TOŻSAMOŚĆ (DE-)KONSTRUOWANA CZY (RE-)KONSTRUOWANA? ENKULTURACJA MAŁOLETNICH UCHODŹCÓW Z CZECZENII W POLSCE

Abstrakt

Bringing up children abroad and their enculturation is an extraordinary difficult and complicated process. It is connected with numerous problems with which have to face their parents or foster-fathers who are responsible for their preparation to the living in the society. Among dilemmas standing before them are those associated with creating the cultural heritage of the young generation and constructing their identifications (ethnical, cultural, religious). This problems refers also to the refugees from Chechnya and asylum seekers from others Caucasian countries who have been living in Poland – both benefiting already from the international protection and applying only for the refugee status. The issues concerning their acculturation, adaptation and socialization of children are the subject of my research interests since 2009 when I’ve begun the research project granted by Polish National Centre of Science enabling the multi-sited field researches. In this paper I try to answer the crucial question: to which degree the identity of minors refugees is built from elements of the new culture (the host culture) which replace the patterns of their own culture („deconstructed identity”), and in which, from elements of the culture of their origin which are replicated in the present environment but in changed social-cultural context („reconstructed identity)”. These problems stay in the circle of the multicultural issues and the integration policy which becomes more and more current every year especially in the context of growing intense of global movement and radicalization of attitudes toward immigrants in Europe

PDF

Bibliografia

Adgar-Adajew Issa 2005, Kamienie mówią. Dzieje i kultura Czeczenów, Wyd. Instytut Kultury Narodów Kaukazu, Warszawa
Aronson Eliot 1997, Człowiek istota społeczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Aronson Eliot 2007, Social animal, Worth Publishers, New York
Bauman Zygmunt 2007, Tożsamość ze sklepu, tożsamość ze spiżarni, [w:] Kultura popularna i (re) konstrukcje tożsamości, red. A. Gromkowska-Melosik, Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Poznań, s. 49–70
Bauman Zygmunt 2005, Tożsamość: Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
Bourhis i in.: Bourhis Richard Y., Moïse Léna Céline, Perreault Stéphane, Senécal Sacha 1997, Towards an interactive acculturation model: A social psychological approach, International Journal of Psychology, vol. 32/6, s. 369–386
Brehm Jack W. 1993, The intensity of emotion, Personality and Social Psychology Review, no. 3/1, s. 2–22
Certeaude Michel 1982, The practice of everyday life, University of California Press, Berkeley
Certeaude Michel 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Dilthey Wilhelm 1982, Pisma estetyczne, PWN, Warszawa 1982
Driscoll i in.: Driscoll Richard, Davis Keith E., Lipetz Milton E. 1972, Parental interference and romantic love: The Romeo and Juliet effect, Journal of Personality and Social Psychology, no. 24, s. 1–10
Elliot Anthony 2007, Koncepcje „ja”, Wydawnictwo Sic!, Warszawa
Garewicz Jan 1983, Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna, Studia Socjologiczne, nr 1, s. 75–87
Glick Thomas 2006, Aculturation, [w:] The Dictionary of anthropology, red. T. Barfield, Blackwell, Oxford, s. 1–2
Herskovits Melvill 1948, Man and his works: The science of cultural anthropology, A. A. Knopf, New York
Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, Janko Andrzej 1997, Socjologia rodziny, Wyd. Adam Marszałek, Toruń
Klaus-Jurgen Tillman 1996, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, PWN, Warszawa
Kłoskowska Antonina 1971, Rodzina jako czynnik transmisji i twórczości kulturalnej, Kwartalik Pedagogiczny, nr 4, s. 49–55
Kłoskowska Antonina 1992, Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej, Kultura i społeczeństwo, nr 1, s. 131–141
Kłoskowska Antonina 1996, Kultury narodowe u korzeni, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Kość-Ryżko Katarzyna, Czerniejewska Izabela 2013, Oblicza integracji uchodźców w Polsce. Na przykładzie analizy funkcjonowania ośrodków w Grupie i Czerwonym Borze, [w:], Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, red. J. Balicki, M. Chamarczuk, Wyd. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 130–155
Lachowicz Barbara 2010, Asystent międzykulturowy – nowe rozwiązanie starych problemów. Przykład z Coniewia, Forum na rzecz Różnorodności Społecznej, Seria Wydawnicza „Maieutike”, nr 14
Littell John 2011, Czeczenia. Rok III, Wydawnictwo Literackie, Kraków
Mead Margaret 1963, Papers in honor of Melville J. Herskovits: Socialization and enculturation, Current Anthropology, vol. 4/2, s. 184–188
Mead Margaret 1963, Socialization and enculturation, „Current Anthropology”, nr 4, s. 184–188
Politkowska Anna 2007, Udręczona Rosja. Dziennik buntu, Oficyna Literacka Noir sur Blanc, Warszawa
Rafalik Norbert 2012, Cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce – teoria a rzeczywistość (praktyka) (stan prawny na dzień 31 grudnia 2011 r.), CMR Working Papers, nr 55/113
Riesman David, Glazer Nathan, Denney Reuel 1971, Samotny tłum, PWN, Warszawa
Rostowska Teresa 1994, Rola modelowania w procesie socjalizacji dziecka w rodzinie, Problemy rodziny, nr 3, s. 33–37
Rumbaut Rubén G. 2004, Ages, life stages, and generational cohorts: Decomposing the immigrant first and second generations in the United States, International Migration Review, vol. 38, no. 3, s. 1160–1205
Sadowski Andrzej, Czerniawska Mirosława 1999, Tożsamość Polaków na pograniczach, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
Seierstad Ǻsne 2009, Dzieci Groznego, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa
Skorny Zbigniew 1987, Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa
Vertovec Steven 2012, Transnarodowość, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Wolicki Marian 1983, Naśladownictwo, identyfikacja i modelowanie jako czynniki rozwoju społecznego, Problemy Rodziny, nr 5, s. 13–29
Wybieralski Michał 2014, Hidżab jest hipsterski, czyli co wolno muzułmanom w USA, www.wyborcza.pl/1,75477,15229938,Hidzab_jest_hipsterski__czyli_co_wolno_muzulmankom.html (dostęp 12.6.2014)
Wyka Kazimierz 1977, Pokolenia literackie, Wyd. Literackie, Kraków
Ząbek Maciej, Łodziński Sławomir 2008, Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Oficyna Wydawnicza „Aspra-JR”, Warszawa
Ziemska Maria 1979, Rodzina i osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa