Excavation of a Wielbark culture cemetery at Gostkowo-Folsung = Wyniki badań cmentarzyska kultury wielbarskiej w miejscowości Gostkowo-Folsung

Authors

  • Artur Kurpiewski
  • Magdalena Olszta-Bloch

Keywords:

Wielbark culture, Chełmno Land, Gostkowo, Roman period

Abstract

Archaeological works conducted in site 17 in Gostkowo-Folsung in 2008 were the part of research program concerning settlement of Wielbarska culture in Chełmińska Land. The site in Gostkowo has been known in archaeological literature for over 70 years. In 2008 total of 112,5 m2 was researched. 5 anthropogenic layers and 28 cultural objects were excavated, 12 of which are associated with Lusatian culture settlement, 5 of undoubtedly Wielbarska chronology and the following 5 are presumably of Wielbarska origin, two objects are dated for Neolithic Age) and 4 objects of unidentified cultural attachment. Material excavated in 2008 chronology suggested above inscribes ideally into the frame of data established earlier, which led to distinguishing three stages of using necropolis in Gostkowo. Horizon I — cemetery setting, phase B2b (fibula A.II-38), Horizon II with the most numerous group of monuments, phase B2/C1 (fibulae A.II-41, A.V-95/96). Horizon III, corresponding with phase C1a, in which material of late Roman style (fibula A. VI-162) appears

Downloads

Download data is not yet available.

