Servur'a and Krym'a (Crimean Roma) as Indigenous Peoples of Ukraine
journal cover page; photograph in the coulours of Ukrainian flag of territory of Olbia, the Ukrainian National Historic and Archaeological Reserve, a famous archaeological site, located near the village Parutine, Mykolaivska oblast', Ukraine. 29.08.2021. Author: Julia Buyskykh.
PDF (English)

Słowa kluczowe

Crimea
Servurʼa, indigenous people
Ukraine
Crimean Roma
Romani (sub) ethnic groups

Jak cytować

Panchenko, J., & Homanyuk, M. (2023). Servur’a and Krym’a (Crimean Roma) as Indigenous Peoples of Ukraine. Etnografia Polska, 67(1–2). https://doi.org/10.23858/EP67.2023.3375

Abstrakt

The article presents an ethnographic and sociological description of two sub-ethnic groups of Ukrainian Roma: Sérvur’a and Krým’a (Crimean Roma). Based on the field research conducted in 2016–2022, we have concluded that the Krym’a and the Servur’a are (sub-) ethnic groups which meet most of the national and international criteria for being regarded as  indigenous people of Ukraine. Servur’a and Krýmʼa were both formed in the territory of Ukraine, are predominantly based in Ukraine, are bearers of distinctive languages and cultures, have traditional, social, cultural and/or representative bodies, identify as (indigenous) people of Ukraine, as is reflected in their self-names; each of them is an ethnic minority within the population of Ukraine, and neither has a state formation of its own outside of Ukraine. Therefore, they fully satisfy the requirements of the relevant Ukrainian legislation. Additional grounds for classifying Servur’a and Krym’a as indigenous peoples are their non-dominant position in society, their traumatic historical experience, which includes the Holocaust of the Roma, the 1944 deportation of the Crimean peoples, as well as their vulnerability to forced displacement from their historic lands and the fact that the Krym’a became refugees and internally displaced persons as a result of the Russian-Ukrainian war. In the authors’ opinion, the initiation of the discussion on granting indigenous status to the Servur’a and the Krym’a can draw attention to the urgent problems of all Romani ethnic groups in Ukraine and give impetus to the formation of the state’s policy towards the Roma.

 

https://doi.org/10.23858/EP67.2023.3375
PDF (English)

Bibliografia

Barannikov Aleksei 1931, Tsyganskie elementy v russkom vorovskom argo, Yazyk i literatura, vol. 8, Leningrad, pp. 139–158.

Barannikov Aleksei 1934, The Ukrainian and South Russian Tsygan Dialects, Academy of Sciences of the USSR, Leningrad.

Belitser Natalia 2016, Krym’aki tatary yak korinnyi narod: Istoriia pytannia i suchasni realii, Instytut demokratii imeni Pylypa Orlyka, Kyiv.

Cherenkov Lev 2008, Tsyganskaya dialektologiya v Ukraine. Istoriya i sovremennoye sostoyaniye, Naukovi zapiski. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv, vol. 15, pp. 489–503.

Daes, Erica-Irene A. 1996, Working paper on the concept of “indigenous people”. Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. Working Group on Indigenous Populations, United Nations, New York, https://digitallibrary.un.org/record/236429, (accessed 01.04.2023).

Demeter Nadezhda, Bessonov Nikolai, Kutenkov Valdemar 2000, Istoria tsygan: Novyi vzghliad, IPF Voronezh, Voronezh.

Homanyuk Mykola, Panchenko Yanush 2023, From a Pilfered Nail to a Stolen Tank: The Role of a Media Event in the Consolidation of the Ukrainian Political Nation [in:] Sereda, Viktoriya (ed.) (Forthcoming 2023) War, Migration and Memory, Dossier, Berlin, Forum Transregionale Studien.

Kingsbury Benedict 1998, Indigenous Peoples in International Law: A Constructivist Approach to the Asian Controversy, The American Journal on International Law, vol. 92, pp. 414–457.

Makhotina Ilona, Panchenko Yanush 2019, Traditsionnoie zhylische i elementy neosedlogo byta tsygan-vlakhov i servov, Revista de Etnologie și Culturologie, vol. 26, pp. 22–30.

