ROBIENIE JAKO KATEGORIA ORGANIZUJĄCA CODZIENNOŚĆ CZŁONKIŃ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU I KLUBU SINGLA W SOKÓŁCE

Abstrakt

The paper describes changes in everyday life of female members of the University of the Third Age (U3A) and Singles’ Club in Sokółka. In the past they used to have a high position in the town thanks to their professions. After retiring they were striving to maintain it, yet their prestige was derived from other activities. As pensioners they renounced the category of work and differentiated their daily activities into “doing” and “sitting”. “Doing” refers to pleasant and voluntary activities which can occur in both public (U3A, traveling) and private sphere (involvement in the lives of adult children, making new friends). “Sitting” encompasses activities commonly associated with old age. They tried to fill the day with similar amount of work as before retirement, but they minimized the number of obligatory or boring tasks. Finally, in order to maintain their elitist status, they preferred company of people with similar cultural capital and tried to distinguish their circle of friends from the rest of the town’s pensioners.

PDF

Bibliografia

Belasco Warren 2008, Food. Key concepts, Berg, Oxford, New York
Bourdieu Pierre 1986, Forms of capital, https://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Bourdieu-Forms-of-Capital.pdf, dostęp 03.01.2017
Bourdieu Pierre 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Długołęcka Alicja 2014, Seksualność seniorów, [w:] A. Zych (red.), Starość darem, zadaniem i wyzwaniem, Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, s. 91–102
Domagalska Katarzyna 2012, Praca jako kategoria porządkująca pojmowanie czasu w życiu starszych ludzi z miejscowości Gruszki i Rudawka, [w:] P. Cichocki, H. Patzer (red.), Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 187–206
Gilleard Chris, Higgs Paul 2005, Contexts of ageing: Class, cohort and community, Polity Press, Cambridge
Jaworska Justyna 2008, Emeryt: szoruj, babciu, do kolejki..., [w:] M. Szpakowska (red.), Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, Virtualo, Warszawa, s. 65–75
Kierzniewski Paweł 2007, Społeczność seniorów i jej przestrzeń na jednym z osiedli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu, Archiwum Naukowe IEiAK UW, http://193.0.92.138/omeka/items/show/1097, dostęp 19.05.2017
Krzyżowski Łukasz, Pawlina Anna, Suwada Katarzyna, Kowalik Wojciech 2014, Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością a aktywnością, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Landsberg Piotr i in. 2012, Po co seniorom kultura? Badana kulturalnych aktywności osób starszych, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, https://www.academia.edu/2494034/Po_co_seniorom_kultura_Badania_kulturalnych_aktywności_osób_starszych._Raport, dostęp 14.05.2017
Laskowska-Otwinowska Justyna 2000, Człowiek stary w ubogiej rodzinie polskiej wsi współczesnej, [w:] E. Tarkowska (red.), Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Typografika, Warszawa, s. 118–148
Maffesoli Michel 2008, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, tłum. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Olędzki Jacek 1991, Murzynowo: znaki istnienia i tożsamości kulturalnej mieszkańców wioski nadwiślańskiej XVIII–XX w., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Oliwińska Iwona 2012, Style życia starszych ludzi – stan badań, [w:] A. Jawłowska, W. Pawlik, B. Fatyga (red.), Style życia – wartości – obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 245–259
Pietruszka Joanna 2004, O tych co zostali: studium starości w wymierającej wsi na Ukrainie, Archiwum Naukowe IEiAK UW, http://193.0.92.138/omeka/items/show/1595, dostęp 19.05.2017
Stec Monika, Krzyżanowska Łucja 2013, Młodość trzeciego wieku, [w:] Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych (Studia kulturoznawcze, nr 2 [4]),Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 59–70
Szpakowska Małgorzata 2013, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, W.A.B., Warszawa
Szynkiewicz Sławoj 1976, Rodzina, [w:] M. Biernacka, B. Kopczyńska-Jaworska, A. Kutrzeba¬-Pojnarowa, W. Paprocka (red.), Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 475–490
Titkow Anna 2007, Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa
Trafiałek Elżbieta 2006, Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce
Wieczorkiewicz Anna 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków
Wielecki Kamil 2004, O upływie czasu w odczuciu człowieka starego: eta strana umierajet, Archiwum Naukowe IEiAK UW, http://193.0.92.138/omeka/items/show/701, dostęp 19.05.2017
Zadrożyńska Anna 1983, Homo faber i homo ludens: etnologiczny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i współczesnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Zalewska Joanna 2010, Starość a przemiany więzi społecznych, Kultura i Społeczeństwo, nr 3, s. 131–150
Zalewska Joanna 2015, Człowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Zawistowicz-Adamska Kazimiera 1948, Społeczność wiejska: doświadczenia i rozważania z badań terenowych w Zaborowie, Polski Instytut Służby Społecznej, Łódź
(Narodowe Cen¬trum Kultury), dostęp 22.11.2017
(Główny Urząd Statystyczny), dostęp 22.11.2017
(Polski Kontyngent Wojskowy Afganistan), dostęp 22.11.2017
(forum dyskusyjne), dostęp 22.11.2017