References

Almgren O. 1923. Studien über nordeuropäischen Fibelformen der ersten nachchristlischen Jahrhundert mit Berücksichtung der provinzialrömischen und südrussischen Formen (= Mannus- Bibliothek 32), Leipzig
Andrzejowski J. and Żórawska A. 2002. Cmentarzysko kultury wielbarskiej na stan. 1 w Nadkolu, woj. mazowieckie. In J. Andrzejowski (ed.), Varia Barbarica: Zenoni Woźniak ab amicis dicata (= Monumenta Archaeologica Barbarica Series Gemina 1). Warszawa-Lublin, 29–80
Bednarek R. and Prusinkiewicz Z. 1984. Gleby. In R. Galon (ed.), Województwo toruńskie, przyroda— ludność i osadnictwo — gospodarka. Warszawa, 189–207
Chudziakowa J. 1974. Kultura.łużycka w dorzeczu Wisły, Drwęcy i Osy. Toruń
Florkowski A. 1970. Szczątki ludzkie z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Gostkowie, pow. Toruń. Wiadomości Archeologiczne 35(4), 552–556
Galon R. 1984. Typy krajobrazu naturalnego i rejony fizycznogeograficzne. In R.Galon (ed.),Województwo toruńskie, przyroda — ludność i osadnictwo — gospodarka. Warszawa, 251–261
Godłowski K. 1970. The Chronology of the late Roman and Early Migration Periods in Central Europe (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne 11). Kraków
Godłowski K.1974.Chronologia okresu późnorzymskiego i wczesnego okresu wędrówek ludów w Polsce północno-wschodniej. Rocznik Białostocki 12, 9–109
Hachuła K. and Wołągiewicz R. 2001. Grzybnica. Ein Gräberfeld mit Steinkreisen der Wielbark-Kultur in Pommern (= Monumenta Archaeologica Barbarica 8). Warszawa–Koszalin
Jaskanis J.1996.Cecele. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Ostpolen (= Monumenta Archaeologica Barbarica 2). Kraków
Kokowski A. 1995. Grupa masłomęcka. Z badań nad przemianami kultury Gotów w młodszym okresie rzymski. Lublin
Kokowski A.1997. Die Masłomęcz-Gruppe. Ihre Chronologie und Beziehungen innerhalb des gotischen Kulturkreiss — Ein Beispiel für den kulturellen Wandel der Goten im Verlauf ihrer Wanderungen. Bericht der Römisch — Germanische Komission 78, 641–833
Kurpiewski A. 2008. Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Gostkowie. Lublin. Excavation of a Wielbark culture cemetery at Gostkowo-Folsung 329
Okulicz J. and Brusche A. 1987. Badania birytualnego cmentarzyska kultury wielbarskiej w Krośnie, na stanowisku 1, w woj. elbląskim. In A. Pawłowski (ed.), Badania archeologiczne w woj. elbląskim w latach 1980–1983. Malbork, 207–232
Madyda-Legutko R.1983. Próba rekonstrukcji pasów z metalowymi częściami na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum w okresie wpływów rzymskich i we wczesnej fazie wędrówek ludów. Przegląd Archeologiczny 31, 91–131
Madyda-Legutko R.1986. Gürtelschnallen der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum (= British Archaeological Reports. International Series 360).Oxford
Mapa. 1968. Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25000, Gromada Turzno. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolniczych w Bydgoszczy
Pietrzak M.1995. Pruszcz Gdański Fundstelle 10. Ein Gräberfeld der Oksywie- und Wielbark-Kultur in Ostpommern (=Monumenta Archaeologica Barbarica 4). Kraków
Pietrzak M. 2002. Cmentarzysko płaskie kultury wielbarskiej z okresu wpływów rzymskich na stan. 7 w Kościelnej Jani, woj. pomorskie. In J. Andrzejowski (ed.), Varia Barbarica: Zenoni Woźniak ab Amicis dicata (=Monumenta Archaeologica Barbarica Series Gemina 1). Warszawa-Lublin, 375–394
Skorupka T. 2001. Kowalewko 12. Cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I w. n.e. do początku III wieku n.e.). In M. Chłodnicki (ed.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego3.Wielkopolska 3. Poznań
Skorupka T. 2004. Biżuteria Gotów: ozdoby i części stroju. Katalog wystawy. Poznań
Tempelmann-Mączyńska M. 1985. Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Phase der-Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum. Mainz
Thomas S. 1960. Studien zu den germanischen Kämme der römischen Kaiserzeit. Arbeits- und Forschungsbericht zur sächsischen Bodendenkmalpflege 8, 54–215
Tuszyńska M. 2005. Ulkowy. Cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pomorzu Gdańskim. Gdańsk
Tyszler L. 1999. Terra sigillata na ziemiach polskich (= Acta Archaeologica Lodziensia 43–44). Łódź
Wołągiewicz R. 1966. Chronologia względna okresu wczesnorzymskiego na Pomorzu Zachodnim w świetle niektórych jej wyznaczników. Materiały Zachodniopomorskie 12, 169–192
Wołągiewicz R. 1973. Gornowo 1973, badania na cmentarzyska kurhanowego z okresu rzymskiego. Materiały Zachodniopomorskie 19, 129–167
Wołągiewicz R. 1974. Zagadnienie stylu wczesnorzymskiego w kulturze wielbarskiej. In F. L. Lachowicz (ed.), Studia Archaeologica Pomeranica. Koszalin, 129–152
Wołągiewicz R. 1993. Ceramika kultury wielbarskiej między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. Szczecin
Wołągiewicz R. 1994. Lubowidz. Ein birituelles Gräberfeld der Wielbark-Kultur aus der Zeit vom Ende des 1. Jhs. v. Chr. aus zum Anfang des 3. Jhr. n. Chr. (= Monumenta Archaeologica Barbarica 1). Kraków
Waga T.1932. Tymczasowe sprawozdanie z badań na cmentarzysku Gostkowo-Folsung w powiecie toruńskim na Pomorzu. Z Otchłani Wieków 8(4–5), 53–57
Waga T. 1934. Cmentarzysko Gostkowo-Folsug w powiecie toruńskim. Przyczynki do poznania okresu rzymskiego na Pomorzu. Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu 9 (9–12), 163–192
Wójcik T. 1978. Pomorskie formy bransolet wężowatych z okresu rzymskiego. Materiały Zachodniopomorskie 34, 35–109
Zielonka B.1954. Cmentarzysko młodszego okresu rzymskiego w m. Gostkowo, pow. Toruń. Wiadomości Archeologiczne 20(1), 80–82
Zielonka B. 1968. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w miejscowości Gostkowo-Folsąg pow. Toruń Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Archeologia 26, 53–74

Downloads

Published

2012-01-01

How to Cite

Kurpiewski, A., & Olszta-Bloch, M. (2012). Excavation of a Wielbark culture cemetery at Gostkowo-Folsung = Wyniki badań cmentarzyska kultury wielbarskiej w miejscowości Gostkowo-Folsung. Sprawozdania Archeologiczne, 64, 311–341. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1160

Issue

Section

Articles