Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst załączony jest w dwóch wersjach: zanonimizowanej i wersji zawierającej dane o Autorze i informacje o finansowaniu badań, grantach itp.
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
  • Tekst nie przekracza 50 000 znaków z.s. objętości
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Zdjęcia/rysunki/tabele dodane są jako osobne pliki w rozdzielczości min. 300 dpi. Konieczne jest dołączenie spisu fotografii/ilustracji oraz podpisów do nich wraz z informacją na temat praw autorskich do fotografii i możliwości ich publikacji.

Wytyczne dla autorów

Wymagane jest podpisane oświadczenie o wkładzie procentowym danego autora w przygotowanie artykułu (Biblioteka wydawcy), które powinno być załączone jako osobny plik. W przypadku pozytywnej decyzji redakcji o publikacji artykułu należy wypełnić i przesłać umowę.
Objętość artykułu: przyjmujemy teksty o objętości około 20–25 stron maszynopisu (ok. 45 000 - 50 000 znaków z.s.), do każdego tekstu prosimy dołączyć jego streszczenie (do 1000 znaków) w języku angielskim oraz słowa kluczowe w języku angielskim. Artykuł powinien być załączony w systemie OJS w dwóch wersjach 1. jako plik zanonimizowany do recenzji, tj. pozbawiony informacji ujawniających dane Autora (w metadanych pliku, wykreślone powinny być numery i tytuły grantów itp, imię i nazwisko Autora itp.) 2. Jako artykuł z wszystkimi danymi Autora (por. poniższe wskazówki).
Język artykułu: polski i angielski, okazyjnie będziemy tłumaczyć artykuły autorów zagranicznych.

Przesyłany plik powinien być zapisany w formacie .doc lub .rtf (Reach Text Format) – oba typy dostępne w programie MS-Word.
Formatowanie tekstu:
● rozmiar czcionki: 12, przypisy dolne 10;
● marginesy (lewy, prawy, górny oraz dolny): 2,5 cm;
● interlinia: 1,5 wiersza;
● cytaty: cytaty prosimy umieszczać w cudzysłowie (w tekście), wyblokowane (dłuższe niż trzy wiersze) lub kursywą (tytuły prac lub cytaty wypowiedzi rozmówców);
● myślniki: prosimy używać dywizów do łączenia słów (czarno-biały; 20th-century anthropologist) oraz myślników we wtrąceniach (obydwie nazwy – etnologia i antropologia – znajdują zastosowanie);
● sekcje tekstu: prosimy wprowadzać śródtytuły, jeśli tekst tego wymaga; prosimy nie wprowadzać interlinii między akapitami oraz między śródtytułami a tekstem;

Pierwsza i ostatnia strona:
W górnym lewym rogu należy podać imię i nazwisko oraz instytucję, np. Anna Kowalska Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa Następnie tytuł artykułu. Na ostatniej stronie za bibliografią należy umieścić streszczenie w języku angielskim ze słowami kluczowymi oraz dane kontaktowe do autora: Imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, nazwę instytucji oraz jej pełny adres, e-mail służbowy, numer ORCID (należy założyć konto).

Drobiazgi – lata dziewięćdziesiąte zapisujemy 90. z kropką po cyfrach. – cyfry i liczby od 1 do 9 zapisujemy słownie, 10 i więcej cyframi. Liczby niepełne zapisujemy cyframi, np. półtora miliona należy zapisywać jako 1,5 mln. – W przypadku cytowania lub powoływania się na jakiegoś autora w tekście za pierwszym razem należy wymienić go z imienia i nazwiska, przy kolejnych podawać tylko nazwisko. – Jeśli w tekście pojawiają się tytuły prac innych autorów, prosimy o zapisanie ich kursywą, np. Kłopoty z kulturą to znana praca Jamesa Clifforda.

