Throwing Engines versus Gunpowder Artillery in Siege Activities in the Middle Ages

An Example of the Kingdoms of Poland and Bohemia

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH33.2020.007

Keywords:

Central Europe, Kingdom of Poland, Kingdom of Bohemia, Middle Ages, artillery, throwing engines

Abstract

The invention of gunpowder and its use in projectile throwing is rightly regarded as one of the greatest, if not the greatest, innovations in the history of war technology. However, the first artillery, which we have some mention of in Europe in 1326, had to compete for a long time with various types of throwing engines used in military operations, especially sieges, successfully since ancient times. It was no different in Central Europe, where throwing engines were still used in siege in the 4th quarter of the 15th century. The article analyses written and archaeological sources confirming the simultaneous use of throwing engines and gunpowder artillery in the Kingdom of Poland and the Kingdom of Bohemia until the end of the 15th century.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Sources

Archiv... – Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cízich 14, F. Kalousek (ed.). Praha 1895.

Bartošek z Drahonic, Kronika – Bartošek z Drahonic Kronika. In: I. Hlaváček (ed.), Ze zpráv a kronik doby husitské. Praha 1981, 231-290.

Bartossek de Drahonicz, Chronicon – Bartossek de Drahonicz, Chronicon. In: J. Goll (ed.), Fontes Rerum Bohemicarum 5. Praha 1893, 589-628.

Hájek, Kronika… – Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, J. Linka (ed.). Praha 2014.

Jana Długosza Roczniki, ks. 11 – Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 11 (1413-1430), J. Mrukówna (ed.). Warszawa 2009

Jana Długosza Roczniki, ks. 11 i 12 – Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 11 i 12 (1431-1444), J. Mrukówna (ed.). Warszawa 2009.

Joannis de Czarnkow Chronicon… – Joannis de Czarnkow Chronicon Polonorum, J. Szlachtowski (ed.), Monumenta Poloniae Historica 2. Lwów 1872.

Joannis Dlugossii Annales..., liber XI – Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, liber XI (1413-1430). Warszawa 2000.

Joannis Dlugossii Annales..., liber XI et XII – Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, liber XI et XII (1431-1444). Warszawa 2001.

Johanns von Posilge, Chronik… – Johanns von Posilge, Officials von Pomesanien, Chronik des Landes Preussen (von 1360 an, fortgesetz bis 1419) zugleich mit des auf Preussens bezüglichen Abschnitten aus der Chronik Detmar’s von Lübeck. In: E. von Strehlke (ed.), Scriptores Rerum Prussicarum 3. Leipzig 1866.

Kriegsbuch, Philipp Mönch, c. 1496, Heidelberg, Codex Palatinus germanicus 126.

Księgi Hetmańskie… – Stanisław Sarnicki, Księgi Hetmańskie z dziejów rycerskich wszystkich wieków zebrane i praktyka abo experientia hetmanów Najjaśniejszego Zygmunta Starego Króla Polskiego, a także Cesarza Karla V i Solimana Tureckiego dwu panów walecznych za naszego wieku objaśnione ku ćwiczeniu młodych ludzi nacyjej naszej Polskiej pod tytułem, M. Ferenc (ed.). Kraków 2015.

Kyeser, Bellifortis – Konrad Kyeser, Bellifortis. Umschrift und Übersetzung Götz Quarg, vol. 1-2. Düsseldorf 1967.

Laurentii de Brzezowa Historia… – Laurentii de Brzezowa Historia Hussitica. In: J. Goll (ed.), Fontes Rerum Bohemicarum 5. Praha 1893, 327-534.

Listář… – Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka IV: 1449-1462, B. Rynešová, J. Pelikán (eds.). Praha 1954.

Staré letopisy… – Staré letopisy české z rukopisu Křížovnického, F. Šimek, M. Kaňák (eds.). Praha 1959.

Vavřinec z Březové, Husitská… – Vavřinec z Březové, Husitská kronika, F. Heřmanský, M. Bláhová (eds.). Praha 1979.

Vegetius, De re militari – Vegetius Renatus Flavius, De re militari, c. 1512, http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00011426/images/index.html?id=00011426&fip=eayayztsewqeayaxssdasyztsqrseayaxs&no=&seite=1. Available on-line: 15.04.2020.

Ze starých… – Ze starých letopisů českých, J. Porák, J. Kašpar (eds.). Praha 1980.

