Problems of interpretation of early Iron Age fenced settlements. A case study of site 8 from Zabrodzie, Wrocław district = Problem interpretacji osad z ogrodzeniami z wczesnej epoki żelaza na przykładzie stanowiska w Zabrodziu, pow. wrocławski

Authors

  • Justyna Baron
  • Adami Golański
  • Katarzyna Schellner

Keywords:

settlement, fence, early Iron Age

Abstract

A scale of recently made rescue excavations enabled large areas to be uncovered and thus developed our understanding of the functional and spatial organisation of settlements, previously studied to a small degre ecompared to cemeteries. Among recently excavated sites, including the discussed settlement, fenced structures have prompted great interest owing to their unique spatial organization. The focus of this paper is on the interpretation of the site when compared with other settlements containing similar spatial structures discovered in SW Poland

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcer B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Wrocław
Baron J. 2005. Przestrzenna organizacja osad ludności kultury łużyckiej. Przykład stanowiska w Polwicy na Śląsku (= Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Seria wrocławska 4). Wrocław
Baron J. and Domański G. 2005. Archeologiczne badania powierzchniowe i sondażowe na trasie przebiegu autostradowej obwodnicy Wrocławia. Ocena zagrożeń dla dóbr kultury. Wrocław (unpublished typescript stored at Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch)
Bugaj E., Gediga B., Kosicki A., Szwed R. and Żygadło L. 2002. Badania ratownicze na stanowisku Milejowice, pow. Wrocław, w latach 1999-2001. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 44, 235-252
Bugaj E. and Gediga B. 2004. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku Milejowice 19, gm. Żórawina, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie. In Z. Bukowski and M. Gierlach (eds.), Raport 2001–2002. Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Wstępne wyniki konserwatorskich badań ratowniczych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001-2002. Warszawa, 216-233, 333-346
Bugaj E. and Kopiasz J. 2006. Próba interpretacji zabudowy osady z wczesnej epoki żelaza na stanowisku Milejowice 19, gm. Żórawina. In B. Gediga and W. Piotrowski (eds.), Architektura i budownictwo epoki brązu i epoki żelaza w Europie Środkowej - problemy rekonstrukcji. Biskupin-Wrocław, 175-208
Bugaj E. and Kopiasz J. 2008. The Early Iron Age elite and their seat in the South West Poland. A case study of the Milejowice site 19, Wrocław district. Przegląd Archeologiczny 56, 101-115
Cleary K. 2005. Skeletons in the Closet: The Dead among the Living on Irish Bronze Age Settlements. The Journal of Irish Archaeology 14, 23-42
Domańska J. and Lasak I. 1997. Zespół osadniczy ludności kultury łużyckiej w Niesułowicach, woj. wrocławskie. Wrocław
Domańska L. 1986. Selected problems of coastal zone flint industry in the Stone Age. In Malinowski T. (ed.), Problems of the Stone Age in Pomerania (= Archaeologia Interregionalis 7), Warszawa, 233-246
Domański G. 1996. Sprawozdanie z badań powierzchniowych na trasie autostradowejobwodnicy Wrocławia. Wrocław (unpublished typescript stored at Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch)
Gediga B. 1967. Plemiona kultury łużyckiej w epoce brązu na Śląsku środkowym. Wrocław
Gediga B. 2004. Problemy socjotopografii osad ludności kultury łużyckiej. In E. Kazdová, Z. Měřínský and K. Šabatová (eds.), K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno, 409-418
Gediga B. 2007. Problemy obrazu kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku w świetle nowych badań terenowych. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 49, 123-146
Gediga B. 2010. Śląsk - regionalna prowincja kultury halsztackiej. In B Gediga and W. Piotrowski (eds.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupin-Wrocław, 187-218
Gedl M. 1962. Kultura łużycka na Górnym Śląsku. Wrocław
Gedl M. 1973. Cmentarzysko halsztackie w Kietrzu pow. Głubczyce. Wrocław
Gedl M. 1991. Die hallstatteinflüsse auf den polnischen Gebieten in der Früheisenzeit (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kraków
Golański A. and Schellner K. 2009. Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Zabrodzie 8 (Nr autostradowy 10). Kraków (unpublished typescript stored at Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Kraków Branch)
Harding A. F. 2000. European Societies in the Bronze Age. Cambridge
Kaczmarek M. and Michałowski A. 2005. Budynki z osady ludności kultury łużyckiej na stan. 22 Borzejewie (A2-264), pow. Środa Wlkp., woj. wielkopolskie. Próba rekonstrukcji i analizy funkcjonalnej. Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza 1(3), 63-79
Kadrow S. 1991. Iwanowice stanowisko Babia Góra, cz. I. Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków
Kondracki J. 1981. Geografia fizyczna Polski. Warszawa
Kopiasz J. 2003. Osada kultury łużyckiej na wielokulturowym stanowisku Stary Śleszów 17, powiat Wrocław. In B. Gediga (ed.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Seria wrocławska 2). Wrocław, 101-226
Kopiasz J. 2008. Ceramika „prestiżowa” jako wyraz struktury społecznej mieszkańców osady z okresu halsztackiego C w Milejowicach, pow. Wrocław. In B. Gediga and W. Piotrowski (eds.) Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne. Biskupin-Wrocław 211-28
Kristiansen K. 1998. Europe before History. Cambridge
Larsson T. B. 1993. Vistad. Kring en befäst gård i Östergötland och Östersjökontakter under yngre bronsålder (= Studia Archaeologica Universitatis Umensis 4). Umeå
Larsson T. B. and Hulthén B. 2004. Vistad ’88 revisited. Ceramological Analyses and Lusatian Connections. Umeå
Lech J. and Piotrowska D. (eds.). 1997. Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Warszawa
Łaciak D. 2010. Nadodrzańska strefa ceramiki malowanej z wczesnej epoki żelaza w świetle oddziaływań kulturowych. In B. Gediga and W. Piotrowski (eds.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupin-Wrocław, 299-316
Michalski J. 1983. Zagadnienia systematyzacji i interpretacji obiektów nieruchomych (ze studiów nad osadami otwartymi kultury łużyckiej, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 5, 135-195
Mogielnicka-Urban M. 1984. Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej. Wrocław
Moszyński K. 1967. Kultura ludowa Słowian 1. Kultura materialna. Warszawa
Niesiołowska-Hoffman A. 1963. Ze studiów nad budownictwem plemion kultury łużyckiej. Slavia Antiqua 10, 25-130
Papiernik P. and Wąs M. 2002. Osadnictwo z młodszej epoki kamienia i początków epoki brązu (= Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. 2). Łódź
Pawleta M. 2004. Re-konstruowanie dzieciństwa w archeologii. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds.), Dusza maluczka, a strata ogromna (= Funeralia Lednickie. Spotkanie 6). Poznań, 87-97
Tomaszewski J. A. 1997. Późne materiały krzemienne i późne konteksty - kilka uwag i obserwacji. In J. Lech and D. Piotrowska (eds.), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Warszawa, 225-238
Vokolek V. and Sedlaček R. 2010. The Hallstatt Age „Herrensitz” and Patterns of Urban Settlement in Opatovice nad Labem (Pardubice District, Eastern Bohemia). In B. Gediga and W. Piotrowski (eds.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupin-Wrocław, 265-282
Woźny J. 2000. Symbolika miejsc przestrzeni grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego). Bydgoszcz
Żychlińska J. and Rogalski B. 2006. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku 2 w miejscowości Łęczyska, pow. Pajęczno, woj. łódzkie. In: R. Mazurowski, W. Dzieduszycki and D. Żychliński (eds.) Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. 5, Łódź, 13-180

Downloads

Published

2011-01-01

How to Cite

Baron, J., Golański, A., & Schellner, K. (2011). Problems of interpretation of early Iron Age fenced settlements. A case study of site 8 from Zabrodzie, Wrocław district = Problem interpretacji osad z ogrodzeniami z wczesnej epoki żelaza na przykładzie stanowiska w Zabrodziu, pow. wrocławski. Sprawozdania Archeologiczne, 63, 319–356. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1142

Issue

Section

Articles