Makhotyna Ilona, Panchenko Yanush 2020, Kalendarnaia obriadnost tsygan-vlakhov i servov vo vtoroi polovyne XX – nachale XXI v., Revista de Etnologie și Culturologie, vol. 27, pp. 54–64.

Martіnez Cobo José 1987, Study of the problem of discrimination against indigenous populations, vol. 5, Conclusions, proposals and recommendations/by Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities United Nations, New York, www.digitallibrary.un.org/record/133666 (accessed 01.04.2023).

Marushiakova Yelena 2008, Struktura identychnosti tsygan, Romy Ukrayiny: iz mynuloho v maibutnie, M. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv.

Matras Yaron 1995, Romani in contact: the history, structure and sociology of a language, John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia.

Mróz Lech 2001, Dzieje Cyganόw–Romόw Rzeczy pospolitej XV-XVIII wiekόw, DIG, Warszawa.

Oslon Mikhail, Kozhanov Kirill 2023, Etimologicheskiy slovar tsyganskogo yazyka, www.rromanes.org/pub/ЭСЦЯ.pdf (accessed 18.01.2023).

Oslon, Mykhailo, Złożona tożsamość romska. Interview with Ieva Raiska, Kultura Enter. Czasopismo kulturalno-społeczne, https://kulturaenter.pl/article/ua-rom/ (accessed: 07.10.2023).

Plokhinskiy Mikhail 1905, Inozemcy v Staroy Malorossii. 4.1. Greki, tsygane, gruziny, Tipografiya G. Lissnera i D. Sobko, Moscow.

Smirnova-Seslavinskaya Marianna, Tsvetkov Georgiy 2009, Tsygane. Proiskhozhdenie i kultura, Paradigma, Sofia, Moscow.

Smirnova-Seslavinskaya Marianna, Tsvetkov Georgiy 2011, Antropologia sociokulturnogo razvitiya cyganskogo naseleniya Rossii, Federalniy institute razvitiya obrazovaniya, Moskow.

Smirnova-Seslevinskaya Marianna 2016, Migracii tsygan v yuzhnyie regiony Rossiyskoy imperii i Krym, formirovanie obshchnosti Krymskikh tsygan, Tavricheskiy nauchniy obozrevatel, vol. 11–1, no 16, pp. 5–40.

Tyahlyy Mykhailo 2007, Karayimy, Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny, vol. 4, Naukova dumka, Kyiv.

Tenser Anton, A report on Romani dialects in Ukraine: Reconciling linguistic and ethnographic data, Romani Studies 5, vol. 22, no. 1, pp. 1–13.

Toropov Vadim 2003, Slovar yazyka Krymskikh tsygan, Ivanovo State University, Ivanovo.

Toropov Vadim 2009, Crimean Roma: Language and Folklore, Unona, Ivanovo.

Ukrainian Act No. Act No. 1616-ІX, On Indigenous Peoples of Ukraine (Ukr: Zakon 1616-IX Pro korinni narody Ukrainy), www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-20#Text (accessed 01.04.2023).

Vodotyka Serhii, Savenok Ludmyla 2011, Pokhodzhennya kryms’kykh Karayimiv: analiz isnuiuchykh kontseptsiy i shliakhiv poshuku istyny, Chornomorskyi litopys, vol. 11, pp. 90–94.

Voitenko, Oleksandr, Tiahlyi, Mykhailo 2018 Romy: mify ta fakty. Navchalʹno-metodychnyi posibnyk dlya vchytelia z protydiyi romofobiyi, Ukrayinsʹkyi tsentr vyvchennya istoriyi Holokostu, Kyiv.

Zaatov Ismet 2008, Krymskotatarskie tsygane “chigeler” glazami putishestvennikov ХVІ–ХІХ vv., v kontekste evolutsii Krymskotatarskoi narodnoi muzyki, Naukovi zapysky. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv, Simferopol, pp.189–211.

Zakharkevich Stepan 2006, Socialnyi status etnicheskih menshynstv v Belarusi v XIV–XVIII vv., Pracy histarychnaha fakulteta: navuk, vol. 1, Belarussian State University, Minsk.

Zinevych Natalia 2017, Etnonimy Romy, Tsyhany v suchasnomu ukrayinsʹkomu naukovomu dyskursi, Das amen godi pala Lev Cherenkov. Romani historija, chib taj kultura, GLM, Graz, pp. 484–500.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Etnografia Polska