A Wielbark culture barrow in Wojsze near Ostrołęka in comparison with other features of that type in right-bank Mazovia and the Podlasie region

Authors

  • Artur Kurpiewski

Keywords:

Wielbark culture, Roman period, mound cemeteries, northern Mazovia, Kurpie

Abstract

The paper presents research on a Wielbark culture barrow in Wojsze, with the results shown only fragmentarily, as the preserved documentation is incomplete. The analysis involves comparison with other barrow burials from the Roman period in Mazovia and the Podlasie region; for this reason, all such features described in the literature have been catalogued and mapped. To make the analysis more comprehensive, the barrow burials in Mazovia and Podlasie have been compared with mound cemeteries of the Wielbark culture in Pomerania.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrzejowski J. 2007. Pod wodzą Filimera, czyli wielbarscy osadnicy na Mazowszu i Podlasiu. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 229–258.
Budzyński A. 1886. Badania archeologiczne w Ziemi Łomżyńskiej. Notatnik Łomżyński 35, 151–168.
Cieśliński A. 2011. Grabhügel der Wielbark-Kultur — Gemeinschafts-Familien- und Eliten-grabmäler. Einführung in die Problematik. Archäologie in Schleswig 14 (= Sonderband Det 61. Internationale Sachsensymposion 2010 Haderslev), Neumünster: Museum Sřnderjylland, 171–186.
Cieśliński A. 2013. The Presence of Flat Graves at the Burial Mound Cemeteries of the Wielbark Culturein Northeren and Estern Poland. Wiadomości Archeologiczne 64, 49–84.
Cieśliński A. and Kasprzak A. 2006. Cmentarzysko w Nowym Łowiczu w świetle najnowszych badań. Kurhan 29. In W. Nowakowski, J. Borkowski, A. Cieśliński and A. Kasprzak (eds.), Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu. Materiały z konferencji, Koszalin 28–29 października 2005 (= Koszalińskie Zeszyty Muzealne, Seria A: Studia Archaeologica Pomoranica 2), Koszalin, 107–121.
Cieśliński A. and Kasprzak A. 2009. Ciekawy aspekt obrządku pogrzebowego kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu (powiat drawski). Groby wtórne na przykładzie kurhanu 26. In A. Janowski, K. Kowalski and S. Słowiński (eds.), XVI Sesja Pomorzoznawcza vol. 1, 22–24. 11. 2007 r.
Szczecin, (= Studia Archaeologica Pomoranica 3), Szczecin: SNAP O/ Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum w Stargardzie, 179–194.
Cieśliński A., Kasprzak A. and Stasiak Z. 2011. Nowy Łowicz st. 2, woj. zachodniopomorskie. Badania w latach 2009 i 2010. Światowit 49 (B), Warszawa, 229–232.
Chudziak W., Kaźmierczak R. and Niegowski J. 2011. Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski. Katalog stanowisk (badania 2006–2009). Toruń: Wydawnictwo Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici.
Dabrowski J. 1958. Groby z okresu rzymskiego w miejscowości Zeńbok, pow. Ciechanów. Wiadomości Archeologiczne 25 (1–2), 158–159.
Garczyński W. 1956. Kurhan z okresu rzymskiego z Nowego Krakowa w pow. Sławieńskim. Materiały Zachodniopomorskie 2, 113–124.
Hahuła K. 1988. Kultura wielbarska na Ziemi Dobrzyńskiej. In J. Gurba and A. Kokowski (eds.), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim I, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 87–103.
Hahuła K. 1990. Nowy Łowicz — cmentarzysko kurhanowe z okresu wpływów rzymskich. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 18, 37–54.
Hahuła K. 1991. Cmentarzysko z młodszej epoki brązu i z okresu wpływów rzymskich w Nowym Łowiczu na Pojezierzu Drawskim. Rocznik Koszaliński 22, 197–209.
Hahuła K. 1992. Dalsze badania w Nowym Łowiczu, kurhan 63. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 19, 53–68.
Hahuła K. 1994. Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu na Pojezierzu Drawskim w świetle dotychczasowych badań (kurhany 52 i 56). In J. Okulicz-Kozaryn and W. Nowakowski (eds.), Barbaricum 3, Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 131–148.
Hahuła K. and Cieśliński A. 2003. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku z okresu rzymskiego w Nowym Łowiczu, powiat Drawsko Pomorskie, latach 2000–2001. Kurhan 34. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), XIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1: Od epoki kamienia do okresu rzymskiego, Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 211–234.
Heydeck J. 1892. Das Gräberfeld von Kl. Koslau, Kr. Neidenburg. Prussia 17, 171–178.
Hensel W. 1987. Słowiańszczyzna Wczesnośredniowieczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Jaskanis D. 1958. Kurhan z okresu wędrówek ludów w miejscowości Jasionowa Dolina, pow. Sokółka. Wiadomości Archeologiczne 25 (1–2), 153–157.
Jaskanis J. 1963. Wyniki badań kurhanu w Kuraszewie, pow. Hajnówk. Rocznik Białostocki 4, 323–338.
Jaskanis J. 1968. Badania kurhanu z okresu rzymskiego w Skiwach, pow. Siemiatycze. Rocznik Białostocki 8, 407.
Jaskanis J. 1973. Wyniki badań kurhanów z okresu rzymskiego w Skiwach Małych, pow. Siemiatycze. Sprawozdania Archeologiczne 25, 173–181.
Jaskanis J. 1975. Badania kurhanów z okresu rzymskiego w Dmochach-Rodzonkach, pow. Wysokie Mazowieckie. Sprawozdania Archeologiczne 27, 125–140.
Jaskanis J. 1976. Kurhany typu rostołckiego (z badań nad kultura wschodniopomorsko-mazowiecka z późnego podokresu rzymskiego we wschodniej Polsce). In K. Godłowski (ed.), Kultury archeologiczne i strefy kulturowe w Europie Środkowej w okresie wpływów rzymskich (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 22), Warszawa — Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 215–252.
Jaskanis J. 1996. Cecele. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Ostpolen (= Monumenta Archaeologica Barbarica 2), Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
Jaskanis J. 2012. Kurhany wodzowskie kultury wielbarskiej na Podlasiu. Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku.
Jażdżewski K. 1939. O kurhanach nad górna Narwią i hutnikach sprzed 17 wieków. Z Otchłani Wieków 14, 1–22.
Jażdżewski K. 1981. Pradzieje Europy Środkowej. Wrocław: Ossolineum.
Kempisty A. 1965. Obrządek pogrzebowy w okresie rzymskim na Mazowszu. Światowit 26, 5–163.
Kmieciński J., Blombergowa M. and Walenta K.1966. Cmentarzysko kurhanowe ze starszego okresu rzymskiego w Węsiorach w pow. Kartuskim. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 12, 39–122.
Kmieciński J., Kajzer L. and Walenta K. 1968. Odry, cmentarzysko z okresu rzymskiego w powiecie chojnickim (= Acta Archaeologica Lodziensia 15). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Kokowski A. 2007. Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum. Warszawa: Trio.
Kokowski A. 2004. Kultura Przeworska — zarys dziejów. In A. Kokowski and Ch. Leiber (eds.), Wandalowie strażnicy bursztynowego szlaku, Lublin — Warszawa: Wydawnictwo UMCS, 25–85.
Kondracki J. 2002. Geografia Regionalna Polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Korsak J. 1985. Sprawozdanie z badań archeologicznych w Wojszach sezon 1985. Ostroleka, (typescript in Archives of the Provincial Heritage Monuments Protection Office in Warsaw, Delegacy in Ostroleka).
Korsak J. 1987. Dziennik badań — Wojsze 1987. Ostroleka (typescript in Archives of the Provincial Heritage Monuments Protection Office in Warsaw, Delegacy in Ostrołęka).
Korsak J. 1988. Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku nr 13 — kurhan w Wojszach w sezonie 1988. Ostroleka (typescript in Archives of the Provincial Heritage Monuments Protection Office in Warsaw, Delegacy in Ostrołęka).
Korsak J. 1989. Dziennik badań wykopaliskowych. Wojsze 1989. Ostroleka (typescript in Archives of the Provincial Heritage Monuments Protection Office in Warsaw, Delegacy in Ostrołęka).
Kurpiewski A. 2014. Kurhan czy kurhany z okresu rzymskiego z Dzierzążni koło Płońska. Nasze Korzenie 6, 10–15.
Kurpiewski A. and Narloch K. In print. Zagadkowy obiekt kultury wielbarskiej na stanowisku 23 w Złotorii koło Torunia. Pomorania Antiqua 24.
Lęnckowska E. 1983. Sprawozdanie z badań archeologicznych kurhanu w miejscowości Wojsze, gm. Czerwin. Ostroleka (typescript in Archives of the Provincial Heritage Monuments Protection Office in Warsaw, Delegacy in Ostrołęka).
Michalski J. 2001. Kurhan kultury wielbarskiej na st. IV w Bielawach, gm. Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-mazurskie. Warmińsko-mazurski biuletyn konserwatorski 3, 50–84.
