-Szestno. Warszawa
Mycielska R. and Wałowy A. 1964. Materiały z badań ratowniczych w Miechowie w 1958 i 1960 r., Materiały Archeologiczne 5, 119-127
Przybyła M. M. 2010. Kilka uwag na temat możliwości produkcji soli przez ludność kultury trzcinieckiej w zachodniej Małopolsce. In S. Czopek and S. Kadrow (ed.), Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata. Rzeszów, 339-420
Rachwaniec A. 1985. Materiały archeologiczne ze starszego okresu epoki brązu oraz kultury łużyckiej z rejonu Kopca Wandy w Nowej Hucie Mogile. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 9, 89-191
Taras H. 1995. Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu. Lublin

Downloads

Published

2011-01-01

How to Cite

Górski, J. (2011). Przemysław Makarowicz, Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy [Trzciniec Cultural Circle – a Community of the Borderland between the East and West of Europe](= Archaeologia Bimaris. Monografie 3). Poznań 2010. Wydawnict. Sprawozdania Archeologiczne, 63, 407–430. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1145

Issue

Section

Articles