Early Neolithic material from Małe Radowiska site 27, Wąbrzeźno comm., Kujawy-Pomerania = Materiały wczesnoneolityczne ze stanowiska Małe Radowiska 27, gm. Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie

Authors

  • Grzegorz Osipowicz
  • Marta Siewiaryn
  • Magdalena Wałaszewska
  • Magdalena Kalinowska

Keywords:

Neolithic, Linear Pottery culture, Late Linear Pottery culture, Chełmno Land

Abstract

Site 27 at Małe Radowiska is located in Chełmno Land in the southern part of the Wąbrzeskie Hills. Archaeological excavations in 2007 revealed abundant material related to settlements of the Linear Pottery culture and the early phase of Late Linear Pottery culture. This paper presents the results of research on this material, including analysis of excavated features, technology, morphology and styles of ceramics and flint tools, the functions of flint products, as well as petrographic and stylistic analysis of stone remains

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcer B. 1989. Z badań nad budownictwem w kulturze pucharów lejkowatych. Podziemia osady na wzgórzu „Gawroniec” w Ćmielowie, woj. tarnobrzeskie. Archeologia Polski 34(2), 265–361
Bednarek R. and Prusinkiewicz Z. 1984. Gleby. In R. Galon (ed.), Województwo toruńskie, przyrodaludność i osadnictwo-gospodarka. Warszawa, 189–207
Chachlikowski P. 1992. Niekrzemionkowe surowce skalne w osadach ludności kultur neolitu i wczesnej epoki brązu w Dębach, gm. Dobre, woj. włocławskie, stanowisko 29. Poznań
Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań
Czerniak L. 1988. Czynniki zewnętrzne w rozwoju kulturowym społeczeństw Kujaw w okresie wczesnego i środkowego neolitu. In A. Cofta-Broniewska (ed.), Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy. Inowrocław, 55–80
Czerniak L. 2002. Settlements of the Brześć Kujawski type on the Polish Lowlands. Archeologické Rozhledy 54(1), 9–22
Czerniak L. and Kośko A. 1980. Zagadnienia efektywności poznawczej analizy chronologicznej ceramiki w oparciu o cechy technologiczne. Z problematyki badań nad „datowaniem technologicznym” ceramiki kultur neolitycznych w strefie Kujaw. Archeologia Polski 25(2), 247–280
Galon R. 1984. Typy krajobrazu naturalnego i rejony fizycznogeograficzne. In R. Galon (ed.), Województwo toruńskie, przyroda-ludność i osadnictwo-gospodarka. Warszawa, 251–261. Materials of Linear Band Pottery Culture from site 17 in Małe Radowiska 247
Gurtowski P. and Kirkowski R. 1994. Kurkociński mikrortegion osadniczy — próba modelowego ujęcia organizacji społecznej I gospodarczej ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej. In L. Czerniak (ed.), Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej. Grudziądz, 101–133
Grygiel R. 1978. Z problematyki oddziaływań zakarpackich we wczesnym neolicie Polski. Pochodzenie i chronologia ornamentu wstęg wypełnianych nakłuciami w kulturze ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach. Acta Archaeologica Carpathica 18, 75–100
Kabaciński J. 2010. Przemiany wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultur wstęgowych strefy Niżu Polskiego. Poznań
Kazdová E., Peška J. and Mateiciucová I. 1999. Olomouc — Slavonín (i). Sídlistĕ kultury s vypíchanou keramikou. Olomouc
Kirkowski R. 1987. Kultury cyklu wstęgowego na ziemi chełmińskiej. In T. Wiślański (ed.), Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej. Toruń, 55–74
Kirkowski R. 1990. Boguszewo, Gm. Gruta, województwo toruńskie, stanowisko 41, obiekty 3 i 5. In D. Jankowska (ed.), Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej. Toruń, 9–14
Kirkowski R. 1990. Firlus, gm. Papowo Biskupie, województwo toruńskie, stanowisko 8, obiekt 4. In D. Jankowska (ed.), Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej. Toruń, 23–25
Kirkowski R. 1993. Dębowa Łąka, gmina Dębowa Łąka, stanowisko 34 i 42. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej. In J. Grześkowiak (ed.), Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993. Toruń, 65–68
