Wielbark Kultur im Dobriner Land 30 Jahre später. Aktueller Stand der Forschung und weitere Forschungsperspektiven

Authors

  • Artur Kurpiewski
  • Jadwiga Lewandowska Muzeum Ziemi dobrzyńskiej w Rypinie

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA68.2016.008

Keywords:

Dobrzyń Land (Poland), Roman period, Wielbark culture

Abstract

The state of research on the Wielbark culure in the area of the Dobrzyń Land leaves much to be desired. Exactly thirty years ago Krystyna Hahuła wrote her MA thesis titled Early Pre-Roman and Roman period in the Interfluve of Vistula, Drwęca and Skrwa rivers. A few years later the author’s main findings were published in a small text called Wielbark Culture on the Dobrzyń Land. For almost three decades this work has served as a source of knowledge about settlements in the Roman period for this area. Research conducted since the beginning of the twenty-first century has shed some new light on the transformation of settlements of the region. This text does not claim to be comprehensive on the subject; it is merely an attempt to signal changes taking place in the Roman period in the Vistula, Drwęca and Skrwa interfluve in the context of the latest findings

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrzejowski J. 2003. „Jakieś wazy szklanki” czyli o importach rzymskich z Sadłowa. In A. Bursche und R. Ciołek (Hrsg.), Antyk i Barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznice urodzin. Warszawa: Instytut Archeologii UW, 33-45
Antoniewicz W. 1930. Terra sigillata znaleziona w Sadłowie, pow. Rypiński. In Księga pamiątkowa ku czci 70-lecia urodzin prof. dr Wł. Demetrykiewicza (= Bibljoteka Prehistoryczna 1). Poznań: Polskie Towarzystwo Prehistoryczne, 311-317
Bolin S. 1926. Die Funde römischer und byzantinischer Münzen in Ostpreussen. Prussia 26, 203-240
Brykczyński A. 1880. Sprawozdanie z poszukiwań archeologicznych w 1878 roku. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej 4, 16
Cegłowski, S., Demkowicz, K., Janiak R. und Łuczak P. 2010. Skarby z ziemi wydobyte. Płock: Muzeum Diecezjalne w Płocku
Dymowski A.2008. Najnowsze znaleziska monet rzymskich z prawobrzeżnego Mazowsza i Podlasia. Wiadomości Numizmatyczne 52, 70-98
Godłowski K. 1985. Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim (= Prace Komisji Archeologicznej PAN, Oddział Kraków 23). Kraków: Ossolineum
Hahuła K. 1984. Młodszy okres przedrzymski i rzymski w Międzyrzeczu Wisły, Drwęcy i Skrwy. Toruń (unpublizierte Magisterarbeit im Archiv des Archäologisches Instituts, Nicolaus Copernicus Universität in Toruń)
Hahuła K. 1988. Kultura wielbarska na Ziemi Dobrzyńskiej. In J. Gurba und A. Kokowski (Hrsg.), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim 1. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 87-103
Hahuła K. 1993. Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Janowie, woj. Toruńskie. Wiadomości Archeologiczne 52(2), 141-155
Informator Archeologiczny. 2005. Bógpomóż, 94
Informator Archeologiczny. 2005. Koziróg Rzeczny, 68
Jakimowicz R. 1935. Sprawozdanie z działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego za 1927 rok. Wiadomości Archeologiczne 13, 213-278
Janikowski J. 1973. Wyniki badań na cmentarzysku ciałopalnym kultury wenedzkiej w Zębowie, pow. Toruń. Rocznik Muzeum w Toruniu 5, 161-185
Janikowski J. 1978. Badania ratownicze na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Ruży, pow. Golub-Dobrzyń, w 1971 r. In Komunikaty Archeologiczne Badania wykopaliskowe na terenie województwa bydgoskiego w latach 1970-1972. Bydgoszcz: Wojewódzki Konserwator Zabytków w Bydgoszczy, 163- 168
Janikowski J. 1978. Badania ratownicze na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Zębowie, pow. Toruń. In Komunikaty Archeologiczne Badania wykopaliskowe na terenie województwa bydgoskiego w latach 1970-1972. Bydgoszcz: Wojewódzki Konserwator Zabytków w Bydgoszczy, 149- 155
