"Antropologia-więcej-niż-ludzka". Zaproszenie na debatę w PME 16 maja o godz. 18.00

Serdecznie zapraszamy na debatę w Państwowym Muzeum Etnograficznym 16 maja o godzinie 18tej, pt. "Antropologia-więcej-niż-ludzka", które będzie jednocześnie promocją najnowszego tomu czasopisma Etnografia Polska.

W dyskusji zajmiemy się samym pojęciem antropologii więcej-niż-ludzkiej. Co jego użycie oznacza i jakie kierunki badań sugeruje? Jakie przełożenie na badania etnograficzne może mieć koncepcja człowieka, innych bytów czy świata w ogóle jako zmiennych układów relacji? Czy warto kłaść nacisk na takie radykalne podejścia do samej relacyjności, czy może jednak lepiej skupić się przede wszystkich na relacjach pomiędzy ludzkimi a nie-ludzkimi aktorami? Będziemy rozmawiać między innymi o ludzkim ciele jako holobioncie i hybrydzie oraz antropologicznym doświadczeniu laryngektomii.

Inspiracją dla specjalnego tomu „Etnografii Polskiej” były tematy podejmowane podczas pierwszego cyklu otwartych seminariów Zespołu Antropologii Niezdyscyplinowanej (IAE PAN).

W dyskusji wezmą udział: Adrianna Biernacka-Gemel, Agnieszka Halemba, Joanna Mroczkowska, Magdalena Kozhevnikova, Łukasz Smyrski, Konrad Zieliński

Będzie nam ogromnie miło spotkać się z Państwem, dla osób, które nie mogą przybyć spotkanie dostępne będzie także online,
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ1NjM5MWYtY2Y2Zi00YWU3LTlkMzEtNjVmZWEzNTg5ZDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cc680b9-db00-4887-a7ab-84bd8244a208%22%2c%22Oid%22%3a%221f1270dc-b622-43df-8ceb-b0464d4a0c6b%22%7d