Fotografie/ilustracje:

Zdjęcia do artykułów przyjmujemy w formie elektronicznej w rozdzielczości min. 300 dpi. Zdjęcia powinny być umieszczone w oddzielnych plikach. Konieczne jest dołączenie spisu fotografii/ilustracji oraz podpisów do nich. Fotografie w tekście będą czarno-białe. Liczba umieszczanych zdjęć jest ograniczona możliwościami finansowymi Redakcji oraz ilością tzw. wakatów.
Przypisy: objaśnienia do tekstu: przypisy dolne numerowane cyframi arabskimi, znak przypisu w tekście głównym prosimy umieszczać przed kropką kończącą zdanie;
Przypisy bibliograficzne: prosimy stosować system przypisów w tekście, nie zaś przypisów dolnych; tzw. system oksfordzki.
Cytaty: cytaty w tekście prosimy umieszczać w cudzysłowie i nie stosować w tym przypadku kursywy. Cytat nie powinien kończyć się kropką, kończy się nią dopiero całe zdanie (prosimy nie umieszczać kropki przed znakiem”, a dopiero za nim).
Tytuły: Tytuły prac polskich i anglojęzycznych zapisujemy z dużej litery. Nazwy czasopism zapisujemy z dużych liter.
Przypisy w tekście:
● cytat: (Geertz 2005, s. 31), jeśli nazwisko autora występuje w zdaniu, który przypis ten kończy wtedy: (2005, s. 31);
● odniesienie do książki bądź artykułu: (Geertz 2005), jeśli nazwisko autora występuje w zdaniu, który przypis ten kończy wtedy: (2005); jeśli odnosimy się do kilku autorów, przypis powinien wyglądać następująco (Clifford 2000, s. 135; Geertz 2005, s. 31). Autorzy powinni być wymienieni w porządku alfabetycznym.
● „cytat” za: (Wittgenstein cyt. za: Geertz 2005, s. 34) lub według Wittgensteina „cytat” (za: Geertz 2005, s. 34).

Przypisy w bibliografii:
● Książka: (Autor) nazwisko i imię (lub imię i nazwisko redaktora z dopiskiem (red.)), data wydania, tytuł, imię i nazwisko tłumacza przy przekładach, wydawnictwo (pełna nazwa), miejsce wydania.

Przykład:
Geertz Clifford 2005, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. Dorota Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

W przypadku cytowania dwóch tekstów tego samego autora wydanych w tym samym roku:
Geertz Clifford 2005a, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. Dorota Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Geertz Clifford 2005b, tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania.

● Artykuł w książce (prosimy nie stosować skrótów nazw czasopism): (Autor) nazwisko i imię (lub imię i nazwisko redaktora z dopiskiem (red.), data wydania, tytuł, [w:] inicjał imienia i nazwisko (autor lub redaktor książki), (red.) (jeśli potrzebne), tytuł książki, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, numery stron.

Przykład: http://journals.iaepan.pl/ep/libraryFiles/downloadPublic/20
Turner Victor W. 2004, Liminalność i communitas, [w:] Ewa Nowicka, Marian Kempny (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 244–266.

● Artykuł w czasopiśmie: (Autor) nazwisko i imię, data wydania, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rocznik, numer, tom/ zeszyt, strony zajmowane przez artykuł. Przykład: Solonari Vladimir 2002, Narrative, Identity, State: History Teaching in Moldova, East European Politics and Societies, vol. 16, nr 2, s. 414–445.

● Prace naukowe pozostające w archiwach: (Autor) nazwisko i imię, data, tytuł (rodzaj pracy, miejsce przechowywania). Przykład: Kowalski Jan 2008, Obrzędowość doroczna na Podkarpaciu (praca magisterska, maszynopis IAE PAN).
● Prace opublikowane w internecie (są to z reguły artykuły) zapisuje się tak jak powyżej, zamiast wydawnictwa i miejsca wydania podaje się po prostu adres strony internetowej oraz datę dostępu. W przypadku pliku dostępnego w bazie tekstów naukowych w wersji PDF, nie podajemy adresu strony internetowej (traktujemy jak zwykłą publikację).
Przykład:
Malewska-Szałygin Anna 2002a, Potoczna filozofia władzy, Opcja na prawo – archiwum internetowe, Nr 4, http://www.opcja.pop.pl/Nr4.html, dostęp 12.08.2017.

● W przypadku danych znalezionych w internecie (np. statystycznych) w bibliografii należy utworzyć sekcję „Źródła internetowe:” i wymienić adresy stron internetowych, podając w nawiasach ich pełne nazwy oraz datę dostępu.

Przykład:

Źródła internetowe:
www.iaepan.edu.pl (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), dostęp 04.10.2007
www.iwgia.org (International Work Group for Indigenous Affairs), dostęp 06.08.2008

Transliteracja: W przypadku cytowania autorów i prac napisanych w innych alfabetach prosimy o ich transliterowanie zgodne z zasadami PWN (więcej na stronie www.pwn.pl).