Jaskanis J. 1976. Kurhany typu rostołckiego (z badań nad kultura wschodniopomorsko-mazowiecka z późnego podokresu rzymskiego we wschodniej Polsce). In K. Godłowski (Hrsg.), Kultury archeologiczne i strefy kulturowe w Europie Środkowej w okresie wpływów rzymskich (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 22). Warszawa-Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagielońskiego, 215-252
Jasnosz S. 1952. Badania powierzchniowe nad Rypiennicą i Pissą. Sprawozdania Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 4 (3-4), 85-86
Jażdżewski K. 1938. Gocki grób z połowy II wieku i grób popielnicowy z IV wieku po Ch. w Szczytnie w pow. Włocławskim. Z Otchłani Wieków 13, 77-94
Kempisty A. 1965. Obrządek pogrzebowy w okresie rzymskim na Mazowszu. Światowit 26, 5-163
Kriesel G. 1961. Prace wykopaliskowe Zakładu Antropologii UMK w Janowie, pow. Rypin. Przegląd Archeologiczny 27, 302-305
Kubiak S. 1979. Znaleziska monet rzymskich na Mazowszu i Podlasiu. Warszawa: Ossolineum
Kunisz A. 1973. Katalog skarbów monet rzymskich odkrytych na ziemiach polskich (= Materiały do prahistorii ziem polskich 5. Epoka Żelaza). Warszawa: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN
Kurpiewski A. 2015. Wielbark culture barrow in Wojsze near Ostrołęka in comparison with other objects of this type on the right-bank Mazovia and Podlasie region. Sprawozdania Archeologiczne 66, 259-276
Kurpiewski A. und Lewandowska J. 2011. „Luźne” znaleziska z okresu rzymskiego z okolic Radzik Dużych, gm. Wąpielsk, pow. Rypin, woj. kujawsko – pomorskie. Nowe materiały do poznania kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej. Rocznik Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie 2, 49-56
Kurpiewski A. und Lewandowska J. 2013. Sadłowo – nowa karta w badaniach osadnictwa kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej. Wiadomości Archeologiczne 64, 172-190
Kurpiewski A. und Lewandowska J. 2015. „Stare” cmentarzysko odkryte na nowo. O Sadłowie raz jeszcze. Pomorania Antiqua 24, 357-372
Kurpiewski A. und Lewandowska J. 2015. Cmentarzysko kultury wielbarskiej w miejscowości Nowe Sadłowo, gm. Rypin, woj. kujawsko-pomorskie w świetle najnowszych badań archeologicznych. In A. Janowski, K. Kowalski, B. Rogalski und S. Słowiński (Hrsg.), XIX Sesja Pomorzoznawcza (= Acta Archaeologica Pomoranica 5). Szczecin: Stowarzyszenie naukowe archeologów polskich oddział w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, 79-89
Kurpiewski A. und Lewandowska J. im Druck. Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Sadłowie, pow. Rypin w świetle badań w latach 2011-2012. Rocznik Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie 3
Kurpiewski A. und Narloch K. 2015. Zagadkowy obiekt kultury wielbarskiej w Złotorii koło Torunia. Pomorania Antiqua 24, 341-356
Kurpiewski A. und Rakoczy J. 2013. Znaleziska rzymskich denarów z Radzik Dużych, gm. Wąpielsk, pow. Rypin. Biuletyn Numizmatyczny 3(371), 161-164
Krut O. 1979. Wojnowo, woj. Włocławek. Informator Archeologiczny (badania rok 1978), 149
Lissauer A. 1887. Die prähistorischen Denkmäler der Provinz Westpreussen und der angrenzenden Gebiet. Leipzig: Commissions-Verl. von Wilhelm Engelmann
Łęga W. 1956. Handel między państwem rzymskim a Pomorzem nadwiślańskim od I w. przed n.e. do VI w. n.e. Przegląd Archeologiczny 10, 5-85
Machajewski H. 2013. Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpommern (= Monumenta Archaeologica Barbarica 18). Warszawa-Szczecin-Gdańsk: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Madajski S. 1937. Cmentarzysko grobów skrzynkowych lub kloszowych i grobów z okresu późnolateńskiego we Włocławku. Z Otchłani Wieków 12, 76-79
