Zasady etyczne i prawa autorskie

Wszystkie czasopisma publikowane przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przestrzegają najwyższych standardów etycznych publikacji opartych na zasadach wypracowanych przez międzynarodową organizację Komitet Etyki Wydawniczej (COPE), jak również zasad Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, opracowanego przez Komisję do spraw Etyki w Nauce działającej przy Polskiej Akademii Nauk kliknij tutaj

Artykuły czasopism są recenzowane (double-blind review), zarówno recenzent, jak i autor pozostają anonimowi. Redakcja zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji artykułów stojących w sprzeczności z zasadami etycznymi, zaś przypadki plagiatów są zgłaszane władzom Instytutu oraz mogą być zgłaszane Komisji ds. Etyki przy Polskiej Akademii Nauk.

Autorzy zapewniają, że są oryginalnymi autorami prac, i że nie zostały one zgłoszone do publikacji w innym miejscu. Udział innych autorów czy współpracowników powinien być jasno opisany, ponadto partie tekstu zaczerpnięte od innych autorów czy źródeł właściwie opisane. Udział instytucji finansujących badania powinien być określony.

Redaktorzy przekazują artykuły do recenzji, starając się uniknąć konfliktów interesów pomiędzy autorami, redakcją i recenzentami. Gwarantują także, że wszelkie informacje związane z przesłanymi tekstami są tajne przed ich publikacją.

Recenzenci oceniają teksty jedynie na podstawie ich treści. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Jeśli uznają że ich kwalifikacje nie są wystarczające do właściwej oceny badań przedstawionych w publikacji, powinni poinformować redaktora i zrezygnować z podjęcia się procesu recenzyjnego.

Polityka praw autorskich i otwartego dostępu
Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz redakcja czasopisma Etnografia Polska zapewniają poszanowanie prawa do prywatności i ochronę danych osobowych autorów (więcej w Polityce prywatności) oraz przestrzeganie praw autorskich.

AUTOR przenosi nieodpłatnie na WYDAWCĘ autorskie prawa majątkowe do Utworu, na następujących polach eksploatacji: (a) opublikowania Utworu, (b) zwielokrotniania, (c) publicznego odtwarzania, (d) wytwarzania egzemplarzy Utworu każdą techniką, (e) nadawania i reemitowania, (f) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Ponadto, AUTOR (a) pozwala na sporządzanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu, (b) zrzeka się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania przy zawarciu niniejszej Umowy, (c) przenosi prawo wykonywania zależnych praw autorskich do opracowań Utworu, (d) przenosi na WYDAWCĘ prawo do udzielania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań przez inne podmioty, na polach eksploatacji wymienionych w Umowie.

Polityka otwartego dostępu
Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do swoich treści na licencji CC BY, zgodnie z zasadą, że bezpłatne udostępnianie badań opinii publicznej wspiera większą globalną wymianę wiedzy.

Czasopismo Etnografia Polska jest udostępniane na warunkach Open Access zgodnie z licencją CC-BY w wersji 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl). Polityka ta weszła w życie w 2020 roku. Artykuły opublikowane przed 2020 rokiem są udostępniane zgodnie z obowiązującymi wówczas licencjami.

Autorzy nie są obciążani żadnymi opłatami APC (opłatami za przetwarzanie artykułów) ani innymi opłatami za publikację.

Procedury:

- Autor zobowiązuje się, że przesłany tekst nie narusza praw autorskich i praw osób trzecich.

- jeśli artykuł ma więcej niż jednego autora, autorzy zgadzają się, że jedyny kontakt z Redakcją w procesie redakcyjnym odbywa się za pośrednictwem autora korespondującego. Ten ostatni odpowiada za komunikację z innymi autorami i informowanie ich o postępach, poprawkach i ostatecznej akceptacji artykułu.

- Autorzy oświadczają, że znają politykę Open Access i tekst umowy wydawniczej, wszyscy autorzy tekstu są zobowiązani do wcześniejszego uzgodnienia ze współautorami publikacji publikacji ich tekstu na zasadach CC-BY Licencja 4.0.

- Redakcja zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z tekstami przekazanymi do redakcji. W ramach zasad recenzowania stosowany jest tzw. proces podwójnej ślepej recenzji (autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości) – patrz „Procedura recenzji”

– Po otrzymaniu artykułu autor otrzymuje wiadomość potwierdzającą, że tekst został zostały odebrane.

- W ciągu dwóch tygodni Redakcja podejmie decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu. Brak akceptacji może być całkowity (odrzucenie artykułu) lub warunkowy, tj. redakcja może zaproponować pewne poprawki i dopiero po ich uwzględnieniu artykuł może zostać ponownie przesłany do redakcji.

- Redakcja przekazuje tekst do recenzji, a po otrzymaniu recenzji jest on niezwłocznie przekazywany Autorowi.

- Autor uwzględnia lub odnosi się do uwag recenzentów.

- W pliku przesłanym do redakcji autor wprowadza ewentualne poprawki w trybie śledzenia zmian.

- Po otrzymaniu poprawionego artykułu jest on kierowany do redakcji i ponownie przesyłany do autorów. Autorzy są zobowiązani do odniesienia się do wszelkich uwag redakcyjnych, zwłaszcza jeśli ich nie akceptują. Autor nanosi wszelkie poprawki do pliku przesłanego przez redakcję tylko w trybie śledzenia zmian. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania stylu tekstów oraz do odrzucenia artykułu, nawet w przypadku wcześniejszych pozytywnych recenzji, np. w przypadku braku porozumienia z autorem co do poprawek redakcyjnych.

- Po akceptacji poprawek autor przesyła plik wraz z podpisaną umową wydawniczą w dwóch egzemplarzach do Instytutu.

- Po przygotowaniu redakcyjnym artykuł wysyłany jest do składu. Następnie autor otrzymuje artykuł do akceptacji (plik pdf). Jeżeli korekta nie zostanie zwrócona w ciągu 10 dni, Redakcja uzna tę wersję artykułu za zaakceptowaną przez autora.

- Zgłoszenie artykułu do czasopisma Etnografia Polska oznacza przyjęcie przez autora procedur redakcyjnych i polityki wydawniczej wydawcy.
Redakcja czasopisma „Etnografia Polska” prowadzi politykę ochrony cyfrowej poprzez archiwizację. Materiały nadesłane do Redakcji czasopisma tzw. pre-printy (gotowa wersja artykułu, która nie przeszła jeszcze etapu recenzji i korekty) i post-print (ostateczna wersja dokumentu po recenzjach i korekcie), są archiwizowane na platformie OJS przez dwa lata. Wersja opublikowana online (ostateczny plik wydawcy) jest bezterminowo przechowywana na platformie OJS.