Moszyński K. 1938. Kultura ludowa Słowian 1. Kultura materjalna, Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
Niewęgłowski A. 1964. Ogólne wyniki i problematyka badań stanowisk z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w okolicach Garwolina. Wiadomości Archeologiczne 30, 229–243.
Niewęgłowski A. 1983. Dwa cmentarzyska z okresu rzymskiego w Goździku, gm. Browie, woj. Siedlce. Sprawozdania Archeologiczne 35, 131–159.
Prygała J. 1983. Bogucin. Informator Archeologiczne 17, 117.
Rusin K. 1997. Wstępne wyniki badań dwóch kurhanów z późnego okresu rzymskiego w Grochach Starych, gm. Poświętne, woj. Białostockie. In J. Ilkjær and A. Kokowski (eds.), 20 lat archeologii w Masłomęczu, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 189–209.
Rusin K. 1999. Sprawozdanie z badań kurhanów 1–4 w Grochach Starych, gmina Poświętne, stan. 1. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego 5, 221–233.
Rusin K. 2005. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych kurhanu nr 1 w Szpakch, gm. Wyszki, woj. podlaskie. Podlaskie Zaszyty Archeologiczne 1, 36–41.
Rusin K. 2005. Kurhan nr 5 w Grochach Starych stan. 1, gm. Poświętne, woj. Podlaskie. Wstępne wyniki badań. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego 11, 214–227.
Rusin K. 2008. Grave of Wielbark culture from the Younger Roman Period under barrow no 1 in Szpaki, Wyszki commune, Bielsk Podlaski district, Podlasie voivodship. In B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz and S. Sadowski (eds.), The turbulent epoch. New materials from late roman period and migration period, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 295–308.
Schuster J. 2010. Lübsow. Älterkaiserzeitliche Fürstengräber im nördlichen Mitteleuropa (= Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 12). Bonn: Friedrich-Wilhelms Universität.
Skóra K. 2010. Intruz w kurhanie? O pochówkach wtórnych w obrzędowości pogrzebowej kultury wielbarskiej i przeworskiej (= Acta Archaeologica Lodziensia 56). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 27–43.
Skóra K. 2010. Przyczynek do badań nad podwójnymi grobami szkieletowymi w obrzędowości pogrzebowej kultury wielbarskiej. In A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada and J. Schuster (eds.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin (= Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina 2), Łódź — Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Państwowe Muzeum Archeologiczne, 791–808.
Walenta K. 1981. Obrządek pogrzebowy na Pomorzu w okresie późnolateńskim i rzymskim. (= Archaeologia Baltica 5). Łódź: Katedra Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Walenta K. 2009. Leśno i mikroregion w okresie rzymskim, Chojnice: Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach.
Wołągiewicz R. 1973. Gronowo 1973. Badania na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich. Materiały Zachodniopomorskie 19, 129–167.
Wołągiewicz R. 1974. Gronowo 1974. Badania na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich. Materiały Zachodniopomorskie 20, 7–30.
Wołągiewicz R. 1976. Cmentarzysko kurhanowe kultury wielbarskiej w Gronowie w świetle badań w latach 1973–1976. Materiały Zachodniopomorskie 22, 71–95.
Wołągiewicz R. 1977. Kręgi kamienne w Grzybnicy. Koszalin: Muzeum Okręgowe w Koszalinie.
Wołągiewicz R. 1981. Kultura oksywska i wielbarska. In J. Wielowiejski (ed.) Prahistoria Ziem Polskich 5. Późny okres lateński i okres rzymski. Wrocław: Ossolineum, 5–178.
Wołągiewicz R. 1993. Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szczecin: Muzeum Narodowe.
Woźniak M. 2011. Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Kozłówku, pow. nidzicki (d. Klein Koslau, Kreis Neidenburg) w świetle publikacji i materiałów archiwalnych. Wiadomości Archeologiczne 62, 169–208.

Downloads

Published

2015-01-01

How to Cite

Kurpiewski, A. (2015). A Wielbark culture barrow in Wojsze near Ostrołęka in comparison with other features of that type in right-bank Mazovia and the Podlasie region. Sprawozdania Archeologiczne, 67, 259–276. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1222

Issue

Section

Articles