Malinowska H. 1967. Powiat rypiński w starożytności Skrwy. Toruń (unpublizierte Magisterarbeit im Archiv des Archäologisches Instituts, Nicolaus Copernicus Universität in Toruń)
Okuliczowie Ł. und J. 1976. Cmentarzysko kultury pomorskiej i z okresu rzymskiego w Michałkowie, pow. Dobrzyń, woj. Włocławek. Wiadomości Archeologiczne 41, 435-458
Pietrzak M. 1997. Pruszcz Gdański Fundstelle 10. Ein Gräberfeld der Oksywie- und WielbarkKultur in Ostpommern (= Monumenta Archaeologica Barbarica 4). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Piotrowski R. 1963. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań powierzchniowych przez Ekspedycje UMK w Toruniu na terenie pow. Rypińskiego. Zbiór dokumentów Tysiąclecia Państwa Polskiego w Rypinie 43. Rypin: Komisja obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego
Romanowska-Grabowska O. 1972. Badania ratownicze na cmentarzysku z okresu rzymskiego w Ruży (Róży), w roku 1968 pow. Golub-Dobrzyń. In Komunikaty Archeologiczne. Badanie archeologiczne na terenie województwa bydgoskiego w latach 1968-1969, Bydgoszcz: Wojewódzki Konserwator Zabytków w Bydgoszczy, 55-61
Romanowska-Grabowska O. und Janikowski J. 1982. Wyniki badań na cmentarzysku ciałopalnym z okresu wpływów rzymskich w Rużu, dawny powiat Golub-Dobrzyń. Rocznik Muzeum w Toruniu 8, 105-138
Romanowski A. 2008. Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen Rechtsufrigen Masowien und Podlachien (= Collection Moneta 84). Wetteren: Instytut Archeologii UW
Romanowski A. 2011. Znaleziska Monet rzymskich na Ziemi Dobrzyńskiej. Rocznik Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie 2, 39-47
Schindler R. 1940. Die Besiedlungsgeschichte der Goten und Gepiden im unteren Weichselraum auf Grund der Tongefässe. Leipzig: C. Kabitzsch
Schwandt W. 1905. Westpreussische Münzfunde. Beiträge zur Landeskunde Westpreussen. In Festschrift zum XV. deutschen Geographentag in Danzig überreicht vom Ortsausschuss, Danzig, 126–148
Stawiarska T. 1999. Naczynia szklane z okresu rzymskiego z terenu Polski. Studium archeologiczno-technologiczne. Warszawa: Instytut Archeologii i Etologii PAN
Sobczyk P. 2004. Penetracje terenowe Działu Archeologii MZKiD w latach 2001-2003. Rocznik Muzealny. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 10, 5-34
Sobczak P. 2008. Naukowo-Badawcza działalność archeologiczna Muzeum włocławskiego w latach 1957-2007. Rocznik Muzealny. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 12, 201-207
Tyszler L. 1999. Terra sigillata na ziemiach polskich (=Acta Archaeologica Lodziensia 43 und 44). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Tyszler L. 2012. Ceramika rzymska na północ od Karpat i Sudetów. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu łódzkiego
Walenta K. 1977. Kręgi kamienne i kurhany w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu. Archaeologia Baltica 2, 99-111
Walenta K. 1981. Obrządek pogrzebowy na Pomorzu w okresie późnolatenskim i rzymskim (=Archaeologia Baltica 5). Łodź: Katedra Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Walenta K. 1992. Przyczynek do genezy wielbarskich cmentarzysk kurhanowych z kręgami kamiennymi. Archaeologica Lodziensia. Folia Archaeologia 16, 169-177
Wołągiewicz R. 1977. Kręgi kamienne w Grzybnicy. Koszalin: Muzeum Okręgowe w Koszalinie.
Zieliński G. 1874. Starożytności Dobrzyńskie. Wiadomości Archeologiczne 2, 78-93
Zieliński G. 1905. Monety rzymskie znalezione w naszych ziemiach. Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 5, 351-352
Zielonka B. 1967. Kobryniec Nowy, pow. Rypin. Z Otchłani Wieków 33, 59

Published

2016-12-20

How to Cite

Kurpiewski , A. ., & Lewandowska, J. . (2016). Wielbark Kultur im Dobriner Land 30 Jahre später. Aktueller Stand der Forschung und weitere Forschungsperspektiven. Sprawozdania Archeologiczne, 68, 145–163. https://doi.org/10.23858/SA68.2016.008

Issue

Section

Articles