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów.

Redakcja nie pobiera od Autorów żadnych opłat.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie Al. Solidarności 105. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa – RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r poz. 1000) oraz pokrewnymi aktami prawnymi. Instytut Archeologii i Etnologii PAN dokłada wszelkich starań, aby dane były odpowiednio chronione, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.
Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z nasza polityką prywatności.

Korzystając ze strony Instytutu Archeologii i Etnologii PAN akceptują Państwo zasady polityki prywatności.
Z administratorem (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) można kontaktować się poprzez adres e-mail director@iaepan.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105 00-140 Warszawa).
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z IOD można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@iaepan.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach odnoszących się do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe:
• na polecenie organów administracji lub sądów;
• podmiotom trzecim, które przetwarzają powierzone dane przez Administratora (np. firma obsługująca stronę internetową);
• osobom przeprowadzającym inspekcje i audyty, księgowym i prawnikom z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności;
• podmiotowi trzeciemu w sytuacji przekazania / sprzedaży części udziałów w spółce Administratora.
Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą odnośniki (linki) zamieszczone na stronie Czasopisma. Prosimy o zapoznawanie się z polityką prywatności odwiedzanych stron.
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
5.1 Kontaktują się Państwo z IAE PAN za pomocą portalu w celu założenia konta dla użytkownika związanego z procesem wydawniczym jak również odbiorcy treści opublikowanych na platformie. W ramach realizacji procesu wydawniczego czasopisma kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie, telefonicznie i przekazują nam dobrowolnie swoje dane osobowe typu: imię i nazwisko, adres e-mail, afiliację, adres do korespondencji, dane do umowy, numer telefonu i inne. Dane te są gromadzone i przetwarzane zgodnie z celem dla którego zostały nam przekazane.. Dane podawane są dobrowolnie, ale są niezbędne do realizacji określonego celu, a ich niepodanie uniemożliwi nam realizacji zadań (zamierzeń).
5.2 Podczas korzystania ze strony internetowej Czasopisma mogą być uzyskiwane następujące informacje:
5.2.1 techniczne logi w dziennikach serwera (automatycznie zapisywane logi systemowe) – anonimowe informacje typu: czas wizyty na stronie, adres URL, dane przeglądarki itp.
5.2.2 ciasteczka cookies czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika – wykorzystywane w celach gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony, prawidłowego wyświetlania się strony na komputerze, utrzymania sesji Użytkownika w serwisie (po zalogowaniu).
Każdy Użytkownik może usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.
Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na stronie jej producenta: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge
Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Strony Internetowej.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację do stosowanych plików cookies.
5.2.3 Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę czasopisma. Służą nam do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.
Wszystkie dane osobowe będą przechowywane w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN do chwili realizacji celu, dla którego zostały nam udostępnione a następnie przez czas wynikający z przepisów szczegółowych.
Instytut Archeologii i Etnologii PAN nie profiluje Państwa danych osobowych a także nie przetwarza ich w celach marketingowych.
dane osobowe nie będą przekazywane do „państwa trzeciego” bądź organizacji międzynarodowej
Instytut Archeologii i Etnologii PAN ze swojej strony dokłada wszelkich starań aby wszystkie dane były bezpieczne. Jednak Państwa działania mają także duże znaczenie. Proszę pamiętać o podstawowych zasadach bezpiecznego użytkownika:
rejestrując się na naszej platformie OJS należy zwrócić uwagę aby hasło było odpowiednio trudne do odgadnięcia, składało się z ciągu znaków i cyfr oraz małych i dużych liter;
prace na platformie OJS: proszę wykonywać tylko na zaufanych komputerach. i nie korzystać z ogólnodostępnych sieci.
należy nie zapamiętywać loginu i hasła na komputerze.
należy zachować login i hasło w tajemnicy po zakończeniu działań każdorazowo wylogować się ze strony (poprzez przycisk WYLOGUJ).
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
dostępu do danych , - sprostowania danych, - prawdo do bycia zapomnianym, - prawo do ograniczenia przetwarzania, - prawo do przenoszenia danych, - prawo do sprzeciwu, - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając dane osobowe, działamy niewłaściwie lub w sposób niezgodny z prawem, prosimy o informację listownie lub e-mailem.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na stronie internetowej Czasopisma.