Život… – Život Jana z Jenšteina, arcybiskupa Pražského. In: J. Emler (ed.), Fontes Rerum Bohemicarum 1. Praha 1873.

Bibliography

Burian V. 1966a. Kartouzka v Dolanech – moravský protějšek hradu Siónu. “Střední Morava” 1, 5-18.

Burian V. 1966b. Předběžná zpráva o historickoarcheologickém výzkumu Kartouzky v Dolanech 1964-1965. “Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci” 128, 9-15.

Burian V. 1985. Projektily těžkých palných a vrhacích zbraní z Tepence a Dolan. “Zprávy Krajského vlastivědného musea v Olomouci” 234, 20-25.

Chevedden P. E. 1999. Artillery in Late Antiquity: Prelude to the Middle Ages. In: I. A. Corfis, M. Wolfe (eds.), The Medieval City under Siege. Suffolk, 131-173.

Contamine P. 1999. Wojna w średniowieczu, transl. M. Czajka. Warszawa.

DeVries K., Smith R. D. 2012. Medieval Military Technology, 2nd editon. Toronto.

Drobná Z. 1953. Husitský polní tábor u Kunratic. “Historie a vojenství” 2, 197-200.

Durdík J. 1954. Husitské vojenství. Praha.

Durdík T. 1981. Povrchový průzkum zaniklého středověkého sídlištního komplexu Stará Dubá. “Sborník vlastivědných prací z Podblanicka” 21, 141-168.

Durdík T. 1982. Jižní předsunutá bašta hradu Českého Šternberka. “Sborník vlastivědných prací z Podblanicka” 22, 127-155.

Durdík T. 2009. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, 3rd edition. Praha.

Durdík T. 2011. Obležení hradu Zlenice. In: O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski (eds.), Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin. Łódź, 565-573.

Dyachkov S. 2011. The 15th Century Brigandine of a Crossbowman from the Genoese fortress of Cembalo. “Acta Militaria Mediaevalia” 7, 175-190.

Frankenberger O. 1960. Husitské válečnictví po Lipanech. Praha.

Frolík J. 2002. Nálezy z obléhání hradu Lichnice v letech 1428-1429. “Castellologica Bohemica” 8, 399-408.

Głosek M. 1990. Artyleria przedogniowa. In: A. Nadolski (ed.), Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450. Łódź, 153-155.

Gravett Ch. 2018. Średniowieczna sztuka oblężnicza. Oświęcim.

Hložek J., Menšík P. 2017. Hrad Věžka a jeho odkryv v rekonstruovaných fototabulkách Václava Uchytila. “Castellologica bohemica” 17, 315-412.

Janská E. 1963. Archeologický výzkum hradu Sión. “Archeologické rozhledy” 15(2), 220-247.

Janská E. 1965. Hrad Jana Roháče z Dubé Sión. “Sborník oblastního muzea v Kutné Hoře”, řada A – historická 6/7, 5-72.

Jurga R. M. 1995. Machiny wojenne. Kraków, Warszawa.

Klučina P. 2004. Zbroj a zbraně. Evropa 6.-17. století. Praha, Litomyšl.

Koscelník P. 2010. Obléhání hradu Karlštejn roku 1422. In: P. Krištuf (ed.), Archeologická studia. Sborník z 1. archeologické studentské konference Katedry

archeologie FF ZČU v Plzni. Plzeň, 87-98.

Koscelník P., Jukl J. 2016. Obléhaní hradu Perštejn roku 1451. “Castellologica bohemica” 13, 267-280.

Koscelník P., Kypta J., Savková J. 2013. Dobývání hradu Siónu roku 1437. Povrchový průzkum palebných postavení obléhatelů. “Archeologické rozhledy” 65(3), 574-598.

Kypta J., Laval F., Marounek J., Neustupný Z. 2016. Terénní stopy trojího obležení hradu Zbořeného Kostelce (1449, 1450, 1467). “Průzkumy památek” 23(1), 95-116.

Kypta J., Podliska J. 2014. Tábor obléhatelů na předpolí Nového hradu u Kunratic (1420/1421). Povrchový průzkum a srovnání s analogickými lokalitami. “Archeologické rozhledy” 66(4), 609-632.

Kypta J., Richterová J. 2003. Tábor obléhatelů u hradu Velkého Vřešťova. “Hláska” 14, 37-40.

Kypta J., Richterová J. 2004. Tábor obléhatelů z doby husitských válek u Bechyně. In: J. Anderle (ed.), Dějiny staveb, Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2002. Plzeň, 177-192.

Mazáčková J. 2013. Rokštejn Castle (Czech Republic): Archaeological Evidence of Military Activites. In: L. Marek (ed.), Weapons Bring Peace? Warfware in Medieval and Early Modern Europe. Wratislavia Antiqua 18. Wrocław, 255-289.

Meduna P. 1984. Pozůstatky středověké militární činnosti u hradu Kostelce nad Sázavou. “Sborník vlastivědných prací z Podblanicka” 25, 119-128.

Meduna P. 1994. Povrchový průzkum komplexu obléhacích prací u Konopiště z let 1467-1468. “Castellologica bohemica” 4, 243-250.

Menclová D. 1972. České hrady 2. Praha.

Mĕřínský Z. 1980. Morava za husitských válek ve světle archeologických nalezů a výzkumů. “Archaeologia historica” 5, 31-68.

Měřínský Z., Plaček M. 1991. Terénní pozůstatky fortifikačních systémů v předpolí hradu Cornštejna (k. ú. Bítov, okr. Znojmo). “Castellologica bohemica” 2, 161-176.

Novobilský M. 2008. Obléhání hradu Lopaty. Rekonstrukce obléhání hradu z roku 1432-1433. Plzeň.

Novotný B. 1970. Nálezy ze zaniklého hradu Tepence (okr. Olomouc). “Přehled výzkumů” 1968, 63-64.

Nowak T. M. 1965. Z dziejów techniki wojennej w dawnej Polsce. Warszawa.

Procházka R. 1982. K některým problémům dějin Boskovic a Boskovicka v době předhusitské a husitské. “Sborník Okresního muzea v Blansku” 13-14 (1981-1982), 39-50.

Schmidtchen V. 2001. Mittelalterliche Kriegstechnik zwischen Tradition und Innovation. In: U. von Lindgren (ed.), Europäische Technik im Mittelalter 800 bis 1400. Tradition und Innovation. Ein Handbuch. Berlin, 305-316.

Sedláček A. 1889. Hrady, zámky a tvrze království českého 6, Podbrdsko. Praha.

Sedláček A. 1893. Hrady, zámky a tvrze království českého 9, Domažlicko a Klatovsko. Praha.

Sedláček A. 1900. Hrady, zámky a tvrze království českého 12, Čáslavsko. Praha.

Serdon V. 2005. Armes du diable. Arcs et arbalètes au Moyen Âge. Rennes.

Sikorski J. 1991. Polskie piśmiennictwo wojskowe od XV do XIX wieku. Warszawa.

Strzyż P. 2014. Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w. Łódź.

Sýkora M. 2015. Poloha „Na Baště“ a její vztah ke hradu Cornštejn. Unpublished manuscript kept at Archive of the University of Plzeň. Plzeň.

Szymczak J. 1979. Sposoby zdobywania i obrony grodów w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego. “Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 22, 3-63.

Szymczak J. 2004. Początki broni palnej w Polsce (1383-1533). Łódź.

Szymczak J. 2005. Siege Artillery in Poland in the Fourteenth and the Fifteenth Centuries. “Fasciculi Archaeologiae Historicae” 16-17 (2003-2004), 111-120.

Teplý J. 2007. Obležení hradu Lichnice 1428-1429. Dnešní stav po obléhacím okruhu. In: M. Drda, Z. Vybíral (eds.), Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách. VI. Mezinárodní husitolologické symposium, Tábor 12.-14. října 2004. Husitský Tábor – Suplementum 3. Tábor, 463-489.

Tymonová M. 2002. Středověký hrad Tepenec u Jívové a jeho fortifikační systém. “Archaeologia historica” 27, 215-228.

Wagner E., Drobná Z., Durdík J. 1956. Kroje, zbroj a zbranĕ doby husitské a předhusitské (1350-1450). Praha.

Žákovský P., Schenk Z. 2017. Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. Zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války. Přerov, Brno.

Downloads

Published

2020-12-17

How to Cite

Strzyż, P. (2020). Throwing Engines versus Gunpowder Artillery in Siege Activities in the Middle Ages : An Example of the Kingdoms of Poland and Bohemia. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 33, 103–123. https://doi.org/10.23858/FAH33.2020.007

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>