LiDAR, barrows and aeolian hillocks. Between theory and practice

Authors

  • Seweryn Rzepecki
  • Juliusz Twardy
  • Jacek Forysiak

Keywords:

LiDAR, barrow, aeolian hillock, Załęcze Wielkie

Abstract

The article discusses the results of research that was done on an aeolian hillock in the Załęcze Wielkie, Wieluń district. It was discovered in 2011 and initially considered to be the remains of a barrow which was suggested by the results of laser scanning (LiDAR). Archaeological and geological research, however, univocally state the natural origin of the hillock. The authors emphasize the ambiguity of the data obtained from the laser scanning. Research extending beyond LiDAR itself must be a necessary element to acknowledge the anthropomorphic origin of various forms of hillocks.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abramek B. 1971. Cmentarzysko kurhanowe kultury trzcinieckiej w Okalewie, pow. Wieluń. Sprawozdanie za lata 1966–1968. Sprawozdania Archeologiczne 23, 67–77.
Abramek B. 1986. Pradziejowe osadnictwo na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sozologica 2, 69–89.
Ascher R. 1968. Time’s arrow and the archaeology of a contemporary community. In K. C. Chang (ed.), Settlement archaeology. Palo Alto: National Press Books.
Bailey G. 2007. Time Perspectives, Palimpsests and the Archaeology of Time. Journal of Anthropological Archaeology 26, 198–223.
-
Błaszczyk Z. 1975. Rozwój społeczno-gospodarczy Polski środkowej w okresie rzymskim. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 22, 255–269.
Coveney P. and Highfield R. 1990. Strzałka czasu. Poznań: Zysk i S-ka.
Devereux B. J., Amable G., Crow P. and Cliff A. 2005. The potential of airborne lidar for detection of archaeological features under woodland canopies. Antiquity 79, 648–660.
-
Dylikowa A. 1958. Próba wyróżnienia faz rozwoju wydm w okolicach Łodzi. Acta Geographica Lodziensia 8, 233–268.
Forysiak J. 2005. Rozwój doliny Warty między Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu Warty. Acta Geographica Lodziensia 90, 1–116.
Forysiak J. and Twardy J., 2012. Development of human-inducted geomorphological processes in the vicinity of peatlands of Central Poland. In J. Forysiak, L. Kucharski and M. Ziułkiewicz (eds.), Peatland in semi-natural landscape — their transformation and possibility of protection. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 85–99.
Haisig J. and Wilanowski S. 1997. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Rudniki. PIG Warszawa.
Klatkowa H. 1972. Paleogeografia Wyżyny Łódzkiej i obszarów sąsiednich podczas zlodowacenia warciańskiego. Acta Geographica Lodziensia 28, 1–220.
Kobendza J., Kobendza R. 1958. Rozwiewanie wydm Puszczy Kampinoskiej. In R. Galon (ed.), Wydmy śródlądowe Polski 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 95–170.
Kossman O. 1930. O wydmie aleksandrowskiej. Łódź: Wydawnictwo Towarzystwa Przyrodniczego im. St. Staszica w Łodzi.
Krajewski K. 1977. Późnoplejstoceńskie i holoceńskie procesy wydmotwórcze w pradolinie warszawsko-berlińskiej w widłach Warty i Neru. Acta Geographica Lodziensia 39, 1–87.
Krzemiński T. 1965. Przełom doliny Warty przez Wyżynę Wieluńską. Acta Geographica Lodziensia 21, 1–95.
Krzemiński T., Świerczewska A. and Uchman J. 1993. Udział skał lokalnych w utworach wodnolodowcowych środkowej Polski. Acta Geographica Lodziensia 65, 185–204.
Migoń P. 2005. Geomorfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Lencewicz S. and Małkowski S. 1953. Wydmy śródlądowe Polski. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne
Mycielska-Dowgiałło E. 2001. Wpływ warunków klimatycznych na cechy strukturalne i teksturalne osadów mineralnych. In A. Karczewski and Z. Zwoliński (eds.), Funkcjonowanie geosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych — monitoring, ochrona, edukacja. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 377–394.
Pełka-Gościniak J. 2000. Development of aeolian relief in areas transformed by human impact (a case study of Bukowno neighbourhood — eastern part of Silesian Upland). In R. Dulias and J. Pełka-Gościniak (eds.), Aeolian processes in different landscape zones. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski SGP, 129–142.
Rzepecki S. 2014 Palimpsest, time perspectivism and megaliths. Sprawozdania Archeologiczne 66, 273–291.
Schiffer M. B. 1983. Toward the Identification of Formation Processes. American Antiquity 48, 675–706.
-
Schiffer M. B. 1987. Formation Processes of the Archeological Record. Albuquerque: University of New Mexico Press.
Szczypek T. 1994. Inicjalne kopczyki piaszczyste typu “nebkha”. In B. Nowaczyk and T. Szczypek (eds.), Vistuliańsko-holoceńskie zjawiska i procesy eoliczne (wybrane zagadnienia). Poznań: Wydawnictwo SGP, 89–98.
Szczypek T. 1994. Pasowość rzeźby deflacyjno-akumulacyjnej (na przykładzie piaskowni w Bukowniena Wyżynie Śląskiej). In B. Nowaczyk and T. Szczypek (eds.), Vistuliańsko-holoceńskie zjawiska i procesy eoliczne (wybrane zagadnienia). Poznań: Wydawnictwo SGP, 77–88.
Turkowska K. 1988. Rozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorzędzie. Acta Geographica Lodziensia 57, 1–157.
Turkowska K. 2006. Geomorfologia Regionu Łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Twardy J. 2008. Transformacja rzeźby centralnej części Polski Środkowej w warunkach antropopresji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Twardy J. 2012. Influence of man and climate changes on relief and geological structure transformation in central Poland since the Neolithic. Geographia Polonica 84 (special issue 1), 163–178.
Twardy J. and Forysiak J. 2011. Charakterystyka środowiska geograficznego okolic stanowiska archeologicznego Polesie 1 oraz neoholoceńskie zmiany jego budowy geologicznej i rzeźby. In J. Górski, P. Makarowicz and A. Wawrusiewicz, Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. Łódzkie 1 (= Spatium Archaeologicum 2). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, 227–250.
Twardy J. and Klimek K. 2008. Współczesna ewolucja strefy staroglacjalnej Niżu Polskiego. In L. Starkel, A. Kostrzewski, A. Kotarba and K. Krzemień (eds.), Współczesne przemiany rzeźby Polski. Kraków: IGiGP UJ, 229–270.
Urbańczyk P. 1986. Formowanie się układów stratyfikacyjnych jako proces źródłoznawczy. In W. Hensel, G. Donato and S. Tabaczyński (eds.), Teoria i praktyka badań archeologicznych. Wrocław: Ossolineum, 184–245.
White D.A. 2013 LIDAR, Point Cloud, and Their Archaeological Applications. In D. C. Comer and M. J. Harrower (eds.), Harrower Mapping Archaeological Landscapes from Space. New York: Springer, 175–186.
-
Wiklak H. 1972. Cmentarzysko kurhanowe w Krzętlach, pow. wieluńskim. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 19, 249–263.
Wojtanowicz J. 1999. Procesy eoliczne. In L. Starkel (ed.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 410–413.
Wójcikowa E. and Makiewicz T. 1969. Sprawozdanie z badań kurhanów kultury trzcinieckiej w Strugach, pow. Wieluń. Sprawozdania Archeologiczne 20, 77–81.

Downloads

Published

2015-01-01

How to Cite

Rzepecki, S., Twardy, J., & Forysiak, J. (2015). LiDAR, barrows and aeolian hillocks. Between theory and practice. Sprawozdania Archeologiczne, 67, 101–111. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1214

Issue

Section

Articles