POLITYKA JĘZYKOWA W UJĘCIU FORMALNOPRAWNYM I ETNOGRAFICZNYM, NA PRZYKŁADZIE HISZPAŃSKIEGO REGIONU KATALONII I JEGO MIESZKAŃCÓW

Abstrakt

The focus of the article is the issue of language policy on its international, national and regional levels, discussed in the context of the multicultural and multilingual region of Catalonia, Spain. In this district, regional languages have a stronger position than the dominant language of the country – Spanish (Castilian). Cultural identity of ethnic Catalans may be characterized by a clearly dominant linguistic identity, centered around so-called regional languages. The text is based on both literature and ethnographic fieldwork that had been conducted between 2010–2012. Formal and informal aspects of language policy, as well as beliefs and attitudes of the inhabitants Catalonia with respect to multilingualism are being analyzed. Results of the field study are presented using the anthropology of language planning and policy approach.

PDF

Bibliografia

D a n v e r S t e v e n L. (red.) 2013, Native peoples of the world: An encyclopedia of groups, cultures and
contemporary issues, M.E. Sharpe, Armonk, New York.
E d w a r d s J o h n R. 1994, Multilingualism, Penguin Books, London.
E l c a t a l a n, l e n g u a d e E u r o p a, G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a 2008, http://llengua.
gencat.cat/permalink/91192f76-5385-11e4-8f3f-000c29cdf219 ostatni dostęp 22.12.2016.
K a c z m a r e k F i l i p 2015, Wielojęzyczność a polityka. Współpraca polityka i tłumacza w Parlamencie Europejskim, Przegląd Zachodni, t. 356, nr 3, Poznań, s. 225–236.
Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978 znowelizowana 27 sierpnia 1992
2008, wyd. 2., tłum. Tadeusz Mołdawa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
L i n d a K a t a r z y n a 2006, Język jako główny wyznacznik tożsamości Katalończyków, Remat na
temat czyli prace SKJ REMAT, t.I, Instytut Językoznawstwa UAM, Poznań.
L u b a ś W ł a d y s ł a w 1979, Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Szkice socjologiczne,
Wydawnictwo Literackie, Kraków.
M a j e w i c z A l f r e d 1989, Języki świata i ich klasyfikacja, PWN, Warszawa.
M a n s v e l t B e c k J a n 1994, Ethnic minorities and post-Franco territorial administration in Spain:
Changes in the linguistic landscape [w:] History of European Ideas, vol. 19, no. 4–6, s. 637–645.
M a r - M o l i n e r o C l a r e 2000, The Iberian Peninsula: Conflicting linguistic nationalisms, [w:]
Language and nationalism in Europe, red. Barbour S., Carmichael C., Oxford University Press,
Oxford, s. 83–104.
M c C a r t h y Te r e s a, Wa r h o l L a r i s a 2011, The anthropology of language planning and
policy [w:] The anthropology of language planning and policy. A companion to the anthropology of
education, red. B.A.U. Levinson, M. Pollock, Blackwell Publishing Ltd., West Sussex, s. 177–196.
N e w m a n M i c h a e l, Tr e n c h s - P a r e r a M i r e i a, N g S h u k h a n 2008, Normalizing bilingualism: The effects of the Catalonian linguistic normalization policy one generation after, Journal
of Sociolinguistics, vol. 12, no. 3, s. 306–333.
P a w ł o w s k i A d a m 2004, Język w konstytucjach wybranych państw europejskich, Poradnik Językowy, nr 4, s. 10–25.
S ł u g o c k i J a n u s z 1997, Pozycja prawnoustrojowa regionu: dylematy regionalizacji w Polsce, Wyższa
Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn.
S p o l s k y B e r n a r d 2006, Language policy, Cambridge University Press, Cambridge.
S z m i d t D o r o t a T., M e j n a r t o w i c z A g n i e s z k a 2009, Europejska wielokulturowość
i wielojęzyczność (European Multiculturalism and Multilingualism), Investigationes Linguisticae,
vol. XVIII, s. 80–88.
S z u l R o m a n 2003, Kwestia językowa we współczesnym świecie, Studia Regionalne i Lokalne, t. 2,
nr 12, s. 29–55.
Wy s o c z a ń s k i W ł a d y s ł a w 2006, Wielojęzykowość i wielokulturowość pograniczy (w kontekście
polskim), Język a Kultura, t. 18, Wrocław, s. 9–32.
Źródła internetowe
Language Use of the Population of Catalonia. Key results of the Survey on Language Use of the Population
2013, http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/EULP2013_
angles.pdf, ostatni dostęp 22.12.2016.
http://www.domini.cat/ (puntCAT), ostatni dostęp 23.12.2016.
http://www.llull.cat (Ramon Llull Institute, pl. Instytut im. Ramona Llulla) 23.12.2016