Photos as a Cultural Code of the Odesa Region
journal cover page; photograph in the coulours of Ukrainian flag of territory of Olbia, the Ukrainian National Historic and Archaeological Reserve, a famous archaeological site, located near the village Parutine, Mykolaivska oblast', Ukraine. 29.08.2021. Author: Julia Buyskykh.
PDF (English)

Słowa kluczowe

fotografia
fotografia amatorska
album rodzinny
zróżnicowanie etnokulturowe
Odesa
Ukraina

Jak cytować

Dmytriuk, V. (2023). Photos as a Cultural Code of the Odesa Region. Etnografia Polska, 67(1–2). https://doi.org/10.23858/EP67.2023.3426

Abstrakt

In Ukraine, the transition to visualization is observed in the expansion of the range, change of functions, simplification of production and demonstration of the traditional photo image. Personal and family photographs play an important role in cultural memory, and working with photographs offers a particularly productive way to understand social and cultural aspects of memory. In the article proposed, I research the variability of the functions of photography in polyethnic and multicultural region of Southern Ukraine, taking as the main example the city of Odesa and the Odesa region. I seek to reproduce and describe the historical and cultural dynamics of the development of photographic practices in Odesa from art to craft, and eventually to everyday practice from the middle of the 19th to the beginning of the 20th century. I aim to reveal the ethno-cultural expressiveness of photographic practices among the multi-ethnic population of Odesa, to point out general and specific features, to investigate local differences of ethnographic groups, structures and everyday practices, features of material and spiritual culture, socio-cultural norms. During 2012-2019 independently or taking part in complex ethnographic expeditions of I. I. Mechnikov Odesa National University, I have conducted more than 150 general, 53 focused interviews and 68 semi-formalized interviews in 51 towns and villages of Odesa region, including Odesa, Balta, Bilyaivka, Podils’k, Chornomors’k and Izmail.

https://doi.org/10.23858/EP67.2023.3426
PDF (English)

Bibliografia

Arnkheim Rudolf 2007, Yskusstvo y vyzualnoe vospryiatye, Arkhytektura S, Moskva.

Barthes Roland 1968, Elements of Semiology, Hill and Wang, New York .

Barthes Roland 1980 La chambre claire: note sur la photographie, Paris, Cahiers du cinema, Gallimard, Le Seuil.

Barthes Roland 1997, “Camera Lucida”, transl. M. Ryklyn, Ad marginem, Moskva.

Batchen Geoffrey 2002, Each Wild Idea: Writing, Photography, History, MIT Press, Cambridge, London.

Bateson Gregory, Mead Margaret 1942, Balinese Character: A Photographic Analysis. New York Academy of Sciences.

Berdzher Dzhon 2014, Fotohrafyia y ee prednaznachenye, http://e-libra.ru/read/366253-fotografiya-i-ee-prednaznacheniya.html (accessed 01.11.2023).

Bodryiiar Zhan 1999, Systema veshchei, http://stomfaq.ru/jan-bodrijyar/index.html (accessed 18.07.2023).

Boitsova Olha 2013, Liubytelskye foto: vyzualnaia kultura povsednevnosty, Yzd-vo Evropeiskoho unyversyteta v Sankt-Peterburhe, Sakt-Petersburh.

Bourdieu Pierre 1990, Photography: A Middle-brow Art, Stanford University Press, Stanford.

Chalfen Rychard 1987, Snapshot Versions of Life, Bowling Green State University Popular Press, Bowling Green.

Derzhavyn Mykola 1914, Bolharskye kolonyy v Rossyy (Tavrycheskaia, Khersonskaia y Bessarabskaia hubernyy), Martylen, Sofyia.

Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. Pro kilkist ta sklad naselennia Odeskoi oblasti za pidsumkamy Vseukrainskoho perepysu naselennia 2001 roku. http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/odesa (accessed 01.11.2023).

Hlushko Mykhailo 2008, Metodyka polovoho etnohrafichnoho doslidzhennia, LNU im. I. Franka, Lviv.

Vizirov Oleksandr 2012, Katarzhyno: Fotoalbom, Simeks-print, Odesa.

Dmytriuk Viktoriia 2019a, Istoryko-antropolohichna variatyvnist funktsionuvannia fotohrafii u kulturakh Odeshchyny, unpublished PhD manuscript.

Dmytriuk Viktoriia 2019b, Fotofolklorni aspekty modernykh obriadiv perekhodu: vid pryvatnykh do publichnykh praktyk na materialakh Odeshchyny, Narodoznavchi zoshyty, vol. 5, pp.1274–1285.

Dmytriuk Viktoriia, Prigarin Oleksandr 2015, Etno/Fotohrafiia v antropolohichnykh perspektyvakh: pro metody opratsiuvannia pryvatnykh zibran, Narodoznavchi zoshyty, vol. 6. pp. 1420–1424.

Dmytriuk Viktoriia, Prigarin Oleksandr 2019, Sakralnost v profannom interere: byitovanie fotografiy v srede innokentevtsev, Traditsionnaya kultura, vol. 2, no. 2, pp. 98 – 112.

Drozdovskyi Anatolyi 2013, Staraia Odessa: Fotohrafy y fotohrafy, TES, Odessa.

FliusserVilem 2008, Za fylosofyiu fotohrafyy, Sankt-Peterburg.

Kasian Larysa 2016, Fotoalbom yak sposib zberezhennia i prezentatsii informatsii, arkhivnyi dokument, istorychne dzherelo: tematyko-typolohichnyi analiz www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3-4_2016/11.pdf (accessed 01.11.2023).

Kapaló James A. 2019, Inochentism and Orthodox Christianity Religious Dissent in the Russian and Romanian Borderlands, London, Routledge.

Nahorna Larysa 2008, Rehionalna identychnist: ukrainskyi kontekst, IPiEND imeni I.F.Kurasa NAN Ukrainy, Kyiv.

Myd Marharet 1988, Kultura y myr detstva Tekst.: yzbr. Proyzvedenyia, transl. Y. Aseeva, Nauka, Moskva.

Naulko Volodymyr 1999, Etnichni protsesy sered bolharskoi diaspory Ukraini. Ukraina i Bolhariia: vikhy istorychnoi druzhby, Odesa, pp. 145–148.

Nurkova Veronika 2006, Zerkalo s pamiatiu. Fenomen fotohrafyy: Kulturno-ystorycheskyi analiz, Ros.hos. humanyt. University, Moskva.

Prigarin Oleksandr 2011, Fotohrafiia v kulturi: etnohrafichni aspekty fenomenu, Nauka i osvita: krok u mai butnie, pp. 438–444.

Shtompka Pyiotr 2007, Vyzualnaia sotsyolohyia. Fotohrafyia kak metod yssledovanyia, transl. by Natalia Morozova, Lohos, Moskva.

Smolii Valerii 2014, Skhid i Pivden Ukrainy: chas, prostir, sotsium: u 2 t. T 1, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, Kyiv.

Sontag SuSan, 1990 On Photography, Picador, New York.

Sushynskyi Bohdan 2005, Balta: misto, osviachene vichnistiu, Druk, Odesa.

Yevtukh Volodymyr 2004, Etno-natsionalna struktura ukrainskoho suspilstva, Naukova Dumka, Kyiv.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Etnografia Polska