Kirkowski R. 1993. Annowo, gm. Gruta, stanowisko 7. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej. In J. Grześkowiak (ed.), Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993. Toruń, 37–47
Kirkowski R. 1993. Ryńsk, gmina Wąbrzeźno, stanowisko 42. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej. In J. Grześkowiak (ed.), Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993. Toruń, 47–54
Kirkowski R. 1993. Wielkie Radowiska, gm. Dębowa Łąka, stan. 22 i 24 — osada kultury ceramiki wstęgowej rytej. Ze studiów nad kurkocińskim mikroregionem osadniczym kultury ceramiki wstęgowej rytej. In. J. Chudziakowa (ed.), Badania archeologiczne ośrodka toruńskiego w latach 1989–1992. Toruń, 15–21
Kirkowski R. 1994. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej. Zarys systematyki chronologiczno-genetycznej. In L. Czerniak (ed.), Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej. Grudziądz, 57–99
Kirkowski R. and Sosnowski W. 1994. Kultura późnej ceramiki wstęgowej na ziemi chełmińskiej. In L. Czerniak (eds.), Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej. Grudziądz, 115–134
Kostrzewski J. 1928. Osada starszej ceramiki wstęgowej w Chełmży w pow. toruńskim na Pomorzu. Rocznik Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu 4, 100–126
Kukawka S. 1991. Kultura pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej w świetle źródeł ceramicznych. Toruń
Kukawka S. 1997. Na rubieży środkowoeuropejskiego świata wczesnorolniczego : społeczności ziemi chełmińskiej w IV tysiącleciu p. n. e. Toruń
Kukawka S., Małecka-Kukawka J., and Wawrzykowska B. 2002. Wczesny i środkowy neolit na ziemi chełmińskiej. In B. Wawrzykowska (ed.), Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu. Toruń, 91–108
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1997. Strachów. Osiedle neolitycznych rolników na Śląsku. Wrocław
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2008. Samborzec. Studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej. Wrocław
Małecka-Kukawka J.1992. Krzemieniarstwo społeczności wczesnorolniczych ziemi chełmińskiej (2 połowa VI — IV tysiąclecie p.n.e). Toruń
Osipowicz G. 2010. Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej. Studium traseologiczne. Toruń
Ossowski G. 1879–88. Zabytki przedhistoryczne ziem polskich. Seryja I. Prusy Królewskie. Kraków
Ossowski G. 1880–81. Mapa archeologiczna Prus Zachodnich, dawniej Królewskich. Kraków
Rola J. 2009. Późnoneolityczny węzeł komunikacyjny w strefie środkowej Noteci (Żuławka Mała, gmina Wyrzysk). Poznań
Skoczylas J. 2001. Zróżnicowanie użytkowania czwartorzędowych surowców skalnych w Wielkopolsce w neolicie i we wczesnym średniowieczu. In A. Karczewski and Z. Zwoliński (eds.), Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych — monitoring, ochrona, edukacja. Poznań, 491–501
Sosnowski W. 1994. Stanowiska neolityczne i z początków epoki brązu na ziemi chełmińskiej. In L. Czerniak (ed.), Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej. Grudziądz, 51–56
Zápotocká M. 2007. Die Entstehung Und Ausbreitung der Kultur mit Atichbandkeramik in Mitteleuropa. In. J. Kozłowki and P. Raczky (eds.), The Lengyel, Polgar and related cultures in the middle/late Neolithic in Central Europe. Kraków, 199–215
Zielińska I. and Zieliński P. 2002. Petroarcheologiczne badania neolitycznych narzędzi kamiennych w okolicy Osłonek (Nizina Kujawska). Badania Fizjograficzne Nad Polską Zachodnią. Seria A — Geografia Fizyczna 53, 95–101

Downloads

Published

2013-01-01

How to Cite

Osipowicz, G., Siewiaryn, M., Wałaszewska, M., & Kalinowska, M. (2013). Early Neolithic material from Małe Radowiska site 27, Wąbrzeźno comm., Kujawy-Pomerania = Materiały wczesnoneolityczne ze stanowiska Małe Radowiska 27, gm. Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie. Sprawozdania Archeologiczne, 65, 263–291. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1178

Issue

Section

Articles