O czasopiśmie

Etnografia Polska jest wydawana od 1956 roku i pozostaje jednym z najlepszych periodyków o tematyce etnograficznej i etnologicznej w Polsce. Celem czasopisma jest publikowanie wartościowych artykułów prezentujących wyniki badań antropologicznych,  ciekawe etnografie, jak również teksty teoretyczne z dziedzin antropologii społeczno-kulturowej i socjologii, historii społecznej.

O renomie, jaką cieszy się nasze czasopismo może świadczyć fakt, że jest powszechnie wykorzystywana przez studentów i studentki etnologii oraz naukowców i naukowczynie w całej Polsce. Jednocześnie jest jednym z najwyżej punktowanych pism etnologicznych w kraju. Rocznik ukazuje się w 250 egzemplarzach. Warto zaznaczyć, że czasopismo znajduje się także na liście ERIH i Scopus, w bazach EBSCO i RCiN, a w Komitecie Redakcyjnym znajdują się osoby z Polski, Niemiec i Czech. W czasopiśmie publikują etnologowie i etnolożki oraz antropolodzy i antropolożki społeczne z całej Polski, a także zza granicy. W redakcji funkcjonuje system recenzji double-blind; każdy artykuł musi uzyskać dwie pozytywne, anonimowe recenzje.

Punkty MNiSW: 70

ISSN wersji papierowej: 0071-1861
ISSN online: 2719-6534

Przypisane dyscypliny naukowe: historia; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii; nauki socjologiczne

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 Międzynarodowa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl).

Index Copernicus:
https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=1264

CEJSH
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.a6ea1af7-4a89-3f5a-9569-8480ac396444

BazHum
http://bazhum.pl/bib/journal/307/

ERIHPlus
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=481767

Scopus
https://www.scopus.com/sourceid/77201

Poprzedni redaktorzy:

2007-2017 Jarosław Derlicki,

1997-2007 Iwona Kabzińska,

1988-1997 Wanda Paprocka,

1956-1987 Witold Dynowski

'Przygotowanie i wydanie czasopisma "Etnografia Polska" w latach 2019 i 2020 w wersji drukowanej i udostępnienie na platformie OJS' - zadanie finansowane w ramach umowy 651/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę